Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza připojení nového zdroje do soustavy 

  Galuszka, Jakub
  Tato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje ...
 • Analýza vyvedení elektrického výkonu v městské zástavbě 

  Hrubý, Radek
  Práce je zaměřena na vyvedení elektrického výkonu z elektrárny pracující v městské zástavbě. Po krátkém obecném rozboru možností vyvedení výkonů z různých typů elektráren navazuje rozbor vyvedení výkonu z PPC Červený Mlýn. ...
 • Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn 

  Šilar, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. V následující kapitole je paroplynová ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Šilar, Martin
  Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Energetické využití malého vodního toku 

  Pišín, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další ...
 • Hodnocení plynných výpustí 

  Fialová, Lada
  V této diplomové práci se zabývám hodnocením plynných výpustí z Jaderné elektrárny Dukovany. Cílem je posouzení naplňování legislativních požadavků České republiky a Doporučení komise Euratom o typizování informací o ...
 • Implementace točivých redukcí v teplárenské praxi 

  Písařovic, Antonín
  Práce se zabývá využitím točivých redukcí v teplárenství a průmyslových podnicích využívajících redukci tlaku plynu pro technologické potřeby. V teoretické části se práce zabývá technologickými zařízeními, jako jsou parní ...
 • Kombinované využití sluneční energie 

  Zeman, Miroslav
  Tato práce se zabývá kombinovaným využitím sluneční energie. V první části jsou popsány podmínky sluneční energie v České republice. Následuje rozdělení solárních kolektorů se zaměřením na určité typy a důkladnější popis ...
 • MODELOVANIE SYSTÉMOV VENTILÁTOR - CHLADIČ V HERMETICKEJ ZÓNE JADROVÝCH BLOKOV VVER 440 V213 

  Baláž, Jozef
  Doktorská dizertačná práca sa zaoberá problematikou zostavenia modelu existujúcich ventilačných systémov jadrového bloku VVER440/V213 v režimoch pokrývajúcich nie len oblasť normálnej prevádzky bloku na výkone, ale aj ...
 • Napájení domu energií z obnovitelných zdrojů 

  Gaborčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů energii pro napájení rodinného domu. V teoretické části je zpracována rešerše ohledně dostupných technologii využívající solární kolektory, fotovoltaické ...
 • Návrh autonomního zdroje elektrické energie 

  Vinkler, Stanislav
  Tato práce si klade za cíl pojednat o možném využití autonomních (tedy nezávislých) zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu. První část bude zaměřena na rozdělení těchto zdrojů z hlediska přeměny různých druhů ...
 • Návrh malé větrné elektrárny 

  Görig, Tomáš
  Práce se zabývá výběrem vhodné lokality pro výstavbu a návrhem strojního zařízení malé větrné elektrárny. Je popsáno několik možností a následně vybrána ta nejvhodnější. Také je v práci navrhnuto a popsáno několik možností ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Mana, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití energie vodního toku na výrobu elektrické energie. V první části se zabývá vyhodnocením navrhovaných lokalit. V druhé části se budeme zabývat konkrétní lokalitou, návrhem ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Hlavica, Tomáš
  Vodní elektrárny jsou v České republice nejdůležitější složkou výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vodní elektrárny u nás vyrobí 3,9% celkové elektrické energie, což je téměř polovina z 8,2% všech obnovitelných ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Salášek, Petr
  Tato bakalářská práce v první části pojednává o využívání energie vodních toků v podmínkách České republiky. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky. Na závěr je návrh zhodnocen z ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Steidl, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Kokeš, Petr
  Práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny v konkrétní lokalitě. V první části se nachází popis lokality, následuje vyhodnocení hydroenergetického potenciálu daného vodního toku, popis řešení vtokového objektu ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Knápek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého vodního zdroje. V první části je zaměřena na výběr vhodné lokality pro výstavbu malého vodního zdroje. Další kapitolou je návrh technologie a strojního vybavení uvažovaného ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Pušec, Daniel
  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...