Now showing items 1-20 of 76

 • Airless pneumatiky 

  Hanus, Jan
  Cílem bakalářské práce byl popis možností konstrukce airless pneumatiky s vnitřními lamelami, zjištění jejích vlastností a porovnání s konvenčními pneumatikami. V první části je popsán historický vývoj konstrukce airless ...
 • Aplikace kondenzátorového svařování a hodnocení svarů 

  Kocák, Tibor
  Rešeršná časť tejto bakalárskej práce slúži ako prehľad informácií o špeciálnej zváracej technológii, ktorá využíva technológiu výboju kondenzátorov. Praktická časť obsahuje experimentálny pokus znázorňujúci uplatnenie ...
 • Badmintonové rakety 

  Kuriál, Jakub
  Tato práce se zabývá rozborem materiálů používaných při výrobě sportovního vybavení pro badminton. Popisuje evoluci v použitých materiálech v kontextu historického vývoje systému hry. Uvádí do souvislosti herní principy a ...
 • Biodegradabilní plasty 

  Schifferová, Zuzana
  Cílem práce je pojednat o vlastním procesu biodegradace biodegradabilních plastů včetně faktorů, které její průběh ovlivňují. Zároveň uvádí některé druhy těchto plastů a jejich vlastnosti. Nakonec pojednává o způsobech ...
 • Chemicko-tepelné zpracování ocelí 

  Pišek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami chemicko-tepelného zpracování ocelí. Obsahuje základní poznatky a způsoby provedení chemicko-tepelného zpracování s detailním zaměřením na cementaci a nitridaci ocelí. Zaměřuje se ...
 • Chladné zbraně 

  Střechovský, Jan
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí relevantních informací o chladných zbraních. Jelikož je toto téma nesmírně obsáhlé, práce se zaměřuje na obecné seznámení s různými typy těchto zbraní, jejich použití a historický ...
 • Damascénská ocel 

  Czudek, Szymon
  Tato bakalářská práce se v úvodu krátce zabývá charakterizací materiálů na bázi železa a stručně popisuje průběh výroby oceli a suroviny při tomto procesu použité. V další částí práce pojednává o historii damascenské oceli, ...
 • Difuze v kovech 

  Pavlík, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o základních zákonitostech a typech difuze v kovových materiálech, kde je difuze hlavní možností přenosu látky. Rovněž obsahuje základní informace o fenomenologickém a fyzikálním přístupu k ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Dřevo jako konstrukční materiál 

  Lauš, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je objasnit stavbu a vlastnosti dřeva jako materiálu. Zahrnuje nejdůležitější poznatky o dřevě. Popisuje konkrétní makroskopickou a mikroskopickou stavbu, zaměřuje se na fyzikální a mechanické ...
 • Energetické řetezy 

  Oríšek, Petr
  Tato práce poukazuje na zásadní význam energetických řetězů ve strojírenské praxi a široký rozsah jejich použití. Zpracování tohoto tématu zahrnuje představení nejrůznějších typů energetických řetězů, informace o jejich ...
 • Evropské normy pro značení ocelí 

  Brhlík, David
  Tato práce pojednává o značení ocelí dle Evropských norem. Ukázány jsou rozdíly mezi novým a starým způsobem značení a jejich použitelnost.
 • Faktory ovlivňující charakter fázových transformací v systému Fe-C 

  Gubán, Ivan
  Cieľom tejto práce je štúdium faktorov ovplyvňujúcich charakter fázových transformácii v systéme železo-uhlík. Zvláštna pozornosť je venovaná rýchlosti ochladzovania uvažovaných zliatin a koncentrácii uhlíka v zliatine, ...
 • Interakce krycích pásek s povrchy leteckých konstrukčních slitin 

  Matlák, Jiří
  Práce se zabývá výběrem nejvhodnější samolepicí pásky, která dokonale přilne k povrchu plechu vyrobeného z duralu s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a k povrchu duralového úhelníku bez povrchové úpravy. Od pásek ...
 • Kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken 

  Mikula, Martin
  V první části bakalářské práce je obecné seznámení s kompozitními materiály. Kompozitní materiály jsou zde rozděleny podle druhu matrice a vláken a popsána jejich výroba. Druhá část se podrobněji zabývá kompozitními materiály ...
 • Koroze kovů v prostředí chloridů podle kriterií Globálního harmonizovaného systému 

  Kundrát, Vojtěch
  Přepravou chemických látek a směsí často dochází ke koroznímu napadení jejich ochranných obalů, jeţ můţe vést aţ k únikům přepravovaných chemikálií do okolí. Tato práce se zabývá korozními účinky roztoku obsahujícího ...
 • Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích 

  Stavinoha, Jakub
  Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická ...
 • Koroze slitin železa a způsoby jejich vyhodnocování 

  Havlík, Luboš
  Práce na téma „Koroze slitin železa a způsoby jejich vyhodnocování“ se zabývá problematikou koroze se zaměřením na slitiny železa. Jsou zde zmíněny mechanismy koroze, druhy korozního napadení, vyhodnocování korozních zkoušek ...
 • Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli 

  Kříž, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá korozivzdornými a žáruvzdornými ocelemi. Rešeršní formou pojednává o jejich chemickém složení, tepelném zpracování, struktuře a o možnostech jejich praktického využití v různých oborech. ...
 • Korozní odolnost povrchových úprav polysiloxanovými nátěrovými systémy 

  Kulhanová, Veronika
  Vlivem atmosférického a chemického prostředí dochází u kovových výrobků obvykle k jejich koroznímu znehodnocování. Tato diplomová práce se zabývá způsobem ochrany kovů před korozí, především polysiloxanovými povlaky v ...