Now showing items 1-10 of 10

 • Datová komunikace v distribučních systémech 

  Sirotný, Miroslav
  Tento projekt zahŕňa základný prehľad o pojmoch ako sú komunikácia, dátová komunikácia a distribuovaný systém. Ďalej sa zameriava na technológie, ktoré sa používajú k diaľkovému zberu dát. Časť prace je tiež venovaná ...
 • Měřicí jednotka kvality elektrické energie 

  Teplan, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje parametry elektrické energie se zaměřením na nízkonapěťové charakteristiky a jejich měření s ohledem na parametry požadované normami. Dále se jedna kapitole zaobírá monitorováním kvality ...
 • Monitoring kvality elektrické energie v distribučních systémech 

  Kostelník, Adam
  Semestrální projekt vysvětluje pojem kvalita elektrické energie, popisuje její charakteristiky a vlastnosti definované normami. Dále se zaobírá měřením kvality elektrické energie a také analyzátory, které jsou k tomu určeny. ...
 • Projektová dokumentace při návrhu datových sítí 

  Gajdošík, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem technické dokumentace pro instalaci datové kabeláže do zadané budovy dle platných norem. Teoretická část popisuje základní přehled norem a principy datových sítí se zaměřením na standard ...
 • Projektová laboratoř datových rozvodů 

  Stojaspal, Martin
  Bakalářská práce na téma Projektová laboratoř datových rozvodů je zaměřena na návrh systému Elektrické požární signalizace. V teoretické části jsou popsány základní prvky (ústředna, požární hlásiče a doplňující zařízení), ...
 • Přenos dat po distribuční síti 

  Mucha, Martin
  Tato práce popisuje princip datové komunikace přes silnoproudé vedení. Úvodem práce rozebírá přenosovou soustavu, její typy vedení a následně rozebrání možnosti přenosu dat přes tuto soustavu. Dále se práce zabývá typy ...
 • Realizace počítačových modelů vedení pro PLC 

  Mrákava, Petr
  Předmětem této práce je seznámit se s parametry, které popisují vlastnosti přenosových vedení, a s možností modelování datových a silnoproudých modelů. V práci je také nastíněn rozdíl v mechanické struktuře jednotlivých ...
 • Softwarová podpora pro projektování datových rozvodů 

  Karásek, Stanislav
  Tato bakalářská práce slouží jako základní průvodce projektováním datových rozvodů. První kapitoly pojednávají o základech počítačových sítí. Jsou zde zmíněny typy sítí a jejich důležité hardwarové prvky a topologie. Práce ...
 • Systém pro měření kvality elektrické energie 

  Valenta, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou měření kvality elektrické energie. Budou rozebrány parametry, dle kterých se kvalita hodnotí, dále budou popsány systémy dálkového sběru dat a s nimi spojené technologie přenosu. V dnešní ...
 • Zpracování MR obrazů 

  Mrákava, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s metodami zpracování obrazů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance. Jsou zde popsány postupné kroky při digitalizaci signálu na obrazová data. Ale při zpracovávání ...