Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza rizik obsluhy jeřábu 

  Attasek, Ondřej
  Téma diplomové práce je zaměřeno na oblast zajištění bezpečnosti zdvihací techniky. Konkrétně na prevenci chyb obsluhy mostového jeřábu a na zvýšení spolehlivosti lidského činitele. V práci jsou shrnuty nejdůležitější ...
 • Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě 

  Pešata, Jan
  Diplomová práce obsahuje základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku a aplikuje bezpečnostní audit v daném podniku dle příručky Self- Audit HandbookforSMEs určenou pro malé a střední podniky. ...
 • Audit bezpečnosti v průmyslovém podniku 

  Strašiftáková, Júlia
  Cieľom diplomovej práce je poskytnúť informácie z oblasti realizácie bezpečnostného auditu v priemyselnom podniku podľa príručky Self - Audit Handbook for SMEs. V prípade zistenia závažných nedostatkov navrhnúť opatrenia ...
 • Audit bezpečnosti ve slévárně 

  Kupčík, Petr
  Hlavním cílem této diplomové práce je provést bezpečnostní audit ve slévárně pomocí Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). Na základě jeho výsledků je vyhodnocena úroveň bezpečnosti ...
 • Bezpečnostní aspekty skladování kapalných uhlovodíků 

  Bařina, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními aspekty skladování kapalných uhlovodíků. Cílem práce je provést rešerši právních předpisů. Dále zjistit možný charakter nehod, identifikovat nebezpečí a stanovit vhodná ...
 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Martanová, Iveta
  Cílem diplomové práce je vytvořit základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku s aplikací a vyhodnocením metodiky vnitřního auditu v průmyslovém podniku zpracované dle příručky Self-Audit ...
 • Ergonomický audit na vysoké škole 

  Kazarian, Anna
  Diplomová práce se zabývá ergonomickým auditem pracoviště a pracovního prostředí na vysoké škole. Na začátku práce jsou rozebrány faktory, které působí na studenty a vědeckovýzkumné pracovníky, se zaměřením na jejich vliv ...
 • Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

  Kučera, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu možností selhání lidského činitele na příkladu indukčního ohřívače, který se nachází ve společnosti Roboterm spol. s.r.o. v Chotěboři. Cílem práce je provést rešerši literatury ...
 • Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou a hodnotením chýb pri montáži pneumatických ventilov. V teoretickej časti popisuje využité nástroje: quality gate, vývojový diagram procesu, Paretov diagram a analýzu FMEA. V rámci ...
 • Metody identifikace rizik v lakovně 

  Buriánková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami, které mohou být využity pro identifikování rizik v lakovnách. První část práce se zabývá procesem řízení rizik a popisem jeho jednotlivých fází. V druhé části je samotný popis ...
 • Minimalizace chyb v procesu obrábění s ohledem na operátora 

  Peňák, Martin
  Práce se zabývá analýzou způsobilosti systému měření při výrobě rotační součásti z pohledu minimalizace chyb operátora a spolehlivosti lidského činitele. Cílem práce je provést literární rešerši na dané téma a následně ...
 • Moderní metody řízení a prevence neshodných výrobků 

  Jordánová, Martina
  Předmětem této bakalářské práce je literární rešerše o Moderních metodách řízení a prevence neshodných výrobků. S ohledem na odbornou literaturu a elektronické zdroje informací popisuje současný stav v oblasti systému ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Slabyhoudek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá moderními metodami řízení kvality a jejich přínosy pro podniky. Skládá se ze tří částí – první část této práce je zaměřena na obecné informace o metodách řízení kvality. Jsou zde popsány ...
 • Porovnání metod analýzy rizik závažných havárií 

  Marada, Vojtěch
  Tato bakalářské práce se zabývá metodami, používanými v bezpečnostním inženýrství pro analýzu rizik závažných havárií, podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů. Práce je rozdělena ...
 • Posouzení environmentální zátěže technologií práškového lakování 

  Havlíček, Lukáš
  Předložena diplomová práce se zabývá posouzením zátěže na životní prostředí technologií práškového lakování metodou LCA. V první částí diplomové práce jsou popsány technologie povrchových úprav kovů. Následně byla provedena ...
 • Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému 

  Labounek, Dalibor
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku posuzování spolehlivosti operátora při obsluze CNC laseru Adige LaserTube 8. Cílem této práce bylo provést odbornou rešerši literatury, která se týká problematiky ...
 • Použití moderních metod zlepšování kvality v kovovýrobě 

  Musil, Rostislav
  Bakalářská práce obsahuje obecný popis pojmu kvalita a systémů určených pro její řízení. Jsou podrobněji popsány dílčí moderní metody určené pro zlepšování kvality. Jmenovitě 8D-Report, FMEA a Paretova analýza. Následuje ...
 • Požární ochrana jako součást systému řízení 

  Václavek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá požární ochranou a její integrací do systému řízení průmyslové společnosti. V první části práce jsou uvedeny pojmy a legislativní požadavky související s problematikou požární ochrany v ...
 • Řízení výroby zemědělských stacionárních strojů z hlediska bezpečnosti 

  Štancl, Václav
  Hlavní náplní diplomové práce je provedení a vyhodnocení bezpečnostního auditu ve vybrané společnosti pomocí příručky Self-audit Handbook for SMEs. V rámci identifikace bezpečnostních rizik ve firmě je také provedeno ...
 • Vliv lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí 

  Mukhametzianova, Leisan
  Předložená dizertační práce je zaměřena na hodnocení vlivu lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí. Průmyslové pece jsou klasifikovány jako strojní zařízení a patří ke skupině průmyslových tepelných zařízení. ...