Now showing items 1-7 of 7

 • Adaptive Filters for 2-D and 3-D Digital Images Processing 

  Martišek, Karel
  Práce se zabývá adaptivními filtry pro vizualizaci obrazů s vysokým rozlišením. V teoretické části je popsán princip činnosti konfokálního mikroskopu a matematicky korektně zaveden pojem digitální obraz. Pro zpracování ...
 • Adaptivní ekvalizace histogramu digitálních obrazů 

  Kvapil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na metodu ekvalizace histogramu a její rozšíření o adaptivní okolí. Práce obsahuje popis základních pojmů, na kterých je metoda ekvalizace a adaptivní ekvalizace postavena. Dále se zabývá ...
 • Algoritmus ICP (Iterative Closest Point) pro sesazování mraku bodů 

  Wróbel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmem ICP (Iterative Closest Point) pro sesazování mračna bodů. Zaměřuje se zejména na popis klasického algoritmu ICP. Tento algoritmus je modifikován použitím KD-stromu. Práce dále ...
 • Analýza systému měření pro atributivní data 

  Širjovová, Zuzana
  Metoda Measurement systems analysis, neboli MSA je v dnešní dobe využívaná metoda pri urcování podílu shodných a neshodných výrobku. Stanovení zpusobilosti systému merení je nástroj na jedné strane velice casto používaný, ...
 • Metody FFD 

  Novák, Jiří
  Diplomová práce se věnuje tématu free-form deformací. Hlavními cíli této práce bylo zpracování teoretických poznatků o této problematice a naprogramování vybraných metod free-form deformací. V první části je popsána potřebná ...
 • Měření rychlosti objektu pomocí Fourierovy transformace 

  Zikmund, Tomáš
  Práce se zabývá měřením rychlosti objektu pomocí obrazové analýzy. Čtenář se zde seznámí s matematickou teorií spojenou s tímto problémem. Je zde vysvětlen matematický postup, kterým lze rychlost daného objektu vypočítat. ...
 • Sledování stability procesu popsaného atributivní i spojitou veličinou 

  Blachut, Vít
  V první části bakalářské práce je vysvětlena podstata testování statistických hypotéz. Konkrétně je zde detailně vysvětlen test nezávislosti při diskrétním rozdělení a jeho možná aplikace na reálných datech. Druhá část je ...