Now showing items 1-20 of 21

 • Agregované ceny stavebních konstrukcí 

  Anovčín, Josef
  Pro zjednodušený výpočet ceny díla, navrhnu metodiku tvorby agregovaných položek, tak aby výpočet ceny objektu netrval déle než jednu hodinu a zároveň byla výsledná cena s co nejmenší odchylkou od realizační ceny. Správnost ...
 • Bankovní záruky zhotovitele stavební zakázky 

  Šoula, Michal
  Tato diplomová práce řeší téma bankovních záruk ve stavebnictví se zaměřením na zhotovitele stavební zakázky. Cílem práce je vymezení bankovních záruk na základě dostupné literatury z právního a ekonomického hlediska. A ...
 • Cena stavebního díla při vadném plnění kvality 

  Škrdla, Marek
  Cílem práce je navrhnout postup ocenění stavebního díla, u kterého došlo k nedodržení kvality stavebně technického charakteru. Popsání aktuálních oceňovacích metod využívaných v praxi pro ocenění výstavby. Právní definice ...
 • Cena stavebního díla z hlediska investora 

  Chalupová, Hana
  Cílem bakalářské práce je sestavení optimální ceny stavebního díla z hlediska investora. Sestavení ceny pro stavbu rodinného domu zohledněním nákladů vznikajících při jeho užívání. Z rozpočtu byly vybrány dva funkční díly, ...
 • Developerské ceny stavebních objektů 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá developerskými cenami stavebních objektů. Součástí práce je zpracovat metodiku ocenění objektů podle etap životního cyklu, ve kterých developerská činnost probíhá. Objasnit rozdíl mezi stavebním ...
 • Dokumentace k ceně stavební zakázky 

  Štáblová, Veronika
  Cílem bakalářské práce je uvést dokumentaci potřebnou ke stanovení ceny stavby při vypracování projektové dokumentace. Uvést vliv vyhlášky č. 230/2012 Sb. a nový zákon č. 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách. Teoretická část ...
 • Funkční díly v ocenění stavebního objektu 

  Ševčík, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá porovnáním stávajícího systému ocenění stavebních prací podle TSKP se systémem oceňování pomocí funkčních dílů. Je demonstrována výhoda funkčních dílů, které umožňují kalkulovat náklady celého ...
 • Investorská cena stavby 

  Burešová, Eva
  Cílem bakalářské práce je stanovení ceny stavby z investorské pozice tak, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti pro investora. Teoretická část se zabývá fázemi životního cyklu, tvorbou ceny stavby a smluvními dokumenty. ...
 • Nákladový model životního cyklu bytového domu 

  Galatíková, Milada
  Disertační práce Nákladový model životního cyklu bytového domu zahrnuje proces modelování od jeho definování v teoretické úrovni až po jeho testování pro praktické využití, měření jeho chyby a vypovídací schopnosti. Cílem ...
 • Náklady životního cyklu budovy pro bydlení 

  Biolek, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámení s daným tématem „Náklady životního cyklu budovy pro bydlení“ a na konkrétním příkladu porovnat skutečné náklady s modelovými, vzniklými v provozní fázi životního cyklu budovy, pomocí ukazatele ...
 • Oceňování ocelových konstrukcí 

  Charvát, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá oceňováním ocelových konstrukcí z pohledu investora. V dnešní době existuje celá řada ocelových konstrukcí, jejichž výroba se částečně provádí v dílně, tzv. mostárně a zbytek montáže je provedeno ...
 • Optimalizace nákladů ve stavebním podniku 

  Waszek, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vysvětlení a popis vybraných metod, používaných k optimalizaci nákladů ve stavebních podnicích. Hlavním cílem práce je aplikovat jednu vybranou metodu ve stavební společnosti a pomocí této ...
 • Optimalizace postupu stanovení obvyklé ceny bytů v developerských projektech 

  Vlčková, Iva
  Oceňování developerských projektů a bytového fondu je širokou oblastí. Správné stanovení ceny obvyklé je důležité zejména v případě soudních sporů, exekučních řízeních, privatizaci bytového fondu, slučování společností, ...
 • Problematika nepřímých nákladů ve stavebním podniku 

  Skovajsa, Štěpán
  Nepřímé náklady v současnosti nabývají na významu, neboť jejich podíl v celkových nákladech firem roste. Největším problémem je jejich alokace a tedy i promítání do cen stavebních děl. Tato práce poskytuje teoretické ...
 • Rozpočtování stavebních prací pro účely znaleckých posudků 

  Nykodýmová, Veronika
  V rámci znalecké praxe se stále více setkáváme s potřebou vypracování znaleckého posudku, jehož hlavní součástí je rozpočet stavebních prací. U investiční výstavby se rozpočet sestavuje nejčastěji na základě některého ...
 • Řízení rizika zhotovitele stavební zakázky 

  Štráchal, Jakub
  CÍLEM MÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE NA TÉMA „ŘÍZENÍ RIZIK ZHOTOVITELE STAVEBNÍ ZAKÁZKY“, JE POPSAT PROCES ŘÍZENÍ RIZIK U DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ. TENTO PROCES ZAČÍNÁ IDENTIFIKACÍ RIZIK POMOCÍ RŮZNÝCH METOD. NÁSLEDUJE ANALÝZA ...
 • Technické zhodnocení budovy 

  Vyhnánková, Kristýna
  Ve své práci se snažím vysvětlit technické zhodnocení po stránce právní, účetní, daňové a určit hodnotu technického zhodnocení budovy v Kč. Teoretická část je věnována popisu technického zhodnocení budovy a jeho právním ...
 • VÍCEKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE VE VÝNOSOVÉM OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

  Horalík, Jan
  Výnosové oceňování za účelem stanovení ceny obvyklé představuje jednu ze základních metod stanovení ceny nemovitých věcí. Jedná se o čistě ekonomický pohled, který vyjadřuje užitek, jenž je nemovitá věc schopna investorovi ...
 • Vliv subdodavatelů na cenu stavebního díla 

  Tulpa, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu subdodavatelů na stavební dílo. Práce popisuje daný vliv a kde ve fázích projektu se vyskytuje. Dále je vliv analyzován a je navržen postup jeho eliminace.
 • Vliv technického zhodnocení nebytových prostor na výši nájemného 

  Prokeš, Vítězslav
  Nastínit faktory vedoucí ke vzniku technického zhodnocení nebytových prostor s ohledem na současnou problematiku právní koncepce. V rámci analýzy se zaměřit a vyhodnotit skutečnou hodnotu provedených prací a zahrnout jejich ...