Now showing items 1-20 of 23

 • Charakteristiky statistické vazby 

  Janda, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikami statistické vazby mezi náhodnými veličinami a jejich praktickým využitím v průmyslu. Teoretická část je zaměřena na výčet a popis statistických vazeb. Dále je zde popsán ...
 • Ilustrace zákona velkých čísel pomocí simulací 

  Chabičovský, Martin
  Stochastická konvergence, zákon velkých čísel a centrální limitní věta představují důležitou část teorie pravděpodobnosti, která se často užívá v matematické statistice. Cílem této práce je popsat tuto teorii a demonstrovat ...
 • Kvazinormy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace 

  Šácha, Jakub
  Disertační práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací kvazinorem za předem daných ...
 • Metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu s aplikacemi 

  Holešovský, Jan
  Předložená práce je zaměřena na teorii extrémních hodnot a její užití v aplikačních úlohách. V první části je zavedeno rozdělení extrémních hodnot a popsány jeho vlastnosti. Na základě předložených tvrzení jsou diskutovány ...
 • Modelling precipitation extremes in the Czech Republic: Update of intensity-duration-frequency curves 

  Fusek, Michal; Hellebrand, Radek; Michálek, Jaroslav (Estonian Academy Publishers, 2016-12-20)
  Precipitation records from six stations of the Czech Hydrometeorological Institute were subject to statistical analysis with the objectives of updating the Intensity-Duration-Frequency (IDF) curves, by applying extreme ...
 • Modely stochastického programování a jejich aplikace 

  Novotný, Jan
  Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací na problém mísení kameniva z oblasti stavebního inženýrství. Teoretická část práce je věnována odvození základních přístupů stochastického programování, ...
 • Neparametrické metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu 

  Blachut, Vít
  Diplomová práce se zabývá rozdělením extrémních hodnot. V první části je zformulována a dokázána limitní věta pro rozdělení maxim. Dále jsou rozebrány základní vlastnosti rozdělení extrémního typu. Ústřední roli diplomové ...
 • Regresní metody odhadu vybraných charakteristik tavených sýrů v závislosti na poměru tavicích solí 

  Petrovič, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá regresnou analýzou experimentálne nameraných dát tavených syrov. Využitá je polynomiálna regresia a výber regresorov je založený na Krokovej regresii a Mallowsovej štatistike. Následný odhad ...
 • Regresní metody pro statistickou analýzu prostorových dat 

  Klimprová, Lucie
  Regresní metodou používanou pro vyhodnocování prostorových spojitých procesů je metoda kriging. Pokud je neznámá kovarianční struktura procesu, je potřeba odhadnout ji z dat. První, teoretická část, je věnována právě popisu ...
 • Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace 

  Fusek, Michal
  Práce je zaměřena na rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace. V úvodní části jsou položeny základy teorie extrémních hodnot pro jednorozměrná pozorování. Pomocí limitní věty pro rozdělení maxim jsou zavedeny tři typy ...
 • Statistická analýza ROC křivek 

  Kutálek, David
  ROC křivka (z anglického Receiver Operating Characteristic curve) je zobrazení dvou různých distribučních funkcí F0 a F1, kde na osy se vynáší hodnoty 1-F0(c) a 1-F1(c). Parametr c je reálné číslo. Takto sestrojená křivka ...
 • Statistická analýza rozdělení extrémních hodnot pro cenzorovaná data 

  Chabičovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá rozdělením extrémních hodnot a cenzorovanými výběry. V teoretické části je popsána metoda maximální věrohodnosti, typy cenzorovaných výběrů a je definováno rozdělení extrémních hodnot. V práci ...
 • Statistická analýza složených rozdělení 

  Konečný, Zdeněk
  Složeným rozdělením je nazýváno rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, která vznikla jako součet náhodného počtu nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin. V této práci je popsáno složené rozdělení spolu s ...
 • Statistická analýza výběrů ze zobecněného exponenciálního rozdělení 

  Votavová, Helena
  Diplomová práce se zabývá zobecněným exponenciálním rozdělením jako alternativou k Weibullovu a log-normálnímu rozdělení. Jsou popsány základní charakteristiky tohoto rozdělení a metody odhadu parametrů. Samostatná kapitola ...
 • Statistická klasifikace pomocí zobecněných lineárních modelů. 

  Sladká, Vladimíra
  Cílem této diplomové práce je zavést teorii zobecněných lineárních modelů, speciálně pak probitový a logitový model. Tyto jsou zejména používány pro zpracování medicínských dat. V našem konkrétním případě jsou zmíněné ...
 • Statistické klasifikační metody 

  Barvenčík, Oldřich
  Práce se zabývá vybranými klasifikačními metodami. Jsou zde popsány základy shlukové analýzy, diskriminační analýzy a teorie klasifikačních stromů. Použití metod je ukázáno při klasifikaci simulovaných dat, výpočet je ...
 • Statistické metody pro vyhodnocování senzorických dat 

  Kozielová, Magda
  \par Tématem této diplomové práce je statistické vyhodnocování dat získaných při senzorické analýze potravin. Přináší výběr vhodných statistických testů, jejich podrobnou analýzu a~srovnání dle průběhu jednotlivých silofunkcí ...
 • Statistické modelování znečištění ovzduší prašným aerosolem 

  Mikušková, Martina
  Diplomová práce se zabývá mnohorozměrnými statistickými metodami a jejich environmentálními aplikacemi. Teoretická část práce je věnována vybraným metodám lineární regresní analýzy, metodě hlavních komponent a také je ...
 • Statistické přejímky srovnáváním 

  Bartušek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem statistických přejímek srovnáváním. V práci jsou popsána tři diskrétní rozdělení pravděpodobností – hypergeometrické, binomické a Poissonovo, včetně konvergencí jejich pravděpodobnostních ...
 • Statistika extrémních hodnot 

  Fusek, Michal
  Diplomová práce se zabývá rozděleními extrémních hodnot. Teoretická část práce je věnována základům teorie extrémních hodnot a popisu základních typů extremálních rozdělení. Je zde zformulována limitní věta pro rozdělení ...