Now showing items 1-20 of 60

 • Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů 

  Peřinová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá ...
 • Analýza biologicky významných látek 

  Maděránková, Denisa
  V této diplomové práci jsou popsány vybrané metody Ramanovy spektroskopie jako je povrchově zesílená Ramanova spektroskopie a jednomolekulová Ramanova spektroskopie. Také jsou zde uvedeny základy numerických metod „Discrete ...
 • Analýza genetické variability v sekvenačních datech treponemálních kmenů 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodami určení genetické variability v sekvenačních datech. Sekvenovaným organismem je několik kmenů bakterie Treponema pallidum. Bakterie byly osekvenovány na platformě Illumina. Navrhujeme ...
 • Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding 

  Brabencová, Klára
  Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci ...
 • Automatická genotypizace bakterií metodou rep-PCR 

  Pelikánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá automatickou genotypizací bakterií metodou rep-PCR. V teoretické části jsou představeny různé metody typizace DNA, základní informace o elektroforéze a uvedeny moderní elektroforetické přístupy i ...
 • Bioinformatika lidského genomu 

  Kupková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá úseky DNA obsahujícími pouze adenin a guanin. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a ...
 • Celogenomové zarovnání pomocí suffixových stromů 

  Klouba, Lukáš
  Cílem této práce je vytvořit algoritmus, který pomocí sufixových konstrukcí umožní zarovnání genomu dvou organismů, a implementovat jej do programového prostředí jazyka R. Práce se věnuje popisu konstrukce sufixových ...
 • Číslicové zpracování elektroforetogramů 

  Ondroušek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s elektroforetickými metodami a jejich využitím, popis několika základních filtračních metod, které jsou vhodné pro zpracování elektroforetogramů. A následné využítí v programu, který je ...
 • Detekce pádu a autonehody prostřednictvím Android smartphonu 

  Repčík, Tomáš
  Bakalárska práca „Detekcia pádu a autohavárie pomocou Android smartphonu“ popisuje teoretické spracovanie pádu človeka a autonehody. Pre vytvorenie vhodného modelu pre detekcie bol vykonaný zber údajov simulovaných pádov, ...
 • Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

  Gregorová, Kateřina
  Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který ...
 • Fourierova transformace a spektrogramy v analýze DNA sekvencí 

  Krejčí, Michal
  V této diplomové práci jsou v teoretické části popsány metody úprav DNA sekvencí pro frekvenční analýzu a základní vlastnosti DNA. Využitím krátkodobé Fourierovy transformace jsou vytvořeny barevné spektrogramy, pomocí ...
 • Fuzzy klasifikace DNA sekvencí 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá Fuzzy klasifikací sekvencí DNA. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o fuzzy logice a metodách jejího využití v klasifikaci biologických sekvenčních dat. Druhá část se již prakticky zabývá ...
 • Genotypizace kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae 

  Nykrýnová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá typizací kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae. V první části jsou představeny metody typizace včetně jejich výhod a nevýhod. Následně je charakterizován bakteriální genom a popsána bakterie ...
 • Genotypizace u makaků ve výzkumu infekce virem HIV 

  Matula, Jan
  Moderní výzkum virových onemocnění je závislý na analýze genetických dat a to nejen samotných virových sekvencí, ale i specifických receptorů, které na virové onemocnění reagují. Tato práce představuje balíček nástrojů ...
 • Grafická reprezentace genomických a proteomických sekvencí 

  Pražák, Ondřej
  Úprava sekvencí DNA a jejich vhodné zobrazení je důležitou součástí analýzy, porovnání a dalšího zpracování. Úkolem této práce je seznámení s vlastnostmi genomických a proteomických sekvencí a nalezení metod pro jejich ...
 • Identifikace organismů pomocí analýzy nukleotidových denzitních vektorů 

  Maděránková, Denisa
  Většina metod pro analýzu genomických dat pracuje se sekvencemi v jejich symbolickém zápisu. Genomické sekvence lze považovat za formu biologického digitálního signálu, který je možné analyzovat metodami zpracování digitálních ...
 • Klasifikace bakterií z numerických reprezentací genomu 

  Oweis, Kamil
  Moderní metody zpracování genomických dat přinášejí kvalitní výsledky, avšak velmi často jsou vykoupeny časovou náročností. A právě proto se tato práce zabývá numerickými metodami zpracování bakteriálního genomu, které by ...
 • Klasifikace organismů na základě nukleotidových četností 

  Zbořilová, Nicol
  Tato práce se snaží představit různé přístupy analýzy genomických dat a klasifikace organismů. Chce porovnat účinnost klasických metod, založených na nutnosti vzájemného zarovnání sekvencí, které jsou tímto výpočetně ...
 • Klasifikace organismů na základě nukleotidových četností 

  Kremličková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací organismů na základě nukleotidové četnosti. Cílem práce je seznámit se s problematikou vyhodnocení příbuznosti organismů na základě podobnosti DNA sekvencí, navrhnout a realizovat ...
 • Komparační analýza genomických dat pomocí grafické reprezentace 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá identifikací druhů živočichů pomocí denzity nukleotidů mitochondriálního genu CO1. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o DNA barcodingu a buněčné organele mitochondrii, která s touto metodou ...