Now showing items 1-20 of 22

 • Malé nádrže v kulturní krajině 

  Királ, Martin
  Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem ...
 • Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny 

  Portová, Nikola
  Tato bakalářská práce má sice název „Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny“, avšak její zaměření je poněkud širší. Nezůstává jen u malých vodních nádrží, ale zabývá se i obnovou rybničních soustav na jižní Moravě. ...
 • Možnosti ochrany obce před extravilánovou vodou 

  Skolková, Daniela
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a opatřeními ovlivňující tento odtok. Je zde vysvětlen pojem povrchový odtok, a jaké jsou nejčastější metody ...
 • Možnosti revitalizace příčných překážek v toku 

  Plhák, Jiří
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při ...
 • Obnova rybníků na Moravě 

  Drašar, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na historii rybníkářství a jeho vývoj na Moravě od prvních zmínek o osidlování tohoto území až po současný stav. V první části práce se zabývám historií rybníkářství obecněji a v případě ...
 • Ochrana obce proti extravilánové vodě 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatření proti tomuto jevu, které umožňuje ovlivnit hydrologické podmínky v povodí. Jsou zde v krátkosti uvedené metody na ochranu půdy proti povrchovému ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Burešová, Erika
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá problematikou povrchového odtoku, jeho stanovení, důsledků a opatření pro zmírnění jeho negativních dopadů. Okrajově je v první části zpracována vodní ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a jeho následným vlivem na situaci v zasažených územích. Řeší také technická opatření navržená v povodí ovlivňující povrchový odtok. Rozsah práce se ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Matějková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatřením proti tomuto jevu. Je zde vysvětleno, co to povrchový odtok je a jaké jsou nejčastější metody na ochranu půdy proti povrchovému odtoku a tím ...
 • Ochrana obce Račice před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou extravilánových vod v povodích a jejich nepříznivým dopadem na intravilán obcí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich jsou popsány možnosti technických zásahů do povodí, ...
 • Ochrana obce Světnov před extravilánovou vodou 

  Humlíček, Aleš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodné protipovodňové opatření v obci Světnov, vypočítat kritickou povodeň ze Směrnice pro velmi malá povodí a tato data vložíme do programu HEC-RAS 4.1.0, kde budou dále upravována, ...
 • Posouzení kapacity mostních profilů na toku Bobrava 

  Bezděk, Josef
  Cílem páce „Posouzení kapacity mostních profilů na toku Bobrava“ je provedení výpočtů v programovém prostředku HEC-RAS v soustavě mostů na toku Bobrava. V práci dojde k posouzení kapacity mostů a využije se znalostí z ...
 • Revitalizace jezu ve Vranovicích na Svratce rybím přechodem 

  Jágr, Josef
  Předkládaná práce se zabývá návrhem revitalizačního opatření na jezu v Uherčicích (Vranovicích) na řece Svratce. Stávající stav provedení spádového stupně neumožňuje migraci vodních živočichů, jezová konstrukce je příčnou ...
 • Revitalizace toku rybím přechodem 

  Šuba, Dušan
  Tato diplomová práce má dvě části. První část obsahuje základní druhy rybích přechodů. Druhá část se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Dřevnici v obci Louky. V programu HEC-RAS byla nasimulována situace, kdy je rybí ...
 • Revitalizace toků pro ryby 

  Štěpánová, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích ...
 • Revitalizace toků pro ryby 

  Szarowski, Marcin
  Tato bakalářská práce nahlíží do problematiky revitalizací toků pro ryby. První polovina zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh. Podstatou revitalizace je uvedení fauny a flory toků do podoby přirozenější té přírodní. ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Šuba, Dušan
  Tato bakalářská práce má tři části. První část popisuje důvod, proč stavíme rybí přechody a co je to revitalizace. Druhá část se zabývá druhy rybích přechodů. Poslední třetí část je věnována konkrétně jednomu rybímu přechodu ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Banzetová, Diana
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příčinami migrace ryb a s tím spojenou revitalizací toků pomocí výstavby rybích přechodů přes migrační bariéry. Jsou zde popsány dva základní typy rybích ...
 • Rybochovná zařízení se zaměřením na teplovodní 

  Pavlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na teplovodní rybochovná zařízení, jejich rozdělení a způsoby hospodaření na nich. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh. V ...
 • Srovnání účinků deště na starém a novém simulátoru dešťů 

  Banzetová, Diana
  Diplomová práce se zabývá modelováním deště v laboratorních podmínkách za pomoci simulátoru dešťů, vyvinutým na VUT v Brně. Výsledky měření jsou srovnávány s naměřenými hodnotami na původní instalaci simulátoru deště ...