Now showing items 1-20 of 28

 • Adaptivní aktivní pásmová propust 

  Velička, Pavel
  Cílem práce je nalézt a navrhnout řešení přeladitelného kmitočtového ARC filtru typu pásmová propust, u kterého bude možné měnit šířku pásma a ladit střední kmitočet. Ladění středního kmitočtu bude možné v rozsahu od 10kHz ...
 • Adaptivní antialiasingový kmitočtový filtr 

  Sovadina, Václav
  Cílem této práce je seznámit se se zadanou Besselovou aproximační funkcí a rozebrat možnosti zapojení adaptivního antialiasingového filtru. Dále navrhnout kaskádní a příčkovou realizaci filtru a provést jejich počítačové ...
 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Fröhlich, Lubomír
  ANOTACE Svoji diplomovou práci s názvem „Adaptivní kmitočtový filtr“ jsem rozdělil do čtyř částí. V úvodu jsem prostudoval základní vlastnosti selektivních funkčních bloků 1. a 2. řádu ARC filtrů. Dále jsem také zpracoval ...
 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Dolák, Jan
  Předmětem této práce byly pasivní a aktivní kmitočtové filtry a jejich realizace. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout, odsimulovat a následně realizovat adaptivní kmitočtový filtr s možností měnit jeho parametry. ...
 • Antialiasingový kmitočtový filtr 

  Kocián, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení antialiasingového elektronicky přeladitelného ARC filtru dolní propusti 5. řádu s Butterworthovou aproximací s nastavitelným mezním kmitočtem FM v rozsahu 10 kHz – 100 kHz. ...
 • ARC filtr kmitočtového analyzátoru 

  Janečka, Martin
  Cílem této práce je návrh a realizace aktivního kmitočtového filtru typu pásmová propust 4. řádu, u které bude možno elektronicky přelaďovat rezonanční kmitočet v rozsahu 10Hz až 100kHz a nastavovat šířku pásma. V práci ...
 • ARC filtry s moderními aktivními prvky 

  Sedláček, Petr
  Cílem této práce je porovnat na příkladu dolní a horní propusti jejich vlastnosti různými metodami syntézy. V práci jsou nejdříve rozebrány vlastnosti a charakteristiky filtrů, realizace filtrů vyšších řádů s využitím ...
 • Didaktický program pro analýzu přechodných dějů 

  Kříž, Petr
  Cílem této práce je vytvořit didaktický program pro analýzu přechodných dějů v prostředí C++ Builderu. K dispozici máme předdefinovanou banku setrvačných obvodů, kterou lze libovolně měnit a rozšiřovat pomocí implementovaného ...
 • Digitální zpracování analogových signálů 

  Čermák, Petr
  Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně ...
 • Digitální zpracování analogových signálů 

  Čermák, Petr
  Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně ...
 • Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu 

  Bačkovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se ...
 • Laboratorní teploměr s čidlem Pt100 

  Konečný, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou dotykového měření teploty. Popisuje různé elektrické senzory teploty, které jsou rozděleny podle fyzikálních principů, na nichž pracují. U každého senzoru jsou uvedeny jeho vlastnosti, ...
 • Laditelný ARC kmitočtový filtr 

  Kufa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou laditelných ARC kmitočtových filtrů. Úvodní kapitola se obecně zaměřuje na základní pojmy z oblasti kmitočtových filtrů, jako je matematické vyjádření přenosové funkce, typy ...
 • Mobilní jednotka germicidního zářiče 

  Procházka, Michal
  Germicidní záření je typem UV záření, které má schopnost ničit bakterie a mikroorganizmy. Dostupné germicidní lampy obvykle pracují na stejném principu jako běžné zářivky s tím, že vyzařují odlišné spektrum. Pro dosažení ...
 • Napájecí zdroje elektronických zařízení 

  Mrázek, Dalibor
  V mé bakalářské práci se nejprve věnuji mnoha druhům spínaných zdrojů. Zjišťuji jejich výhody a nevýhodu při zapojení. V další části se zabývám návrhem jednotlivých funkčních částí, ze kterých se bude spínaný zdroj skládat. ...
 • Napájecí zdroje SELV 

  Friedl, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo prostudovat požadované vlastnosti napájecích zdrojů SELV využívaných pro elektrická zařízení třídy III. V první části diplomové práce jsou shrnuty obecné poznatky o zdrojích. Především jsou ...
 • Optické příjimače s moderními obvody 

  Matyáš, Petr
  Cílem práce bylo vyhledat ve firemní literatuře vhodný obvod pro konstrukci optického přijímače, pro signál s analogovou modulací. Šířka přenášeného pásma měla dosáhnout 100 MHz. Po vyhledání vhodného obvodu se měl sestavit ...
 • Počítačová podpora návrhu napájecích zdrojů 

  Karásek, Josef
  Má bakalářská práce se zabývá popisem lineárních a spínaných napájecích zdrojů a návrhem parametrů jejich konstrukčních prvků. Cílem mé práce je nastudovat teorii lineárních zdrojů a zdrojů spínaných (konkrétně blokujícího ...
 • Preregulátory pro spínané zdroje 

  Gálus, Matej
  Cílem této práce je navrhnout aktivní korektor účiníku – předregulátor pro spínané zdroje. V úvodu práce jsou zhrnuty možné příčíny nízkého účiníku. Jsou popsány rozdíly mezi vlivem lineárních a nelineárních zátěží na ...
 • Přeladitelný aktivní kmitočtový filtr 

  Zlatníček, Radek
  Cílem semestrálního projektu je návrh aktivního filtru typu pásmová zádrž, u kterého bude možné ladit rezonanční kmitočet a nastavovat činitel jakosti. Semestrální projekt se zabývá návrhem schématu zapojení a výběrem ...