Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza použití kabelových úseků v trase venkovního vedení 400 kV 

  Belatka, Martin
  Tématem práce je použití kabelových úseků v trase venkovního vedení 400 kV přenosové soustavy ČR, navržení uspořádání kabelové trasy a návrh řešení křížení kabelového vedení s jinými sítěmi technické infrastruktury nebo ...
 • Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn 

  Šilar, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. V následující kapitole je paroplynová ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Hodnocení plynných výpustí 

  Fialová, Lada
  V této diplomové práci se zabývám hodnocením plynných výpustí z Jaderné elektrárny Dukovany. Cílem je posouzení naplňování legislativních požadavků České republiky a Doporučení komise Euratom o typizování informací o ...
 • MODELOVANIE SYSTÉMOV VENTILÁTOR - CHLADIČ V HERMETICKEJ ZÓNE JADROVÝCH BLOKOV VVER 440 V213 

  Baláž, Jozef
  Doktorská dizertačná práca sa zaoberá problematikou zostavenia modelu existujúcich ventilačných systémov jadrového bloku VVER440/V213 v režimoch pokrývajúcich nie len oblasť normálnej prevádzky bloku na výkone, ale aj ...
 • Napájení domu energií z obnovitelných zdrojů 

  Gaborčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů energii pro napájení rodinného domu. V teoretické části je zpracována rešerše ohledně dostupných technologii využívající solární kolektory, fotovoltaické ...
 • Návrh autonomního zdroje elektrické energie 

  Vinkler, Stanislav
  Tato práce si klade za cíl pojednat o možném využití autonomních (tedy nezávislých) zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu. První část bude zaměřena na rozdělení těchto zdrojů z hlediska přeměny různých druhů ...
 • Návrh malé větrné elektrárny 

  Görig, Tomáš
  Práce se zabývá výběrem vhodné lokality pro výstavbu a návrhem strojního zařízení malé větrné elektrárny. Je popsáno několik možností a následně vybrána ta nejvhodnější. Také je v práci navrhnuto a popsáno několik možností ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Salášek, Petr
  Tato bakalářská práce v první části pojednává o využívání energie vodních toků v podmínkách České republiky. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky. Na závěr je návrh zhodnocen z ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Steidl, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Knápek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého vodního zdroje. V první části je zaměřena na výběr vhodné lokality pro výstavbu malého vodního zdroje. Další kapitolou je návrh technologie a strojního vybavení uvažovaného ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Pušec, Daniel
  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...
 • Obecný program pro energetické výpočty napájení tratí DPMB 

  Mai, Jaroslav
  Tato práce je zaměřena,dle zadání od zadavatele, na vytvoření programu v prostředí Excel, který bude umět vypočítat veškeré požadované veličiny. Tato práce obsahuje čtyři části. První část je zaměřena na problematiku MHD ...
 • Optimalizace prací na obnově elektrizačních sítí při nadprojektové havárii v EDU 

  Ptáček, Michal
  Diplomová práce se zabývá popsáním organizace a provedení zásahů při vzniku nadprojektové havárie jaderné elektrárny Dukovany při black-out. Podrobně popisuje chronologii a stanovené priority při práci směnového inženýra ...
 • Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu 

  Zmeškal, Pavel
  Tato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky ...
 • Připojování fotovoltaických zdrojů k distribuční síti 

  Ondroušek, Luděk
  Práce se zabývá současnou problematikou spojenou s připojováním fotovoltaických zdrojů k distribuční síti. Příkladem problémů může být připojení větší fotovoltaické elektrárny do části sítě s malými zkratovými výkony. V ...
 • Rozbor uplatnění větrných elektráren na území České republiky 

  Vepřek, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou rozboru uplatnění větrných elektráren na území ČR, výběrem vhodných lokalit a posouzení okolních vlivů na větrné elektrárny. Práce obsahuje popis větrných elektráren, jejich rozdělení, výpočet ...
 • Studie malého vodního energetického zdroje 

  Demovič, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU 

  Štus, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo vypracovat první studii zabývající se možnostmi rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje elektrárny Dukovany (EDU). V této práci uvádím vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou ...
 • Studie využití vodního toku 

  Görig, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále ...