Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza financování výstavby nájemních bytů v obci Janov 

  Prchalová, Pavlína
  Tato práce se zabývá analýzou financování výstavby nájemních bytů v obci Janov. V první části bakalářské práce posuzuji postavení obce, její charakteristiku a popisuji právní postavení obce. Ve druhé části práce definuji ...
 • Analýza přínosů projektů OHK Brno pro podnikatele v regionu 

  Majer, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou přínosu projektů Obchodní a hospodářské komory Brno pro podnikatele v regionu. V diplomové práci je popsána struktura a fungování komory a též jednotlivé její projekty. Pro hodnocení jsou ...
 • Expanze firmy na zahraniční trh 

  Běloch, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o expanzi firmy Petr Hobža na rakouský trh, schopného se prosadit mezi konkurencí, s cílem postupného rozvoje podniku a dosahování co nejvyšších zisků.
 • Fundamentální analýza společnosti UNIPETROL a.s. 

  Jelínek, Tomáš
  Bakalářská práce představuje podrobné prozkoumání a popsání jednotlivých dceřiných společností, které Unipetrol a.s. vlastní. Analyzování silných a slabých stránek jednotlivých společností i jako celku, pohled z historického ...
 • Hodnocení finanční situace školy a návrhy na její zlepšení 

  Navrátil, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou současného stavu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. Obsahuje návrhy ke zlepšení situace a zhodnocení jejich přínosu pro školu.
 • Implementace podnikatelského záměru financovaného z fondů EU 

  Marušincová, Blanka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu implementace podnikatelského záměru, který se týká vytvoření podmínek a inovativních opatření ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců výzkumné organizace. Druhá ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

  Pochyla, Martin
  V této práci je analyzována vydavatelská společnost Deník Rovnost. Na základě získaných a analyzovaných poznatků je vyhodnocena celková situace společnosti a doporučeny návrhy na zlepšení hospodaření společnosti.
 • Návrh opatření na zvýšení hodnoty akcií podniku 

  Nejezchleb, Kamil
  Práce se zabývá hodnotou akcií vybrané společnosti a manipulací s jejich kurzem na kapitálovém trhu. V teoretické části je popsána fundamentální a technická analýza akcií, pomocí kterých se určuje jejich vnitřní hodnota , ...
 • Návrh projektu financovaného z ESF 

  Tošovská, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu projektu financovaného prostřednictvím Strukturálních fondů EU. Projekt je zaměřený na inovaci v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, speciálně pak pro studenty ...
 • Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

  Popolanský, Jiří
  V mé bakalářské práci na téma Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti se budu zabývat řešením personálních problémů. Vysvětlím problém fluktuace v konkrétní společnosti. Práce bude obsahovat popis současně ...
 • Návrh zajištění kurzových rizik podniku 

  Holoubek, Martin
  Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem optimálního zajištění podniku proti kusovým rizikům. Metod jak se může podnik zajistit je více např. přirozený hedging, forward, futures, swap a opce.
 • Návrhy na zlepšení hospodaření Pivovaru Černá Hora 

  Páral, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou hospodaření společnosti Pivovar Černá Hora, a. s. Na základě vyhodnocených skutečností obsahuje návrh na zlepšení současného stavu a zhodnocení míry přínosu pro tento podnikatelský ...
 • Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami 

  Škaloud, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení společnosti MS SPORT, s. r. o., která budu provozovat obchod se sportovními potřebami, s oblečením a se servisem lyží a snowboardů. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Došek, Ladislav
  Diplomová poráce je zpracována jako podnikatelský záměr, který je zaměřen na vznik společnosti využívající k výrobě elektrické energie obnovitelných zdrojů. Ve své práci se zabývám podrobným srovnáním jednotlivých variant ...
 • Podnikatelský záměr 

  Schwarcová, Kristína
  Pre tento projekt som si zvolila nasledujúcu tému : Návrh na založenie spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti krízového manažmentu. Vytvorila som spoločnosť s ručením obmedzeným a nazvala ju Navigátor, s.r.o. V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Rujbr, Lubomír
  Moje diplomová práce se zabývá problematikou podnikatelského záměru. Po vymezení základních pojmů, které se týkají této práce, provedu analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy MMB Consulting, s. r. o. a navrhnu pro ni ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kubant, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sestavení podnikatelského záměru pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se zaměřením na detailní propracování všech jeho nezbytných náležitostí. Cílem této diplomové práce je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Gschwengová, Alexandra
  Tato bakalářská práce představuje přípravu technicko-ekonomické studie, která předchází realizaci výstavby čerpací stanice. Jako model slouží společnost Slovnaft, a.s., která je na Slovensku vedoucí společností v oblasti ...
 • Podnikatelský záměr 

  Menšík, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na využití nepotřebných kancelářských budov v centru města Brna , jejich možnou adaptací s následným využitím pro poskytování ubytovacích služeb v nižší cenové úrovni. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Těžký, Martin
  Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr rozšíření kadeřnictví, které funguje v Brně již deset let, na luxusnější kadeřnické studio. Podrobným a komplexním rozborem různorodých aspektů podnikání včetně rekonstrukce ...