Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách 

  Chalmovský, Juraj
  Zemní kotvy představují důležitý konstrukční element speciálního zakládaní staveb. Navzdory rozsáhlému využití těchto prvků je jejich návrh obvykle prováděn formou empirických a semi-empirických postupů. Jejich použití ...
 • Analýza násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény 

  Kováč, Vladimír
  Práce se zabývá zpětnou analýzou instrumentovaného násypového tělesa na podloží zlepšeném prefabrikovanými vertikálními drény. První část práce je věnována teorii výpočtu konsolidace. Dále se autor věnoval parametrické ...
 • Analýza vyztužené opěrné stěny založené na jemnozrnných zeminách 

  Střižík, Jakub
  U vyztužených opěrných konstrukcí je tahová síla přenášena zabudovanými výztuhami, pro jejichž návrh je nezbytné správné určení velikostí těchto sil. V diplomové práci je formou parametrické studie sledován vliv tuhosti ...
 • Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining 

  Chalmovský, Juraj; Závacký, Martin; Miča, Lumír (IOP Publishing, 2017-09-21)
  Proper choice of a constitutive model is an essential part of any successful application of numerical methods in geotechnical engineering. In most cases, attention is paid to the soil constitutive model. For structural ...
 • Časová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilíři 

  Vykoukal, Libor
  Cílem diplomové práce je časová analýza podloží vyztuženého štěrkovými pilíři a bez nich. Podloží je tvořeno nasycenými jíly. Hlavním úkolem je zavedení zlepšení do numerických modelů. Pro účel diplomové práce je zvolen ...
 • Full-scale testing of Ground Anchors in Neogene Clay 

  Štefaňák, Jan; Miča, Lumír; Chalmovský, Juraj; Leiter, Augustin (Elsevier, 2016-05-26)
  The research campaign aimed on the better understanding of behavior of prestressed soil anchors in neogene clay, including conduction of variety of in-situ (CPT, PMT) and laboratory (Triaxial test, Simple shear test an ...
 • Geotermální energie - vliv geometrie vrtu 

  Leiter, Augustin
  Geotermální energie patří k nejstarším formám energie na naší planetě. Její využití lidstvem sahá až k počátkům věků. Formy této energie se postupně měnily od přímého tepla horkých pramenů, přes vytápění budov a lázní až ...
 • Návrh zajištění stavební jámy pro rekonstrukci obchodního domu 

  Červenka, Jan
  Práce je rozdělena do tří částí. V té první se zabývá návrhem a posouzením jedenkrát kotvené záporové stěny, zajišťující stavební jámu pro rekonstrukci OD Prior ve městě Zlín. Pažící konstrukce je řešena metodou mezních ...
 • Návrh zajištění stavební jámy v centru Brna 

  Kováč, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou prvního a druhého mezního stavu, jedenkrát kotvené pažící konstrukce stavební jámy, na ulici Křenová v Brně. Výpočet prvního mezního stavu je proveden ručně a poskytuje vstupní informace pro ...
 • Numerická analýza přesypávaných mostních konstrukcí 

  Krtek, Jiří
  Námětem diplomové práce je studie chování přesypávaných ocelových mostních konstrukcí během jejich provádění a za provozu. Cílem je analyzovat chování konstrukce v důsledku nerovnoměrného poklesu podpor a pozice přitížení ...
 • Porovnání dvou alternativ zajištění hluboké stavební jámy 

  Krejzar, Vojtěch
  Práce je zaměřena na numerické modelování pažení 30 m hluboké stavební jámy metodou MKP. Jáma je umístěna v lokalitě Luzern, Švýcarsko. V geologickém podloží se zde nachází vzhledem ke konstrukci nepříznivě ukloněné vrstvy ...
 • Posouzení stability kotevního systému 

  Krško, Matúš
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku stability kotevného systému. Teoretická časť sa zaoberá rozdelením a technológiou výstavby kotvených stien a poruchovými stavmi, ktoré môžu nastať. Ďalej sú predstavené metódy ...
 • Stanovení hodnot vstupních parametrů pokročilých materiálových modelů s využitím optimalizačních metod 

  Koudela, Pavel
  Předpokladem úspěšné aplikace numerických metod v geotechnice je volba vhodného materiálového modelu a jeho vstupních parametrů. S rostoucí komplexností soudobých konstitutivních vztahů však roste i počet vstupních parametrů ...
 • Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness 

  Závacký, Martin; Štefaňák, Jan; Horák, Vladislav; Miča, Lumír (Elsevier, 2017-06-20)
  The paper presents the use of advanced stochastic simulation techniques for estimating the strength behavior of rock materials. The Shore Rebound hardness was measured on fifty rock specimens coming from eleven different ...
 • Štěrkové pilíře - význam klenbového efektu 

  Vanko, Peter
  Cieľom diplomovej práce je skúmanie vývoja klenbového efektu v závislosti na zmene rôznych parametrov ako sú raster pilierov, výška násypu, materiál násypu a materiál pilierov. V prvej fáze práce budú zhrnuté teoretické ...
 • Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova 

  Koudelková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením pažení stavební jámy realizované za účelem výstavby polyfunkčního domu v Brně Husovicích. Úvodní část práce shrnuje základní vstupní informace o zájmové lokalitě ...
 • Zajištění stavební jámy při výstavbě metra v úseku Dejvická - Motol 

  Krško, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením paženia stavebnej jamy pri výstavbe metra v úseku Dejvická - Motol. V úvode sú predstavené možné metódy paženia. Ďalšou časťou je návrh a posudok vybranej varianty zaistenia ...
 • Zajištění stavební jámy v Olomouci 

  Plevová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou ...
 • Zajištění stavební jámy v překonsolidovaných jílech 

  Svobodová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění hypotetické stavební jámy v brněnských neogenních jílech. Stavba byla situována do blízkosti plaveckého stadionu Za Lužánkami, kde je podloží tvořeno právě tímto ...