Now showing items 1-20 of 33

 • 3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu 

  Maruniaková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá 3D rekonštrukciou objektov pomocou metód analýzy obrazu. Práca obsahuje matematický aparát spojený s týmto problémom, ďalej je uvedený postup pre vytvorenie 2D ostrého obrazu a samotnej 3D ...
 • Application of Adaptive Filters in Processing of Solar Corona Images 

  Druckmüllerová, Hana
  Fotografování sluneční koróny patří mezi nejobtížnější úlohy astrofotografie a zároveň je jednou z klíčových metod pro studium koróny. Tato práce přináší ucelený souhrn metod pro pozorování sluneční koróny pomocí snímků. ...
 • Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů 

  Kratochvíl, Jiří
  Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light Detection And Ranging) ...
 • The Enhancement of 3D Scans Depth Resolution Obtained by Confocal Scanning of Porous Materials 

  Martišek, Dalibor; Procházková, Jana (De Gruyter Open, 2017-11-24)
  Scans of porous materials such as concrete ofr cement paste are highly problematic due to its low depth resolution. We propose an averaging method based on the Lindeberg-Levi theorem that improves the final depth resolution.
 • Fraktální komprese obrazu 

  Grísa, Tomáš
  Tato práce má za cíl definovat pojem fraktál, vysvětlit pojem komprese obrazu a popsat metodu fraktální komprese obrazu, kterou poté prakticky naprogramovat pro použití na reálných obrazových datech.
 • Gaussovské filtry s rotujícím jádrem 

  Vintr, Tomáš
  Tato práce má za cíl vytvořit teorii gaussovských 1D filtrů s rotující maskou, díky které bychom měli být schopni naprogramovat algoritmus pro snížení šumu a zvýraznění struktury paprsků v digitálním obraze sluneční koróny.
 • Joint Rock Coefficient Estimation Based on Hausdorff Dimension 

  Martišek, Dalibor (Scientific Research Publishing, 2017-12-18)
  The strength of rock structures strongly depends inter alia on surface irregularities of rock joints. These irregularities are characterized by a coefficient of joint roughness. For its estimation, visual comparison is ...
 • Matematické metody modelování morfologie jehličnanů 

  Janoutová, Růžena
  Cílem práce byla tvorba jehličnatého stromu nedestruktivní metodou umožňující popis struktury dospělého smrkového porostu. Z poskytnutých dat byl po jejich zpracování vytvořen model L-systému, kterým se vytvářely větve ...
 • Matematické metody segmentace obrazu pro dálkový průzkum Země 

  Novotný, Jan
  Segmentace obrazu na jednotlivé stromy je důležitý krok při zpracování dat dálkového průzkumu pro lesnickou praxi. Tato dizertační práce podává široký přehled dané problematiky. Shrnuje teoretický kontext z pohledu aplikované ...
 • Matematické modelování pomocí L-systémů 

  Janoutová, Růžena
  Tato práce pojednává o L-sytémech a jejich praktickém využití. Prácí můžeme pomyslně rozdělit na dvě části - teoretickou a aplikovanou. V teoretické části, tj. v první kapitole, se zabýváme samotnými L-systémy. Nachází se ...
 • Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže 

  Malec, Jan
  V této bakalářské práci je proveden rozbor vztahů mezi polohou dalekohledu na azimutální montáži a mezi polohou objektu na obloze, přičemž se předpokládá, že poloha objektu na obloze je popsána rektascenzí a deklinací. Je ...
 • Metoda pro zviditelnění vysokých fázových gradientů v mikroskopickém zobrazení 

  Druckmüllerová, Hana
  Holografická mikroskopie je nekonvenční mikroskopická technika, vhodná zvláště pro vzorky s malou optickou hustotou, která umožňuje zviditelnit index lomu pozorovaných objektů. Na Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty ...
 • Modelování geometrických ploch 

  Adámková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením geometrických ploch na počítači v rovnoběžném a středovém promítání. Práce obsahuje část matematické teorie potřebnou pro zavedení daných zobrazení. Jsou zde definovány důležité ...
 • Modelování NURBS křivek a ploch v projektivním prostoru 

  Ondroušková, Jana
  V první části práce se zabývám předchůdci NURBS křivek a ploch, přesněji Fergusonovými, Bézierovými, Coonsovými a B-splajn křivkami a plochami a dále B-splajn funkcemi. V druhé části se věnuji NURBS křivkám a plochám, ...
 • Multispektrální analýza obrazových dat 

  Novotný, Jan
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země je využíván jako prostředek pro monitorování aktuálního stavu složek životního prostředí. Tato práce se zabývá analýzou hyperspektrálních dat s cílem segmentace korun stromů. ...
 • Normalizace hyperspektrálních obrazových dat 

  Grísa, Tomáš
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země slouží pro monitorování a analýzu různých složek životního prostředí. Tato práce se zabývá hyperspektrálními obrazovými daty, především jejich normalizací vzhledem k úhlu snímání. ...
 • Notes on iterative closest algorithm 

  Procházková, Jana; Martišek, Dalibor (Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2018-03-23)
  Point clouds are commontly used in many areas of technical practice. Nowadays, the common applications are in area of autonomous cars and 3D terrain or object modelling. During the scanning process, the scanning device or ...
 • Numerické charakteristiky kvality obrazů 

  Ivičič, Vojtěch
  Tato práce se zabývá kvalitou digitálních obrazů a metodami pro měření jejich numerických charakteristik. Zvláštní pozornost je věnována měření ostrosti, jakožto hlavnímu faktoru kvality, a to v prostorové i frekvenční ...