Now showing items 1-20 of 41

 • AD Inventor – 3D modelování podvozku robotu O3-Osmera 

  Švoma, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou trojrozměrného modelu podvozku tříkolového mobilního robotu, který je již fyzicky realizován. Výsledkem práce je trojrozměrný model, základní si-mulační testy a animační prezentac v rámci ...
 • Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému 

  Kubínová, Zuzana
  Software implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v ...
 • Arduino: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Zimek, Tomáš
  Práce se zabývá plaformou Arduino, problematikou jejího programování v prostředí Matlab/Simulink a efektivní aplikací na třech demonstračních úkolech. První se představuje rozpoznání barev, když Arduino je využito jako ...
 • Automatické čtení SPZ s využitím technik hlubokého učení 

  Dobrovský, Ladislav
  Předmětem této práce je rešerše hlubokých konvolučních umělých neuronových sítí a jejich využití na řešení problému automatického rozpoznávání státních poznávacích značek. Po přehledu teorie a současných trendů byl určen ...
 • Čárové kódy 

  Tůma, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou čárových kódů používaných k automatické identifikaci. Popisem jejich majoritní části, tvorbou online generátoru čárových kódů a webového informačního systému využívajícího čárových kódů k ...
 • Detekce kolize objektů v 3D prostoru 

  Grulich, Jan
  Práce se zabývá detekcí kolizí v 3D simulačním prostoru. V první části jsou popsány nejpoužívanější algoritmy pro detekci, stejně jako některé knihovny hotových řešení. Druhá část práce obsahuje popis testovacího softwaru ...
 • Expert Systems and Advanced Algorithms in Mobile Robots Path Planning 

  Abbadi, Ahmad
  Metody plánování pohybu jsou významnou součástí robotiky, resp. mobilních robotických platforem. Technicky je realizace plánování pohybu z globální úrovně převedena do posloupnosti akcí na úrovni specifické robotické ...
 • Genetické algoritmy – Multi-core CPU implementace 

  Studnička, Vladimír
  Cílem diplomové práce je vytvořit co možná nejuniverzálnější knihovnu pro genetické algoritmy v jazyce C++, s určitým počtem implementovaných univerzálních operátorů a následně vytvořenou knihovnu otestovat na příkladech. ...
 • Gramatická evoluce – Java 

  Bezděk, Pavel
  Předmětem mé diplomové práce je realizace gramatické evoluce v programovacím jazyce Java pro řešení úloh aproximace funkcí a syntézy logických obvodů. Aplikace je prakticky využita pro testování a sběr dat v kontextu s ...
 • Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace 

  Dostál, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním nejkratší cesty pomocí mravenčích algoritmů. V teoretické části jsou popsány mravenčí algoritmy. V praktické části jsou zvoleny tyto algoritmy pro návrh a implementaci hledání nejkratší ...
 • Hybridní model metaheuristických algoritmů 

  Šandera, Čeněk
  Hlavním tématem této disertační práce jsou metaheuristické algoritmy v obecnějším pojetí. Úvodní kapitoly se venují popisu širšího kontextu metaheuristik, tedy ruzným optimalizacním problémum, urcování jejich složitosti a ...
 • Implementace a testování vybraných optimalizačních metod pro úlohy odhadu parametrů simulačních modelů 

  Zapletal, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem vhodných optimalizačních algoritmů pro potřeby nově vyvíjeného nástroje Mechlab’s parameter estimation, který slouží pro odhad parametrů simulačních modelů v prostředí Matlab/Simulink. Z ...
 • Interaktivni simulace s využitím technologie Flash 

  Látal, Pavel
  Práce se zabývá vytvořením šesti interaktivních simulací pomocí technologie Flash. Vytvořené interaktivní simulace jsou následující: rozšířená varianta Conwayova celulárního automatu realizovaná v ortogonální a hexagonální ...
 • IS – aplikace pro servisní management 

  Látal, Pavel
  Práce pojednává o elektronickém informačním systému pro evidenci a sledování servisních zásahů, prováděných na lisovacích a stříhacích nástrojích, na vstřikovacích formách a na montážních strojích a montážních linkách ve ...
 • Klasifikace dat s využitím umělých neuronových sítí 

  Gurecká, Hana
  Práce se zabývá neuronovými sítěmi využívanými ke klasifikaci dat. Teoretickou náplní práce je představení tří základních typů neuronových sítí využitelných ke klasifikaci dat. Těmito sítěmi jsou dopředná neuronová síť se ...
 • Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory 

  Kahánek, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu ...
 • Mikroprocesorové řízení senzorické plošiny 

  Konečný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vývojem MCU aplikace polohového řízení dvou servomotorů a dále vyhodnocováním údajů z připojeného senzoru pro měření vzdálenosti. Připojený senzor bude polohovatelný v azimutu a elevaci. Údaje ze ...
 • Modely silové části regulace vodní turbiny 

  Prudek, Stanislav
  Práce se zabývá modelováním a simulací silové části Přečerpávací vodní elektrárny (PVE), pomocí které je ovládáno otevírání/zavírání rozváděcích lopatek Francisovi reverzní turbíny na PVE Dalešice. Jedná se o polohový ...
 • Modul informačního systému – zpráva publikací 

  Altamirano, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením informačného systému na správu článkov publikovaných účastníkmi konferencie Mendel. Okrem správy článkov je úlohou informačného systému odosielanie hromadných emailov ľubovoľného typu, ...
 • Návrh řízení všesměrového mobilního robotu O3-X 

  Olša, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh řízení robotu se třemi všesměrovými koly. Model řízení je navržen pro všesměrovou platformu robotu poháněnou motory od firmy Maxon s inteligentní řídící jednotkou EPOS. Návrh řízeni ...