Now showing items 1-20 of 20

 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Mrázek, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru, který přizpůsobuje parametry algoritmu na základě průběžných informací o soustavě s ohledem na zvolené kritérium. Obecně popsaný optimální regulátor řeší ...
 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Samek, Martin
  Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru a jeho nastavení. Samostatně i jako součást regulátoru jsou porovnány metody identifikace pomocí neuronových sítí a metodou nejmenších čtverců s exponenciálním ...
 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence a jejich porovnání s klasickými metodami identifikace. 

  Dokoupil, Jakub
  Práce pojednává o metodice návrhu adaptivního regulátoru opírajícího se o znalost matematického modelu řízené soustavy. Důraz je kladen zejména na problematiku průběžné parametrické identifikace v uzavřené smyčce. Odhadování ...
 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Pitra, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematiku adaptivního řízení především na samočinně se nastavující regulátory. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje identifikační metody. Mezi tyto metody patří identifikace ...
 • Emulace technologického procesu 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem modelu inverzního kyvadla a jeho řízení v prostředí Matlab/Simulink, převedením modelu a řídicího členu do jazyka ANSI C s využitím knihovny pro automatické generování kódu z Matlab/Simulink ...
 • Integrace zabezpečovacích systému do objektu 

  Sihelník, Jakub
  Předmětem této práce je návrh a realizace zabezpečovacích technologií, požární ochrany a uzavřeného kamerového okruhu. První část popisuje funkce elektrické zabezpečovací technologie, vhodný návrh instalace a na konci je ...
 • Model pece na výrobu žáruvzdorných materiálů 

  Franek, Lešek
  Obsahem dokumentu je tvorba modelu pece, jeho výsledné porovnání s reálnou pecí a návrh regulátoru. Je zde popsán 3D návrh v programu SolidWorks, tvorba fyzikálního modelu v Comsol Multiphysics a jeho export do Simulinku. ...
 • Model pro řízení získávání energie ze solárního panelu 

  Hromek, Jiří
  Práce blíže přibližuje problematiku získávání elektrické energie ze Slunce. Seznamuje s principy a zejména možností optimalizace získávaného maxima. Je vytvořen model v prostředí Matlab/Simulink, představující zdroj záření ...
 • Model solárního ohřevu venkovního bazénu 

  Bartoň, Martin
  Tato práce se zabývá modelováním technologického procesu ohřevu venkovního bazénu. V teoretické části jsou zde uvedeny nezbytné informace k osvojení problematiky. Na základě teoretických poznatků je zde zpracován matematický ...
 • Model tepelného technologického procesu 

  Krásenský, Jan
  Práce popisuje možnosti měřících karet X20AT2222 a X20AT2402. Je popsán návrh fyzického modelu tepelného tunelu se třemi sekcemi a vlastními topnými tělesy. Detailně je rozebráno technické řešení i struktura modelu a ...
 • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

  Pelikán, Radek
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval ověřováním a porovnáváním heterogenních struktur diskrétních PSD regulátorů. Nejprve je uveden postup převodu spojitého PID regulátoru na diskrétní PSD regulátor. Poté jsem popsal ...
 • Propojení PC a PLC pomocí Ethernet Powerlink 

  Špaček, Marek
  Tématem mé bakalářské práce je propojení PC a PLC pomoci průmyslové sítě Ethernet Powerlink. Práce popisuje základní princip Powerlink sítě a možnost připojení obyčejného počítače tak, aby splňoval dané normy komunikačního ...
 • Realizace aplikace pro ovládání servopohonu. 

  Pospíchal, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je představit servozesilovač ACOPOS firmy B&R. Jsou vysvětleny jednotlilvé části a softwarová výbava. Na demonstrační úloze je představeno řízení pomocí knihovny PLCopen. Výsledná aplikace je ...
 • Realizace vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Obsahem dokumentu je základní seznámení s programovatelnými automaty, dále popis vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů pro Power Panel 4PP480.1043 – 75 od firmy B&R. Práce seznamuje s uživatelským ...
 • Regulace topného systému s využitím obnovitelných zdrojů 

  Duda, Pavel
  V této práci se řeší simulace topného sytému a ohřívání teplé užitkové vody inteligentního domu pomocí mikroprocesoru firmy ATMEL. Jako primární zdroj tepelné energie slouží solární kolektor, který je doplněn plynovým ...
 • Řídící systém kalící hlubinné pece 

  Chovanec, Jozef
  Predmetom tejto práce je vytvoriť riadiaci systém kaliacej hlbinnej pece a navrhnúť reguláciu teploty. Je uvedený popis funkcie a konštrukcia pece. Ďalej sú porovnané súčasne inštalovaný riadiaci systém B&R 2005 a navrhovaný ...
 • Řízení synchronních pohonů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Dokument popisuje servomechanizmus od firmy B&R a jeho řídicí algoritmy včetně vektorového řízení. V této diplomové práci je také uveden matematický model synchronního motoru, návrh řízení soustavy dvou spojených motorů a ...
 • Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu 

  Krechler, Michal
  KRECHLER, M. Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Luděk Chomát. V práci se řeší ...
 • Víceosé řízení pohonů v inteligentní budově 

  Uherka, Bohumil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou víceosého řízení pohonů pomocí elektronické vačky a elektronické převodovky. Výsledkem práce bylo vytvoření modelu vstupních vrat a programu víceosého řízení pohonů. Tato problematika ...
 • Vytvoření komunikace mezi Power Panely 

  Motl, Jakub
  Teoretická část této bakalářské práce se zabývá možnostmi komunikace mezi Power Panely od firmy B&R. Jsou zde rozebrány možnosti komunikace mezi více PLC, vizualizační prostředky, seznam produktů od firmy B&R. Dále obsahuje ...