Now showing items 1-20 of 57

 • Analýza modelu mechanismu palné zbraně 

  Tichý, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením modelu spoušťového a bicího mechanismu revolveru. Pro tvorbu modelu byl zvolen analytický přístup s využitím programu MATLAB pro řešení vzniklých rovnic. Správnost vzniklého modelu byla ověřena ...
 • Analýza sil působících na dolní čelist při žvýkání 

  Thomková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou z oblasti craniomaxilo – faciálnej biomechaniky, a to analýzou silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. V práci je vykonaná podrobná rešeršná štúdia literárnych prameňov ...
 • Analýza soustav 5-ti těles s vazbami s pasivním účinkem 

  Podešva, Adam
  Tato práce se zabývá řešením soustav 5–ti těles s vazbami s pasivním účinkem (NNTP). Nejprve jsou zde popsány teoretické a fyzikální zákonitosti statiky a následně jsou řešeny konkrétní soustavy. Důležitými prvky při řešení ...
 • Analýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem 

  Krček, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem. První část práce je věnována rešerši, ve které jsou popsány základní pojmy statiky, popis a charakteristika vazeb neutrálních a vazeb ...
 • Analýza využití programu 3D slicer pro výpočtové modelování v biomechanice 

  Kratochvílová, Hana
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá freewarovým programem 3D Slicer a jeho využitím pro oblast biomechaniky. Úvodní část je věnována seznámení s programem, jeho možnostmi a funkcemi a stručnému vysvětlení pojmů výpočetní ...
 • Analýza způsobů modelování úbytku kostní hmoty vlivem osteoporózy 

  Orlová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou kosti. Hlavním cílem je teoretický průzkum řešení pro výpočtové modelování dlouhých kostí a změn této struktury vlivem osteoporózy. V rámci rešerše jsou vysvětleny související ...
 • Biomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profily 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá posouzení vlivu průměru dentálního implantátu umístěného v kosti při pevném spojení mezi kostí a daným implantátem na přetvoření v kosti kolem implantátu a posuvy v celé soustavě a napětím v implantátu. ...
 • Biomechanická studie dlah horní končetiny 

  Linhart, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi a principy fixace fraktur horní končetiny. Je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola pojednává o biomechanice a jejím zařazení do soudobé vědy. V další kapitole je popsaná stručná historie ...
 • Biomechanická studie fixace zlomenin horní končetiny 

  Rafaj, Svatomír
  Tato bakalářská práce se zabývá fixací a biomechanickými aspekty zlomenin horní končetiny. První část pojednává o anatomii, jejíž znalost je pro správnou fixaci zlomenin velice důležitá, popisuje historii vývoje vnitřní ...
 • Biomechanická studie karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky 

  Podsedník, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky. Jedná se o vstupní studii, kterou se dosud žádná práce na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky ...
 • Biomechanická studie kyčelního kloubu 

  Ebringerová, Veronika
  Tato práce se zabývá popisem silových výslednic fyziologického kloubu a následným porovnáním s patologickými stavy. Dále je zde popsána základní anatomie kyčelního kloubu. Nakonec bylo použito softwaru ANSYS k zobrazení ...
 • Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů. 

  Konečný, Michal
  Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním ...
 • Biomechanická studie vlivu různé délky dolních končetin na namáhání skeletu 

  Novotný, Lukáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem nestejné délky dolních končetin na namáhání částí lidského těla, možnostmi a způsoby její kompenzace. V první kapitole byla provedena rešeršní studie, která umožňuje získat ...
 • Biomechanická studie zápěstí horní končetiny 

  Kouřil, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na biomechanickou studii zápěstí. V jejím úvodu je rešeršní studie, která je zpracována na základě dostupné literatury. V práci je také detailně popsána anatomie jednotlivých kostí v zápěstí. ...
 • Biomechanická studie zubních implantátů pro sníženou densitu kostní tkáně 

  Marcián, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti dentální implantologie, v níž se při zavádění dentálních implantátů vyskytuje řada problémů. Základním problémem při aplikaci implantátu je kvalita kostní tkáně, která podstatně ...
 • Biomechanické aspekty rekonstrukce acetabula 

  Slávik, Ondrej
  Rešeršná časť bakalárskej práce Biomechanické aspekty rekonštrukcie acetabula pojednáva o historickom vývoji a súčasných metódach riešenia problematiky patologických bedrových kĺbov v prípade nevhodnosti použitia totálnych ...
 • Biomechanika fixace proximálního femuru 

  Hrdlička, Jan
  V této bakalářské práci je řešena problematika způsobů ošetřování fraktur stehenní kosti, konkrétně fraktur nacházejících se v proximální části femuru. Je zde uvedeno několik způsobů jejich ošetřování, jako jsou dlahy, ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem 

  Hamerníková, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzou čelisti s aplikovaným šroubovým zubním implantátem. V jejím úvodu je rešeršní studie, která byla zpracována na základě dostupné literatury. Řešení deformace ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem BOI 

  Marcián, Petr
  Předložená práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implan-tátem. Implantát slouží jako vhodný pilíř pro korunku či můstek při ztrátě jednoho nebo více zubů. Práce je zaměřena na zubní implantáty ...
 • Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem 

  Konvalinka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením a analýzou deformace a napětí femuru s aplikovaným distrakčním intramedulárním hřebem pro léčbu nestejné délky končetin metodou distrakční osteogeneze. Práce je zaměřena především na ...