Now showing items 1-20 of 107

 • Expanze inovačního potenciálu v podmínkách MSP 

  Holoubek, Petr
  Disertační práce se zabývá problematikou inovačního potenciálu v podmínkách malého a středního podnikání. Na inovace se obecně neustále klade větší a větší důraz, neboť pomáhají zůstat podnikům konkurenceschopnými v globální ...
 • Hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem firmy 

  Dolníková, Eva
  Diplomová práca rieši problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom spoločnosti Ferroplast, spol. s r.o. Pozornosť je venovaná výrobným zariadenia a budovám spoločnosti. Ciežom práce je spracovať návrhy, ktoré ...
 • Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky 

  Lajtkepová, Eva
  I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., ...
 • Návrh marketingové srategie společnosti 

  Valentová, Tereza
  Diplomová práce představuje návrh marketingové strategie společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a. s., která působí v oblasti masného průmyslu a zabývá se výrobou a prodejem masa a masných výrobků. Cílem práce je zvýšení ...
 • Návrh na realizaci chráněné dílny 

  Vávrů, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na realizaci chráněné dílny ve městě Jihlava. Diplomová práce je reakcí na současný stav nezaměstnanosti lidí s tělesným postižením, kteří mají velice malou šanci na získání plnohodnotného ...
 • Návrh na rozšíření firmy o strojní výrobu 

  Caha, Marek
  Bakalářská práce pojednává o návrhu strojní výroby ve stavební firmě, dřívější klempířské dílně. Údaje vychází z reálných možností existující společnosti Stavebniny ILN. První část je zaměřena na teoretická východiska ...
 • Návrh na rozšíření firmy o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot 

  Holcmanová, Eva
  Cílem této diplomové práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu na rozšíření stávajícího autoservisu o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. Veřejná čerpací stanice pohonných hmot bude vybudována přímo v areálu ...
 • Návrh na rozšíření firmy – výstavba balírny 

  Prosecká, Romana
  Tématem práce je návrh na rozšíření firmy - výstavba balírny. Návrh vychází z analýzy současné kapacity výrobních prostor a výrobního zařízení, rozboru hospodaření a zjištěných nedostatků. Na základě provedené analýzy byl ...
 • Návrh na rozšíření gastronomických služeb firmy Imperial Catering 

  Sichler, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu na rozšíření gastronomických služeb firmy IMPERIAL CATERING, s.r.o. Práce popisuje a analyzuje oblasti gastronomie a tržního oboru podnikání, ve kterém se firma pohybuje. Snaží ...
 • Návrh na rozšíření mateřské školy 

  Franková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu vybrané mateřské školy. Na základě provedené analýzy je vytvořen návrh na rozšíření mateřské školy, vzhledem k nedostatečné kapacitě budovy. V rámci diplomové práce jsou ...
 • Návrh na rozšíření obchodních činností firmy AC s. r. o. 

  Dokoupilová, Dagmar
  V uvedené diplomové práci předkládám návrhy, které se vztahují k rozšíření a zefektivnění obchodních činností firmy, úpravy a rozšíření skladovacích prostor, k rozšíření a zajištění větší účinnosti komunikačních činností, ...
 • Návrh na rozšíření studia služeb s.r.o. 

  Mrkvica, Michal
  Tato diplomová práce vychází ze situace ve společnosti SUCCESS s. r. o., která sídlí v Brně, Banskobystrická 138. Práce zkoumá a hodnotí vnější a vnitřní nedostatky společnosti. Hlavním cílem diplomové práce je navržení ...
 • Návrh na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Olomouc 

  Macková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Olomouc v letech 2007 – 2011. V práci jsou analyzovány jednotlivé skupiny nezaměstnaných z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a délky nezaměstnanosti. Součástí ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Beroun 

  Vašáková, Hana
  V předložené diplomové práci se zaobírám problematikou nezaměstnanosti v okrese Beroun. Obsahem práce je analýza současného a minulého stavu v období 2007 – 2011. Cílem práce je nalézt možné varianty pro snížení míry ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Malana, Milan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Brno - venkov. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Formuluje opatření, která by měla přispět ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč 

  Šedová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Cabalka, Ondřej
  Tato diplomová práce se týká problematiky nezaměstnanosti v okrese Vyškov v letech 2007 – 2011. Práce obsahuje analýzu všech skupin nezaměstnaných v korelaci k věku, dosaženého vzdělání, pohlaví, stavu zdraví a délce ...
 • Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel 

  Kosek, Roman
  Předmětem bakalářské práce Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel je rozbor problémových oblastí, které existují v souvislosti se založením a budoucím fungováním podniku, analýza současného prostředí v odvětví a ...