Now showing items 1-10 of 10

 • 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu je popsat a porovnat jednotlivé 3D CAD systémy a datové formáty používané v oblasti konstrukce a technické podpory podle konkrétních požadavků zadavatele projektu - firmy OEZ, s.r.o. Provedení rešerše 3D CAD ...
 • Analýza nadproudové spouště pomocí MKP 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu bylo připravit zadaný model proudovodné dráhy v prostředí programu Solidworks, aby bylo možné tuto proudovodnou dráhu simulovat v prostředí programu Ansys, kde se podle zadaných podmínek provedl výpočet ...
 • Analýza teplotního pole v elektrických strojích 

  Korta, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je seznámení se s konstrukcí a funkcí asynchronního motoru a vypočítání teplotní analýzy tohoto motoru za použití programu ANSYS Workbench. 3D model asynchronního motoru je vytvořen pomocí programu ...
 • Měření teploty v elektrických strojích pomocí LabVIEW 

  Strmeň, Milan
  Tato práce se zabývá využitím virtuální instrumentace programu LabView jako nástroje pro teplotní měření na povrchu asynchronního motoru. Její součástí je také zvládnutí problematiky měření pomocí termočlánků. Především ...
 • Optimalizace chlazení synchronního stroje 

  Makki, Zbyněk
  Hlavním cílem dizertační práce je optimalizace chlazení synchronního stroje. Daná problematika je řešena na základě metody konečných prvků s využitím programu ANSYS. Práce se skládá z teoretické části, ve které jsou porovnány ...
 • Rozložení proudu a tepelné ztráty v jističi nízkého napětí 

  Musil, Pavel
  Práce je zaměřena na výpočet rozložení proudu a tepelných ztrát v jističi nízkého napětí. V první polovině práce je přehled nejpoužívanějších jistících prvků se zaměřením na jejich konstrukční uspořádání. Největší pozornost ...
 • Řešení rozložení magnetického pole ve stejnosměrném stroji 

  Hájek, Jan
  Tato práce pojednává o rozložení magnetického pole ve stejnosměrném stroji. Součástí této práce je seznámení se stejnosměrnými stroji, principem činnosti a rozdělením stejnosměrných strojů. Dále je zde pojednáno o elektricky ...
 • Tepelná analýza proudové cesty výkonového jističe nízkého napětí 

  Mejzlík, Tomáš
  Práce se zabývá přípravou rozměrových výkresů výkonových jisticích a spínacích prvků pro jejich zahrnutí do databáze přístrojů. Část předlohy ke zpracování výkresové dokumentace pochází z amerického katalogu společnosti ...
 • Teplotní analýza asynchronního stroje pomocí programu Ansys Workbench 

  Kučera, Petr
  Cílem diplomové práce je seznámení se s programem Ansys Workbench a výpočet tepelného pole kolem modelu asynchronního stroje. Po seznámení s programem ANSYS Workbench, byl sestaven model asynchronního stroje a na něm byly ...
 • Výpočty teplotních polí na modelu asynchronního motoru 

  Koníček, Pavel
  Cílem této práce je seznámení se s konstrukcí asynchronního motoru, provedení výpočtu teplotních polí na modelu motoru v programu ANSYS Workbench a následné vyhodnocení výsledků pro různé provozní stavy. Je zde uveden ...