Now showing items 1-20 of 111

 • Absorpční tepelná čerpadla pro malé aplikace 

  Pejcl, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na absorpční tepelná čerpadla pro malé aplikace. Cílem práce je shrnout základní rozdíly mezi kompresorovými tepelnými čerpadly a absorpčními tepelnými čerpadly. A navrhnout systém s ...
 • Akumulace energie z OZE 

  Heller, Ondřej
  Cílem první části diplomové práce je zmapovat potenciál různých druhů obnovitelných zdrojů v Evropě a v České republice, zejména sluneční, větrné a vodní energie a také energie z biomasy. Jsou zde také popsány principy a ...
 • Aplikace inteligentních řídících prvků v moderní elektroinstalaci 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace jako takové, přičemž uvádí její přednosti před klasickou elektroinstalaci. Značná pozornost je věnována nejvíce používanému a rozšířenému standardu ...
 • Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR 

  Lukášek, Kamil
  V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip ...
 • Budoucí vývoj energetické základny v ČR a EU 

  Vojtaššák, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom zdrojov, ktoré sa podieľajú na energetickom mixe ČR, opisom elektrizačnej sústavy a spôsobom integrácie zdrojov do prenosovej a distribučnej sústavy. Uvádzajú sa faktory, ktoré ...
 • Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu 

  Špinar, Marek
  Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde byly zpracovány první dva body zadání práce, tedy problematika využití biomasy v energetice a kvantifikace potřeby biomasy pro energetickou výrobnu definovaného výkonu. Nyní ...
 • Elektroinstalace multifunkčního objektu s využitím inteligentního řízení 

  Kroutil, Roman
  Cílem bakalářské práce je teoretické objasnění problematiky inteligentních elektroinstalací, tvorby projektové dokumentace elektro a také vytvoření konkrétního projektu inteligentní elektroinstalace. Práce se skládá ze tří ...
 • Elektroinstalace pro rodinný dům s tepelným čerpadlem 

  Adámek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce bylo v první části objasnit princip, technologii a možnosti využití a použití tepelných čerpadel jako zdrojů tepla v rodinných domech. Touto problematikou jsme se zabývali v kapitole 3, kde jsme ...
 • Elektroinstalace rodinného domu - projektová dokumentace 

  Šerý, Petr
  Bakalářská práce nese název Elektroinstalace rodinného domu – projektová dokumentace. Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem elektroinstalace rodinného domu. Tato práce zprvu objasňuje zejména téma projektování, ...
 • Elektroinstalace rodinného domu – prováděcí dokumentace 

  Hájek, Karel
  Cíle této práce jsou rozděleny do tří částí. V první části je čtenář seznámen s problematikou silových a datových instalací, což zahrnuje legislativu potřebnou pro tvorbu projektů v oboru elektro, připojení objektu k ...
 • Eliminace diskontinuity dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Radil, Lukáš
  Disertační práce se zabývá oblastí akumulace elektrické energie. Snaží se definovat všechny dostupné metody akumulace, které jsou využitelné v průmyslových aplikacích a současně definovat podmínky využití akumulačních ...
 • Energetické systémy v moderní výstavbě 

  Kaňovský, Jiří
  Energetický systém
 • Energeticky nezávislý objekt – multifunkční objekt 

  Kutý, Tomáš
  Projekt pojednává o energetických potřebách a finančních úsporách u bytového domu v případě, navrhneme-li na daný objekt systém pro energetickou nezávislost.
 • Energetický audit vybrané budovy 

  Sivera, David
  Cílem bakalářské práce je teoretické objasnění problematiky energetického auditu, výpočet tepelných ztrát a zpracování energetického auditu. Bakalářská práce na téma energetický audit se skládá z několika částí. V první ...
 • Energetický systém pro energeticky nezávislý objekt 

  Kaňovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem energetického systému pro energeticky nezávislý objekt - rodinný dům. Nejprve jsou definovány výchozí parametry pro dům a je popsán vliv umístění domu v krajině na tepelné ztráty ...
 • Fotovoltaické panely nové generace 

  Loveček, Michal
  Bakalářská práce pojednává o možnosti využití fotovoltaické elektrárny na území ČR. V první části je popsán samotný princip fotovoltaické přeměny energie a přiblíženy jsou také možnosti zdroje záření, tedy Slunce. V další ...
 • Fotovoltaický on-grid systém s akumulací 

  Kijovský, František
  Diplomová práca si dáva za úlohu spracovať problematiku súčasných vývojových trendov v oblasti on–grid fotovoltaického systému s akumuláciou. Skúma možnosti akumulácie vo fotovoltaických systémoch, rozoberá ich klady a ...
 • Fotovoltaika v městských aglomeracích 

  Dobiáš, Pavel
  Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou fotovoltaických systémů a s jejich využití v různých aplikacích. V úvodní kapitole pojednává o tom, jaký potenciál spočívá v energii, která dopadá na Zem ...
 • Hodnocení provozu malých fotovoltaických elektráren s připojením do sítě nn 

  Černý, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je provést praktické měření dvou malých fotovoltaických elektráren a naměřené výsledky porovnat s teoretickým výpočtem a zhodnotit, jak se od sebe liší. Naměřená data jsou rozčleněna do tří skupin. ...
 • Hybrid Photovoltaic Systems with Accumulation—Support for Electric Vehicle Charging 

  Mastný, Petr; Morávek, Jan; Vojtek, Martin; Drápela, Jiří (MDPI AG, 2017-06-22)
  The paper presents the concept of a hybrid power system with additional energy storage to support electric vehicles (EVs) charging stations. The aim is to verify the possibilities of mutual cooperation of individual elements ...