Now showing items 1-8 of 8

 • Averze spotřebitel/investora ke ztrátě 

  Mazánek, Lukáš
  V diplomové práci se budu zabývat vztahem spotřebitele a jeho averze ke ztrátě. Vyjádřením možných rizik, které je možné vystihnout za pomocí behaviorálních teorií a psychologického přístupu. Praktická část práce bude ...
 • Leadership during Crisis: Threat Identifcation and Solution Proposal 

  Mazánek, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-12)
  Purpose of the article: In the current dynamic market environment, companies are vulnerable to many problems of different character, which could result into a real business crisis. The submitted study summarizes possible ...
 • Marketingová strategie 

  Machová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu cukrářské dílny Tak to upeč, kterým jsou kurzy pečení. Podkladem pro vytvoření vhodné marketingové strategie jsou teoretické poznatky ...
 • Návrh změn motivačního sytému ve vybraném podniku 

  Farkasová, Helena
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska týkající se řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. V praktické části bude ...
 • Návrh změn v konceptu motivačního systému v IT firmě. 

  Jalakša, Filip
  Bakalárska práca popisuje a analyzuje motivačný systém vo firme Anasoft APR, s.r.o. V teoretickej časti sa venuje popisu motivácie a pojmov úzko vplývajúcich na motivačný systém. Obsahuje analytickú časť, kde sa sústredí ...
 • Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti DixonsCarphone. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout zlepšující ...
 • Studie optimalizace skladového hospodářství ve společnosti ITW Pronovia s. r. o. 

  Mazánek, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu optimalizace logistických objektů v podniku, konkrétně na obalové hospodaření. Identifikování nejčastějších problémů, jejich řešení a hledání možností jak se jim zcela, anebo alespoň ...