Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Marek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na finanční analýzu společnosti Agrika tour Telč. Finanční analýza je provedena ekonomickými ukazateli a pro jejich budoucí vývoj jsou použity statistické metody. První část práce obsahuje ...
 • Analýza příčin zmetkovitosti při výrobě ložiskových kroužků valivých ložisek 

  Studýnka, Pavel
  Práce se bude týkat měření kroužků od vstupního materiálu, přes výrobní operace jako soustružení, tepelné zpracování, broušení, aj. po dokončovací operace jako honování. Práce bude obsahovat mapování výrobních procesů ve ...
 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelných vlivech na obráběcí stroje. Práce je rozdělena do několika celků. V první části je seznámení se základními termomechanickými pojmy. Další část je zaměřena na deformace způsobené ...
 • Analýza výhledových poměrů z užitkových vozidel 

  Marek, Tomáš
  Analýza výhledových poměrů z užitkových vozidel je velmi důležité téma. Protože řidičův výhled z vozidla je hlavní částí aktivní bezpečnosti. Když nastane dopravní nehoda, tak musí být prošetřena. Otázkou je, mohl řidič ...
 • Chrom a jeho specie ve složkách životního prostředí, zejména v akvatickém ekosystému 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru je zaměřena na osud chromu v životním prostředí. Jsou zde shrnuty základní poznatky o vlastnostech chromu a jeho sloučenin, o zdrojích, vstupech, výskytu a přeměnách nejvýznamnějších ...
 • Druhy a typy obráběcích hlav 

  Dozbaba, Zdeněk
  Zvolená práce se zabývá rozdělením obráběcích hlav. První část práce obsahuje shrnutí informací o obrábění kovových materiálů, část další popisuje CNC obráběcí centra. Následuje rozdělení obráběcích hlav a popis konkrétního ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-II 

  Marek, Tomáš
  Úkolem práce bylo osvojení a popsání správného postupu při vytváření základních součástí v systému SolidWorks. Tyto základní poznatky užít pro vytvoření knihovny standardních dílů používaných v procesním inženýrství, ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Marek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby grafického dema. Jsou v ní ukázány některé metody, pomocí kterých je možno vměstnat velké modely, hudbu a další potřebné věci do progamu o maximální velikosti 64kB. Snaží se také ...
 • Klasifikace dokumentů podle tématu 

  Marek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace textových dokumentů, a to především metodami klasifikace textu. Hlavním cílem této práce je rozebrat dva algoritmy pro klasifikaci dokumentů, implementovat je a následně ...
 • Konstrukce regálového zásobníku 

  Koutňák, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci regálového zásobníku s robotickým zakládáním materiálu. První část práce se zabývá skladováním polotovarů a robotickou manipulací. Druhá část se skládá z výpočtové zprávy a návrhu ...
 • Konstrukce stolní vrtačky 

  Malásek, Petr
  Předmětem této závěrečné práce je popis stolní vrtačky, rešerše firem vyrábějících stolní vrtačky a rozbor jejich produktů. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry vrtačky, zkonstruován 3D model stroje a provedeny základní ...
 • Mateřská škola 

  Marek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby občanské vybavenosti Mateřské školy v katastrálním území Plácky na území města Hradec Králové. Objekt je navržen jako samostatně ...
 • Měření obrobků na obráběcích strojích pomocí obrobkové sondy 

  Velič, Samuel
  Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom elektronickej kompenzácie na presnosť merania pri použití obrobkovej sondy. Teoretická časť sa zaoberá obrobkovími sondami, konkrétne ich členením, princípmi fungovania a aplikáciami. ...
 • Měření těžkých obrobků pomocí mobilních měřicích zařízení 

  Plachý, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření těžkých obrobků. První část se zabývá souřadnicovými měřicími stroji a inprocesním měřením pomocí obrobkových sond. Ve druhé části jsou řešena mobilní měřicí zařízení, ...
 • Minimalizace chyb při vyrovnání CAD modelu na souřadnicovém měřícím stroji (CMM) 

  Miko, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyrovnání naměřených dat na nominální data v oblasti metrologie – měření a vyhodnocení délkových rozměrů, úhlů a tolerancí polo-hy a tvaru. Začátek práce se zabývá rozdělením ...
 • Modul separace archů pro nový laminovací stroj Delta 52 model 2018 metodou Flying knife 

  Brýdl, Adam
  Předmětem této bakalářské práce je návrh modulu pro separaci archů metodou Flying knife. Existuje mnoho variant, jak lze řešit problém separace zalaminovaných archů papíru. Mým úkolem je však navrhnout řešení pomocí metody ...
 • Monitorování výrobní přesnosti 

  Jelínek, Adam
  Předložená závěrečná práce se zabývá implementací cloudových systémů pro monitorování a zvyšování výrobní přesnosti CNC výrobních strojů v kontextu průmyslu 4.0. Byla vytvořena demonstrační aplikace běžící v cloudu MindSphere ...
 • Možnosti upínání obrobků u obráběcích strojů v soudobé praxi 

  Mikulka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti upínání obrobků u obráběcích strojů v soudobé praxi. Pro konkrétní způsoby obrábění jsou uvedeny druhy upínacích zařízení a významní světoví i čeští výrobci. Jejich výrobky jsou v ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Hlobil, Jaroslav
  Obsahem této práce je volba vhodné koncepce pro multifunkční obráběcí centrum na rotační i nerotační obrobky a návrh a zpracování jednoho konstrukčního uzlu tohoto stroje. Struktura práce je rozdělena do tří částí. V první ...
 • Návrh CNC modelářské frézky pro opracování hliníkových slitin 

  Čechman, David
  Cílem práce je návrh modelářské CNC frézky pro opracování hliníkových slitin včetně nezbytných výpočtů a výkresové dokumentace. V první části je definována CNC modelářská frézka a je provedena rešerše v oblasti malých CNC ...