Now showing items 1-8 of 8

 • Control System of Building using Modelling and Simulation 

  Mohamad, Mohamad Kheir
  Udržovaní vnitřních klimatických podmínek tak, aby byly v souladu s tepelným komfortem lidí, je klíčovou otázkou pro řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC systémy). Počítačové modelování nabízí virtuální ...
 • Efektivní a ekologické spalování biomasy 

  Špiláček, Michal
  Tato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který ...
 • Hodnocení přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Kracík, Petr
  Skrápěné trubkové svazky, po kterých stéká tenký kapalný film, jsou využívány v různých technologických procesech, u kterých je potřeba rychle a efektivně oddělit parní fázi od kapalné. Proces probíhá převážně při nízkých ...
 • Optimalizace mikroklimatu v kabinách malých dopravních letadel 

  Fišer, Jan
  Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací prostředí v kabinách malých dopravních letadel a to zejména z hlediska tepelné pohody prostředí a kvality větrání. Byly optimalizovány části distribučních systémů vzduchu ...
 • Svázání fyziologického modelu s modelem tepelného komfortu 

  Pokorný, Jan
  Disertační práce se zabývá vnitřním prostředím a tepelným komfortem v kabinách automobilů. V Dymole/Modelice byl vytvořen Model tepelné zátěže kabiny pro studium vlivů různých parametrů okolního prostředí na mikroklima ...
 • Termoelektrické moduly pro mikrokogenerační zdroje 

  Brázdil, Marian
  Malé domovní teplovodní kotle na tuhá paliva představují významný zdroj znečištění ovzduší. Je proto snahou zvyšovat jejich účinnost spalování a omezovat produkci vznikajících škodlivých exhalací. Z tohoto důvodu dochází ...
 • Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti 

  Tuhovčák, Ján
  Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je možné využiť simulačné ...
 • Vývoj výpočetního modelu a metodiky pro výpočet kondenzátorů s minikanálky 

  Pavlů, Jaroslav
  Vzduchem chlazené výměníky tepla se využívají v široké škále aplikací, v nichž je jednou z prioritních vlastností kompaktnost, funkčnost a s ní spojená cena výměníku. Současný vývoj kompaktních tepelných výměníků směřuje ...