Now showing items 1-9 of 9

 • Matematický model rozložení tvrdosti na opěrném válci 

  Kracík, Adam
  Cílem této práce je získat detailní znalosti o rozložení tvrdosti v prvních 60 mm pod povrchem opěrného válce. Za tímto účelem je vyvinuta metoda pro získání vícerozměrné polynomické regrese a následně napsán počítačový ...
 • Matematický model výskytu závad na vybraných stanicích montážní linky motorů 

  Ministr, Martin
  Ve všech odvětvích strojírenského průmyslu jsou důležité složky kvality a zmetkovitosti výroby. Na jejich zlepšení je mnoho účinných nástrojů, a jeden z nich je i popisná statistika. Popisná statistika má mnoho použitelných ...
 • Optimalizace procesu tlakového lití VN přístrojových transformátorů 

  Borunský, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech využití matematické statistiky při optimalizaci procesu tlakového lití u vysokonapěťových přístrojových transformátorů. V úvodu je teoretická rozvaha týkající se samotného licího ...
 • Plán experimentu a statistická korektnost modelu 

  Maroš, Bohumil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Kvalitní příprava, realizace a analýza vědecko-výzkumných experimentů z laboratorních či (polo)provozních pokusů předpokládá osvojení si určitého souboru poznatků a systematicky vybudované metodiky známé pod zkratkou ...
 • Statistická analýza výroby 

  Kovaříková, Ludmila
  Cílem diplomové práce je aplikace statistických metod ve výrobním procesu. Zadáním je popsat a zhodnotit proces lisování, který je součástí výroby pozistorů. První, teoretická část, obsahuje úvod do matematické statistiky, ...
 • Statistické zhodnocení dat 

  Fadrný, Tomáš
  Diplomová práce hodnotí a vhodně zpracovávaná data z koncové kontroly přístrojů. Přístroje jsou podobných typů tepelných nadproudových relé od firmy ABB. Ke vhodnému statistickému zpracování dat byl použit statistický ...
 • Statistické zpracování naměřených dat skeletu typu PROXIMA 

  Kaván, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá popisem vybraných statistických nástrojů řízení procesů, aplikovaných na skelet kabiny traktoru Proxima vyráběného firmou Zetor. Součástí práce je statistické vyhodnocení naměřených dat a určení ...
 • Účinnost plánovaného experimentu 

  Pfefferová, Alena
  Diplomová práce se zabývá plánováním a analýzou experimentu. Je zde zkoumán vliv počtu centrálních bodů v plánu experimentu na nalezení významných faktorů procesu. Pro určení tohoto vlivu je použita metoda Monte Carlo, ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šerák, Petr
  Metodologie Six Sigma se dnes používá v mnoha firmách a společnostech ke zlepšování kvality procesů a výrobků. Využívá k tomu různé statistické nástroje a jedním z hlavních je lineární regrese. Cílem této práce je stručný ...