Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza biologicky významných látek 

  Maděránková, Denisa
  V této diplomové práci jsou popsány vybrané metody Ramanovy spektroskopie jako je povrchově zesílená Ramanova spektroskopie a jednomolekulová Ramanova spektroskopie. Také jsou zde uvedeny základy numerických metod „Discrete ...
 • Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding 

  Brabencová, Klára
  Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci ...
 • Automatická genotypizace bakterií metodou rep-PCR 

  Pelikánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá automatickou genotypizací bakterií metodou rep-PCR. V teoretické části jsou představeny různé metody typizace DNA, základní informace o elektroforéze a uvedeny moderní elektroforetické přístupy i ...
 • Bioinformatika lidského genomu 

  Kupková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá úseky DNA obsahujícími pouze adenin a guanin. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a ...
 • Celogenomové zarovnání pomocí suffixových stromů 

  Klouba, Lukáš
  Cílem této práce je vytvořit algoritmus, který pomocí sufixových konstrukcí umožní zarovnání genomu dvou organismů, a implementovat jej do programového prostředí jazyka R. Práce se věnuje popisu konstrukce sufixových ...
 • Číslicové zpracování elektroforetogramů 

  Ondroušek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s elektroforetickými metodami a jejich využitím, popis několika základních filtračních metod, které jsou vhodné pro zpracování elektroforetogramů. A následné využítí v programu, který je ...
 • Fourierova transformace a spektrogramy v analýze DNA sekvencí 

  Krejčí, Michal
  V této diplomové práci jsou v teoretické části popsány metody úprav DNA sekvencí pro frekvenční analýzu a základní vlastnosti DNA. Využitím krátkodobé Fourierovy transformace jsou vytvořeny barevné spektrogramy, pomocí ...
 • Fuzzy klasifikace DNA sekvencí 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá Fuzzy klasifikací sekvencí DNA. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o fuzzy logice a metodách jejího využití v klasifikaci biologických sekvenčních dat. Druhá část se již prakticky zabývá ...
 • Genotypizace kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae 

  Nykrýnová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá typizací kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae. V první části jsou představeny metody typizace včetně jejich výhod a nevýhod. Následně je charakterizován bakteriální genom a popsána bakterie ...
 • Genotypizace u makaků ve výzkumu infekce virem HIV 

  Matula, Jan
  Moderní výzkum virových onemocnění je závislý na analýze genetických dat a to nejen samotných virových sekvencí, ale i specifických receptorů, které na virové onemocnění reagují. Tato práce představuje balíček nástrojů ...
 • Grafická reprezentace genomických a proteomických sekvencí 

  Pražák, Ondřej
  Úprava sekvencí DNA a jejich vhodné zobrazení je důležitou součástí analýzy, porovnání a dalšího zpracování. Úkolem této práce je seznámení s vlastnostmi genomických a proteomických sekvencí a nalezení metod pro jejich ...
 • Klasifikace organismů na základě nukleotidových četností 

  Zbořilová, Nicol
  Tato práce se snaží představit různé přístupy analýzy genomických dat a klasifikace organismů. Chce porovnat účinnost klasických metod, založených na nutnosti vzájemného zarovnání sekvencí, které jsou tímto výpočetně ...
 • Komparační analýza genomických dat pomocí grafické reprezentace 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá identifikací druhů živočichů pomocí denzity nukleotidů mitochondriálního genu CO1. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o DNA barcodingu a buněčné organele mitochondrii, která s touto metodou ...
 • Konzervace pozice genů v bakteriálních genomech 

  Martinková, Tereza
  Teoretická část práce se zabývá základními pojmy jako bakteriální genom, komparativní genomika a synteny bloky. Je zde vysvětleno, co synteny je a v čem spočívá její důležitost. Dále je v teoretické části zmíněn GenBank ...
 • Metody vyhledávání tandemových repetic v DNA sekvencích 

  Havlík, Kryštof
  V této práci je objasněna základní problematika repetitivní DNA a jsou zde zhodnoceny vyhledávače tandemových repetic bezplatně dostupné široké veřejnosti. V praktické části práce je popsán algoritmus sloužící k vyhledávání ...
 • Molekulární signatura jako optimální multi-objektivní funkce s aplikací v predikci v onkogenomice 

  Aligerová, Zuzana
  Náplní této práce je teoretický úvod a následné praktické zpracování tématu Molekulární signatura jako optimální multi-objektivní funkce s aplikací v predikci v onkogenomice. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na téma rakovina, ...
 • Molekulární taxonomie pomocí mitochondriální DNA 

  Kalianková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá molekulární taxonomií pomocí mitochondriální DNA. V úvodu je popsána taxonomie obecná a molekulární. V teoretické části je dále popsána struktura a složení živočišné buňky, deoxyribonukleové ...
 • Nástroj pro testování kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencí 

  Pelikánová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním kvality vícenásobného zarovnání biologických sekvencí. Obsahuje literární rešerši veřejně dostupných nástrojů vícenásobného zarovnání. Stěžejní bod práce tkví v programu pro ...
 • Numerické reprezentace proteinových sekvencí pro klasifikaci 

  Bartoň, Vojtěch
  S rozmachem bioinformatiky vyvstala možnost analyzovat a~srovnávat i~rozsáhlé soubory nejen genomických, ale i~proteomických sekvencí. Byla tedy nutnost zavést numerické reprezentace sekvencí pro jejich počítačové zpracování. ...
 • Porovnávání mitochondriální DNA pro identifikaci druhů 

  Labounek, René
  Práce se zabývá metodou rozeznávání živočišných druhů na základě analýzy úseku mitochondriální DNA. K této analýze a zařazení se využívá úsek genu CO1 v literaturách nazýván jako čárový kód života. V úvodu práce je rozebrána ...