Now showing items 1-18 of 18

 • Algoritmy stochastického programování 

  Klimeš, Lubomír
  Stochastické programování a optimalizace jsou mocnými nástroji pro řešení široké škály inženýrských problémů zahrnujících neurčitost. Algoritmus progressive hedging je efektivní dekompoziční metoda určená pro řešení ...
 • Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications 

  Mrázková, Eva
  Mnoho inženýrských úloh vede na optimalizační modely s~omezeními ve tvaru obyčejných (ODR) nebo parciálních (PDR) diferenciálních rovnic, přičemž jsou v praxi často některé parametry neurčité. V práci jsou uvažovány tři ...
 • Bytový dům 

  Mrázková, Eva
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v obci Pasohlávky u Brna. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní budova s 8 bytovými jednotkami. V každém podlaží ...
 • Modely matematického programování pro úlohy optimálního řízení 

  Dražka, Jan
  Práce se zabývá optimalizací (závodní) jízdy vozu po dráze. Je v ní vytvořen model vozidla i dráhy, po níž se vozidlo pohybuje. V první kapitole se formuluje úloha nejrychlejšího průjezdu, která optimalizuje jízdu závodního ...
 • Modely optimalizace dopravy 

  Holešovský, Jan
  Optimalizace toku v síti je klasickou aplikací matematického programování. Tyto modely mají, mimo jiné, široké uplatnění také v logistice, kde se tak snažíme docílit optimálního rozdělení dopravy, např. vzhledem k maximalizaci ...
 • Modely stochastického programování v inženýrském návrhu 

  Čajánek, Michal
  V diplomové práci je rozebrána úloha dvojstupňového stochastického programování s omezením ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu. Je navrženo výpočtové schéma, přičemž důraz je kladen na aproximační ...
 • Modely toků v síti pro odpadové hospodářství 

  Janošťák, František
  Diplomová práce je věnována výstavbě nových zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě, kde je již provozováno stávající energetické zařízení - teplárna. Cílem je vytvořit matematický model, a ten následně aplikovat ...
 • Optimalizace inženýrského návrhu 

  Hrabec, Dušan
  Cílem práce je ukázat možnosti optimalizačního přístupu pro vybrané základní úlohy inženýrského návrhu, tyto diskutované modely implementovat v GAMSu a provést testovací výpočty. Tyto výpočty jsou provedeny na základě ...
 • Optimalizace stavebních konstrukcí s pravděpodobnostními omezeními 

  Kokrda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá penalizačním přístupem k řešení úloh stochastické optimalizace s pravděpodobnostními omezeními, které jsou aplikovány na problémy z oblasti stavební mechaniky. V práci je zpracován inženýrský ...
 • Optimalizační úlohy v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím programu AIMMS při řešení a sestavování optimalizačních modelů. Po teoretickém zavedení různých typů optimalizačních úloh následuje ukázka sestavení modelu u konkrétního problému a ...
 • Prostorová dekompozice úloh stochastického programování s omezeními ve tvaru diferenciálních rovnic 

  Šabartová, Zuzana
  Rozsáhlá třída inženýrských optimalizačních úloh vede na modely s omezeními ve tvaru obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic (ODR nebo PDR). Protože diferenciálních rovnice je možné řešit analyticky jen v ...
 • Regresní metody odhadu vybraných charakteristik tavených sýrů v závislosti na poměru tavicích solí 

  Petrovič, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá regresnou analýzou experimentálne nameraných dát tavených syrov. Využitá je polynomiálna regresia a výber regresorov je založený na Krokovej regresii a Mallowsovej štatistike. Následný odhad ...
 • Statistická klasifikace pomocí zobecněných lineárních modelů. 

  Sladká, Vladimíra
  Cílem této diplomové práce je zavést teorii zobecněných lineárních modelů, speciálně pak probitový a logitový model. Tyto jsou zejména používány pro zpracování medicínských dat. V našem konkrétním případě jsou zmíněné ...
 • Statistické zpracování dat z reálného výrobního procesu 

  Kučerová, Barbora
  Tématem této diplomové práce je statistická regulace výrobního procesu. Cílem bylo analyzovat data z reálného technologického procesu revolverového vstřikovacího lisu. Analýza byla provedena za užití statistického testování ...
 • Stochastická optimalizace v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato diplomová práce uvádí základní poznatky matematického a především stochastického programování. Navíc se zabývá použitím softwaru AIMMS při vytváření a řešení optimalizačních problémů. Naším hlavním cílem je naprogramovat ...
 • Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích 

  Šomplák, Radovan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením strategického investování do výstavby zařízení pro energetické využití odpadů s možností napojení na síť CZT (centrální zásobování teplem). Cílem je najít ekonomicky výhodné řešení ...
 • Využití optimalizace v inženýrských úlohách 

  Čepl, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací a jejím využítím v inženýrských úlohách. Jsou zde definovány základní pojmy a úlohy optimalizace, vysvětleny základní vlastnosti optimalizační úlohy a popsány základní metody jejich ...
 • Využití optimalizace v inženýrských úlohách 

  Klepáč, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem využití optimalizace v inženýrských úlohách. Konkrétně zpracovává úlohu návrhu optimálních rozměrů spojitě zatíženého nosníku s~určitými požadavky na konečnou hmotnost a tuhost ...