Now showing items 1-2 of 2

  • 3D model vybraného objektu 

    Majerčíková, Radka
    Predmetom diplomovej práce je vytvorenie 3D modelu a technickej správy objektu Letohrádek Mitrovských v Brně. Na úvod sa práca zaoberá históriou, lokalitou a popisom objektu. Väčšia časť práce je zameraná na samotné ...
  • Geodetická dokumentace podzemního vedení plynovodu v obci Šlapanice 

    Majerčíková, Radka
    Táto bakalárska práca je zameraná na vyhotovenie geodetickej dokumentácie podzemného vedenia plynovodu v obci Šlapanice. Zaoberá sa spracovaním nameraných údajov získaných z externej spoločnosti a vyhotovenie geodetickej ...