Now showing items 1-20 of 32

 • Automatické testování uživatelských rozhraní 

  Meluzín, Vojtěch
  Tato práce se zabývá řešením problému automatického testování uživatelského prostředí pro systém ARTable, který je tvořen pomocí frameworku ROS. Zvolený problém jsem vyřešil tvorbou rozšíření pro testovací nástroj. Rozšíření ...
 • Cloudový server pro správu robotů 

  Jezerský, Matouš
  Cílem tohoto projektu je zefektivnit a zabezpečit uživatelský přístup k robotům využívajícím platformu ROS a serverům, které na nich běží, bez nutnosti rekonfigurace při změně sítě či potřeby přímého VPN připojení, a také ...
 • Demonstrační aplikace pro mobilní robot 

  Prokopová, Dagmar
  Práce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat ...
 • Detekce geometrie v mračnech bodů 

  Eldes, Pavol
  Tato práce se zabývá detekcí jednoduché geometrie v mračnech bodů se speciálním důrazem na vlivy normál bodů na kvalitu a rychlost produkovaných výsledků. Hlavním produktem je pak aplikace demonstrující detekce ploch, koulí ...
 • Diagnostika mobilního robotu 

  Benček, Vladimír
  Včasná diagnostika a predpovede budúcich stavov robotických systémov môžu minimalizovať náklady na ich údržbu. Táto práca sa venuje diagnostike a monitoringu mobilného robota TB2. Zahŕňa zoznámenie sa s robotom, s jeho ...
 • Dialogový systém pro komunikaci s reálným robotem 

  Birger, Mark
  Tato práce se zabývá řešením problémů vývoje dialogového uživatelského rozhraní pro roboty. V rámci této práce byla vytvořena knihovna, určena pro rychlou implementace mluvčích dialogových rozhraní pro existující programy. ...
 • Domácí automatizace založená na platformě Arduino/WeMos/RPi 

  Bubeníček, Daniel
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu systému domácí automatizace založeného na platformách Arduino, WeMos a Raspberry Pi. Bylo navrženo 12 modulů pro domácí automatizaci, které lze na těchto platformách ...
 • Inteligentní video-přehrávač 

  Sabela, David
  Cílem práce bylo vytvořit uživatelské rozhraní pro zobrazování zajímavých událostí z dohledových kamerových systémů. V části teorie jsou popsány technologie, které jsou vhodné k vytvoření webové aplikace, která pracuje s ...
 • Interakce člověka s robotem: pokročilá úkolově orientovaná rozhraní pro neodborné uživatele 

  Materna, Zdeněk
  Poslední roky přinesly rostoucí trend nasazení robotů v nových aplikacích, kde se od nich očekává nejen práce vedle lidí, ale skutečná spolupráce na společných komplexních úlohách. K umožnění blízké, bohaté a přirozené ...
 • Interakce robota s virtuálními objekty 

  Fisla, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro robotický operační systém ROS, přidávající virtuální objekty do dat poskytovaných senzory robota. V teoretické části analyzuje techniky simulace kombinující reálne ...
 • Interakční metody pro pokročilé ovládání robotického ramene 

  Vida, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozšírením funkcionality systému ARTable, ktorý je postavený na princípoch zjednodušeného programovania robotov. Tieto princípy majú za cieľ uľahčiť interakciu človeka s robotom. Pridáva ...
 • Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android 

  Podmolík, Leopold
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdáleného ovládání robota. Cílem je navrhnout a naimplementovat uživatelské rozhraní na zařízení s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Android. Uživatelské rozhraní je primárně ...
 • Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android 

  Robotka, Vojtěch
  Vývoj autonomních robotů pokročil a začínají se objevovat první možnosti nasazení robotů v běžném životě. Spolu s vývojem robotů je však třeba myslet i na vývoj aplikací a uživatelských rozhraní, která budou s roboty ...
 • Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2 

  Bambušek, Daniel
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit modul pro robotickou platformu PR2, který bude schopen autonomně lokalizovat dveře a kliku a informace o jejich poloze a vlastnostech poskytnout jinému programu, který zajistí jejich ...
 • Modul pro otevření dveří pro PR2 

  Senčuch, Daniel
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti otevírání dveří robotickou platformou PR2 na základě informací o poloze a vlastnostech dveří. Tyto informace musí být získány od jiného programu, který dodržuje komunikační ...
 • Modul pro rozpoznávání nápisů pro robota 

  Hartman, Zdeněk
  Tato bakalářská práce popisuje návrh modulu pro detekci a rozpoznávání nápisů pro použití v robotických systémech. K detekci znaků je použita Stroke Width transformace, která je aplikována na vstupní hranový obraz. Ve ...
 • Návrh GUI pro ovládání domácnosti, vhodného pro seniory 

  Válek, Lukáš
  Práce se zabývá problémy při návrhu softwaru pro seniory a způsoby jak je řešit. Dále je proveden návrh rozhraní pro ovládání inteligentní domácnosti, které tyto problémy bere v potaz. Je popsán způsob jakým bylo postupováno ...
 • Odhad trajektorie letu míče ze sekvence obrázků 

  Heřman, Zdeněk
  Cílem této práce je návrh metody pro odhad trajektorie letu míče ze sekvence obrázků a její experimentální ověření. Hlavní podmínkou   pro tuto metodu je, aby byla použitelná u golfových simulátorů. Navržené řešení využívá ...
 • Ovládání počítačových aplikací přirozeným pohybem hlavy 

  Vojvoda, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém sledující hlavu uživatele ve vstupních obrazových snímcích a na základě její pozice dosáhnout interakci s počítačovými aplikacemi. V rámci řešení byly navrženy 4 metody ...
 • Ovládání pozemního robota gesty 

  Chlud, Michal
  Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...