Now showing items 1-13 of 13

 • Asfaltocementový beton 

  Hruška, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím vrstvy asfaltocementového betonu do vozovek pozemních komunikací, popisuje její základní vlastnosti a objasňuje stav současné platné legislativy. Dále se věnuje laboratornímu návrhu ...
 • Dvoufázový systém stabilizace podloží vozovek 

  Švarcová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na úpravu vlastností nevhodných nebo podmínečně vhodných jemnozrnných zemin pojivem za využití jednofázového nebo dvoufázového systému úpravy. Teoretická část se zabývá problematickými vlastnostmi ...
 • Experimentální zkoušení modulu pružnosti podkladních vrstev vozovek 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší experimentální zkoušení modulu pružnosti Er cyklickou triaxiální zkouškou vybraných nestmelených a stmelených směsí používaných do podkladních vrstev vozovek. Důvodem zkoušení je porovnání výsledků s TP 170, ...
 • Namrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikací 

  Nehybová, Eva
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá porovnáním různých metod zkoušení namrzavosti v České republice a dalších zemích Evropské unie. Praktická část se věnuje laboratornímu zkoušení namrzavosti betonových a směsných ...
 • Namrzavost zemin a druhotných materiálů v podloží vozovek 

  Sokolová, Veronika
  Porušení dopravních konstrukcí vlivem mrazu je v oblastech, kde se teploty pohybují pod bodem mrazu, problém, který může vést až k trvalým deformacím stavby. Teoretická část této práce se zabývá promrzáním vozovky a jejího ...
 • Nestmelené a stmelené směsi z betonového recyklátu dálnice D1 

  Mikulíková, Petra
  Práce je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá popisem nestmelených a stmelených podkladních vrstev a jejich srovnání. Také popisem betonového recyklátu, jeho vlastností, výroby, zlepšení a také problematikou. ...
 • Problematika zvyšování podílu R - materiálu v asfaltových směsích 

  Urbanec, Luboš
  Předmětem této diplomové práce je problematika asfaltových směsí se zvyšujícím se podílem R-materiálu. V teoretické části práce jsou definovány pojmy recyklace a R-materiál a popsány druhy recyklace. Praktická část se ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Pěnčík, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí. Zejména je popisována změna těchto vlastností u vzorků asfaltových pojiv a směsí, podrobených laboratornímu stárnutí, simulující reálný stav ...
 • Sledování modulů pružnosti podloží vozovek 

  Hladík, Aleš
  Tato práce se zabývá srovnáním postupů zkoušení na cyklickém triaxiálním přístroji podle ČSN EN 13286-7 a postupy prováděné ve Spojených státech amerických. V praktické části jsou srovnávány moduly pružnosti směsného ...
 • Sledování odolnosti proti mrazu a vodě stmelených směsí do pozemních komunikací 

  Švantner, Lukáš
  Teoretická část diplomové práce se zaobírá porovnáváním jednotlivých metod sledování odolnosti betonových recyklátu stmelených hydraulickými pojivy proti účinkům mrazu a vodě v České republice a některých států Evropské ...
 • Stanovení modulů pružnosti směsí pro podkladní vrstvy vozovek 

  Hepner, Urban
  Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym stanovením modulu pružnosti cyklickou triaxiálnou skúškou vybraných nestmelených zmesí konštrukčných vrstiev vozovky. Dôvodom je overiť, či návrhové moduly pružnosti v predpise ...
 • Studené asfaltové směsi s R-materiálem 

  Ševc, Jan
  Práce řeší využití R-materiálu do studených asfaltových směsí. Zabývá se studenou recyklací a vstupními surovinami, které se při technologii používají. Prakticky ověřuje vlastnosti R-materiálu a zbytkového asfaltového ...
 • Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek 

  Borkesz, Michael
  Práce se zabývá možnostmi využití drobného drceného a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek. V úvodu teoretické části je vysvětlen proces vzniku tohoto typu kameniva. Dále jsou zde popsány zkoušky, kterými byly ...