Now showing items 1-14 of 14

 • Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic) 

  Beklová, Miroslava; Čelechovská, Olga; Dobšíková, Radka; Haluzová, Ivana; Králová, Helena; Malá, Jitka; Modrá, Helena; Ostrá, Magdalena; Svobodová, Zdeňka (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2010-03-01)
  Sediments of two small watercourses Leskava and Troubsky Brook in the Brno city suburban area were examined for their ecotoxicity. Using a standard procedure, extracts of the sediments were prepared for diagnostic tests. ...
 • Formy fosforu v říčních sedimentech 

  Schrimpelová, Kateřina
  Hlavními mechanismy ukládání fosforu v sedimentech je srážení málo rozpustných fosforečnanů Ca, Mg, Fe, Al a sorpce. Fosfor může být sedimentován také ve formě organického fosforu obsaženého v biomase. Obsahem práce je ...
 • Fosfor v sedimentech drobných vodních toků 

  Zborovská, Jarmila
  Tato práce se zabývá hodnocením stavu dvou drobných toků Leskavy a Troubského potoka. Potoky jsou hodnoceny ze dvou hledisek a to obsahem tří forem fosforu TP, Panorg a Porg a hydromorfologickým hodnocením stavu toku. ...
 • Hodnocení provozu domovní čistírny odpadních vod 

  Ondruš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením provozu domovní čistírny. V teoretické části se zaměřuje na druhy odpadních vod, především splaškové vody, a na způsoby odstranění znečištění pocházející z malých zdrojů. Praktická ...
 • Hodnocení stavu Ochozského potoka 

  Vaculíková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením Ochozského potoka v obci Březina v Moravském krasu. Byl proveden průzkum terénu a okolí potoka. Také byly získány informace z Obecního úřadu obce Březina týkající se technických úprav ...
 • Hodnocení zatížení sedimentů drobných vodních toků fosforem 

  Pavlíková, Marcela
  Problematika fosforu a jeho forem v sedimentech drobných vodních toků není často předmětem zájmu, tak jako fosfor a jeho formy v sedimentech vodních nádrží. Práce je zaměřena na vývoj a hodnocení metod stanovení celkového ...
 • Odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů 

  Schrimpelová, Kateřina
  Narůstající koncentrace dusičnanů v povrchových i podzemních vodách se stává globálním problémem. Disertační práce je zaměřena na možnost využití denitrifikačních bioreaktorů s organickou náplní v ČR pro snižování vnosu ...
 • Odstraňování fosforu v denitrifikačním bioreaktoru 

  Chlopčíková, Anna
  Dusík a fosfor je zapojen do mnoha procesů na zemi. Zejména ale v zemědělských oblastech dochází ke znečištění vody živinami, které pak způsobuje eutrofizaci a další problémy. Řešením by mohlo být použití denitrifikačních ...
 • Srovnání odtoku z klasické a zelené střechy 

  Mácová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním dešťových vod a jejich následným využitím. Konkrétně srovná dešťovou vodu z klasické a zelené střechy. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá střechami ...
 • Vliv obecní čistírny odpadních vod na jeskynní systém propadání Lopače 

  Ondruš, Martin
  Cílem práce bylo posouzení vlivu odtoku z čistírny odpadních vod na krasový tok. Studie byla provedena v severní části CHKO Moravský kras a posuzuje vliv ČOV Ostrov u Macochy na jeskynní systém Lopačské propadání. V rámci ...
 • Vliv odtoku z čistíren odpadních vod na krasové toky 

  Schrimpelová, Kateřina
  Krasové toky jsou specifické svými hydrografickými poměry. Obvykle přitékají z nekrasového území a téměř okamžitě po přítoku do krasu se propadají do podzemí. Dále protékají jeskynními dutinami, dokud nedojde k jejich ...
 • Využití filtru z nanovláken pro filtraci vzduchu 

  Straka, Petr
  Dizertační práce s názvem „Využití filtru z nanovláken pro filtraci vzduchu“ představuje možnosti využití nanovlákenných filtrů pro filtraci vzduchu zejména v náročných podmínkách vodárenských zařízení, a to z důvodu snížení ...
 • Znečištění krasových toků v povodí Říčky 

  Chlopčíková, Anna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring parametrů znečištění v oblasti Moravský kras, odběr a analýzu vzorků ve 4 týdenních intervalech. Celkem je provedeno 9 odběrů z 8 odběrných míst. V místě odběru bylo vždy ...
 • Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky 

  Vaculíková, Klára
  Diplomová práce se zabývá znečištěním, které je vnášeno povrchovými toky na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Pro hodnocení rozsahu znečištění byly vybrány všechny povrchové toky, které přitékají do CHKO. Byl ...