Now showing items 1-2 of 2

  • Studium biologicky aktivních látek fenyklu 

    Mierna, Jana
    Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biologicky aktívnych látok feniklu. Teoretická časť popisuje základné charakteristiky feniklu a jeho chemické zloženie, bližšie špecifikuje rastlinné biologicky aktívne látky a antioxidanty, ...
  • Vliv povrchu elektrod na generaci ozónu v dielektrickém bariérovém výboji. 

    Mierna, Jana
    Bakalárska práca je zameraná na pozorovanie vplyvu adsorbovaných plynov na povrchu elektród na generáciu ozónu v dielektrickom bariérovom výboji. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti a použite ozónu, metódy jeho ...