Now showing items 1-20 of 30

 • Algoritmy pro řízení pohybu dvounohého robota 

  Pokorný, Jan
  Tato práce si klade za cíl použít k naučení chůze bipedálního robota softcomputingové metody. Robot je reprezentován virtuálním modelem. Ze začátku je rozebrána motivace a důvody ke zpracování tohoto tématu. Dále je navržen ...
 • Aplikace soft computing při hraní her 

  Pospíšil, Milan
  Tato práce se zabývá aplikací klasických metod umělé inteligence a metod soft computing při hraní her. Pokouší se tyto medoty aplikovat na programech pro hraní dámy a šachů a srovnává dosažené výsledky.
 • Diskrétní simulace v Javě: Plánování procesů 

  Skočovský, Peter
  Tato práce se zabývá implementací plánování procesů pro diskrétní simulaci v Javě. Rozebírá dva přístupy: implementaci simulačních procesů pomocí vláken a implementaci simulačních procesů bez vláken. Hlavním problémem při ...
 • Distribuovaný simulátor umělého života 

  Weiss, Martin
  Jak studium a modelování umělé inteligence, tak vhodné využití distribuovaných výpočetních systémů patří k tématům, o kterých se dnes a v budoucnu ještě hodně mluvit bude. Zmíněných odvětví se týká i tato práce s daným ...
 • Generátor analyzátorů dokumentů popsaných pomocí RELAX NG 

  Šimonek, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením generátoru (překladače), který na základě XML schématu v jazyce RELAX NG vytvoří C++ analyzátor XML dokumentů. Analyzátor je podle zadaného schématu schopen načítat data z XML, validovat je, ...
 • Interaktivní interpret jazyka C 

  Blažek, Martin
  Diplomová práce se zabývá implementací interaktivního interpretu jazyka C se syntaxí odpovídající normě ISO C99. Důraz je kladen na podporu výuky jazyka C a rychlé prototypování algoritmů. Aplikace umožňuje vytvářet programy ...
 • Java EE Organizér - modul kalendář 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o analýze stávajících organizérů a přístupů, které jsou s těmito aplikacemi spojeny. Další část práce popisuje model třívrstvé architektury a její části. Jsou zde také popisovány některé základní ...
 • Java EE Organizér - modul úkoly 

  Černý, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou aplikací pro orgranizaci času a kontaktů. Obsahuje analýzu stávajících řešení, používaných architektur a stručnou charakteristiku konkrétních aplikací. Práce se také zabývá tvorbou ...
 • Java EE Organizér - softwarová architektura 

  Palát, Pavel
    Práce ukazuje základy práce s technologiemi Java EE, návrh aplikace Java EE organizér, zabývá se volbou vhodných technologii v Javě EE, zabezpečení aplikace a problematice práce se síťovými aplikacemi v Java EE technologiích. ...
 • Kompilovací služba 

  Tínes, Lukáš
  Tento dokument popisuje návrh a implementaci linuxové služby, která umožňuje přes webové rozhraní vzdálený překlad zdrojových kódů. Aplikace za použití překladového systému GNU make v jednotném a kontrolovaném prostředí ...
 • Lehce rozšiřitelný grafový editor 

  Sysel, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru grafů. Důraz je kladen na rozdělení celé aplikace do samostatných modulů, které je možno nahradit jinými moduly, či rozšířit aplikaci o nové moduly a tím doplnit ...
 • Logování průchozích dat v routerech 

  Kislinger, Pavel
  Cílem této diplomové práce je analyzovat problematiku logování průchozích dat v routerech. Na základě této analýzy je vytvořen návrh systému pro zaznamenávání datových toků v routerech a zároveň vybrána nejvhodnější ...
 • Modelování dopravních systémů 

  Šmíd, Jiří
  Tato práce pojednává o modelování transportních a dopravních systémů. V první části popisuje rozšíření existující knihovny Simlib/C++ o podporu pro vytváření transportních systémů. Druhá část je věnována analýze celulárních ...
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů 

  Hodaňová, Andrea
  Jednou z mnoha oblastí, v níž nacházejí svoje uplatnění celulární automaty, jsou i mikrosimulace dopravy. Tato práce analyzuje vlastnosti různých celulárních modelů dopravy od nejednodušších deterministických po složité ...
 • Modely umělého života 

  Ďuričeková, Daniela
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným ...
 • Numerické metody pro SIMLIB/C++ 

  Němec, Zbyšek
  Ve své práci se zabývám problematikou užití numerických metod a jejich implementace v objektově orientované simulační knihovně SIMLIB/C++. Navrhnul a realizoval jsem úpravu rozhraní a podsystému numerických integračních ...
 • Optimalizační metody pro SIMLIB/C++ 

  Godula, Martin
  Práca sa venuje metódam pre globálnu optimalizáciu. Teoreticky oboznamuje s pojmom optimalizácia, jej cieľom a popisuje zvolené optimalizačné metódy, navrhuje spôsob ich realizácie s ohľadom na kompatibilitu so simulačnou ...
 • Paralelní simulátor umělého života 

  Luža, Radim
  Práce popisuje projekt paralelního simulátoru agentního systému. Stručně uvádí teorii nutnou k pochopení problematiky, dále se zabývá návrhem takového simulátoru a paralelismem ve zpracování a na závěr rozebírá výsledky ...
 • Porovnání programů pro plánování rozvrhů a zkoušek 

  Kubalcová, Monika
  Tato práce se zabývá rozebráním problematiky rozvrhování na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je zaměřena především na tvorbu rozvrhů hodin a plánováním zkoušek pro studenty. Nejprve je ...
 • Program pro simulaci gravitačního působení těles 

  Kollárová, Martina
  Simulátor problému n těles předpovídá pohyb astronomických objektů pomocí numerické integrace pohybových zákonů. Gravitační interakce jsou počítány pomocí klasické Newtonovy mechaniky, tělesa jsou modelována jako hmotné ...