Now showing items 1-20 of 48

 • Bezdrátový zvonek s digitálním přenosem hlasu 

  Partsch, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezdrátového zvonku s digitálním přenosem hlasu. Zahrnuje rozbor obvodu nRF9E5. Ve své úvodní části obecně charakterizuji daný problém. Ve své další části popisuji návrh schématu, ...
 • Characterization of the Embryogenic Tissue of the Norway Spruce Including a Transition Layer between the Tissue and the Culture Medium by Magnetic Resonance Imaging 

  Kořínek, Radim; Mikulka, Jan; Hřib, Jiří; Hudec, Jiří; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2017-02-25)
  The paper describes the visualization of the cells (ESEs) and mucilage (ECMSN) in an embryogenic tissue via magnetic resonance imaging (MRI) relaxometry measurement combined with the subsequent multi-parametric segmentation. ...
 • Detekční algoritmy pohybujících se objektů 

  Novotný, Josef
  Tato práce se zabývá metodami detekce pohybujících se objektů. Součástí práce je rešerše dostupných řešení a následná implementace na platformu Raspberry Pi s využitím knihovny OpenCV. Cílem práce je realizovat modul, který ...
 • Digitální osciloskop s AVR 

  Stejskal, Martin
  Cílem práce bylo seznámit se s mikrokontroléry od firmy ATMEL a prostudovat na jakých principech fungují analogové a digitální osciloskopy. Na základě zjištěných poznatků byl blokově navržen digitální osciloskop s ...
 • The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests 

  Fiala, Pavel; Drexler, Petr; Nešpor, Dušan; Szabó, Zoltán; Mikulka, Jan; Polívka, Jiří (MDPI, 2016-12-10)
  The paper discusses mathematical tools to evaluate novel noise spectroscopy based analysis and describes, via physical similarity, the mathematical models expressing the quantitative character of the modeled task. Using ...
 • GPU-Accelerated Reconstruction of T2 Maps in Magnetic Resonance Imaging 

  Mikulka, Jan (De Gruyter Open, 2015-08-12)
  The main tissue parameters targeted by MR tomography include, among others, relaxation times T1 and T2. This paper focuses on the computation of the relaxation time T2 measured with the Spin Echo method, where the sensing ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gelnar, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Baťa, a.s. v období let 2005 – 2008. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Implementace rekonstrukčních metod pro čtení čárového kódu 

  Kadlčík, Libor
  Informace je v čárovém kódu uložena jako posloupnost různě širokých proužků a mezer, a tak lze čárový kód považovat za dvouúrovňový (obdélníkový) signál. V případě tzv. magnetických čárových kódů jsou proužky tvořeny ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...
 • Laboratorní úloha pro ověření vlastností audio zařízení 

  Staňková, Karolína
  Cílem této práce je seznámení s parametry audio zařízení a jejich měřením podle platných norem (AES17-2018 a ČSN EN 60268-3). Na základě studia těchto norem je pak vytvořena laboratorní úloha pro předmět Měření v audiotechnice. ...
 • Laserový zdroj s optovláknovým výstupem 

  Roupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá polovodičovým laserem, jeho částmi a způsobem práce. Taktéž jsou popsány optická vlákna a jejich možnost propojení s laserem. Je popsána problematika napájení a chlazení laserové diody, na ...
 • Laserový zdroj s optovláknovým výstupem 

  Roupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá polovodičovým laserem, jeho částmi a způsobem práce. Taktéž jsou popsány optická vlákna a jejich možnost propojení s laserem. Je popsána problematika napájení a chlazení laserové diody, na ...
 • Measurement-Based Domain Parameter Optimization in Electrical Impedance Tomography Imaging 

  Dušek, Jan; Mikulka, Jan (MDPI, 2021-04-03)
  This paper discusses the optimization of domain parameters in electrical impedance tomography-based imaging. Precise image reconstruction requires accurate, well-correlated physical and numerical finite element method (FEM) ...
 • Metody vyhodnocení kvality automobilových filtrů 

  Sedlák, Jiří
  Obsahem bakalářské práce je teoretický průzkum, popis a návrh tří metod na rozlišování vadných vzduchových filtrů. Jednotlivé metody jsou zde popsány a vzájemně porovnány s ohledem na technickou náročnost a předpokládanou ...
 • Měření povrchu jehlic jehličnanů technikami MR tomografie 

  Hladík, Roman
  V této bakalářské práci se pojednává o tomografii na principu magnetické resonance a vyhodnocení nasnímaných obrázků jehlic jehličnanů. Nejprve jsou popsány fyzikální základy magnetické resonance a metody snímání objektů. ...
 • Měření tkáňových kultur metodami magneticko resonanční tomografie 

  Vrba, Jan
  Cílem práce je zjistit objem vody v tkáňových kulturách smrku metodami MR zobrazování a změny během růstu. Byla proměřena sada vzorků, u kterých byl vyhodnocen obsah shluku v jednotlivých řezech. Je zde popsána metoda ...
 • Model pokrytí území buňkové sítě 

  Unzeitig, Lubomír
  Tato práce se zabývá šířením mobilního signálu ve formě elektromagnetické vlny v reálném prostředí městské mikrobuňky. Elektromagnetická vlna je průchodem městským prostředím ovlivňována řadou mechanizmů. Patří mezi ně ...
 • MRI-Based Visualization of the Relaxation Times of Early Somatic Embryos 

  Mikulka, Jan; Vlachová Hutová, Eliška; Kořínek, Radim; Marcoň, Petr; Dokoupil, Zdeněk; Gescheidtová, Eva; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter, 2016-04-15)
  The large set of scientific activities supported by MRI includes, among others, the research of water and mineral compounds transported within a plant, the investigation of cellular processes, and the examination of the ...
 • Návrh čtecí hlavy pro magnetický čárový kód 

  Kadlčík, Libor
  Magnetický čárový kód se skládá z feromagnetických proužků natištěných na podkladovém materiálu. Množství feromagnetika v proužcích je malé, a proto snímání magnetického čárového kódu vyžaduje citlivé metody. Bude popsán ...
 • NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI 

  Křepelka, Pavel
  Práce se zabývá měřením a interpretací NIR spekter bakteriálních buněk a výzkumem biosenzorických technik, využívající tuto analytickou techniku. Je zde rozebrán současný stav vědění v oblasti NIR spektroskopie v mikrobiologii ...