Now showing items 1-13 of 13

 • Pece pro tepelné zpracování kovů 

  Pražan, Jan
  Práce pojednává o konstrukci pecí pro tepelná zpracování kovů. Na základě literární studie bylo provedeno rozdělení a popis základních typů tepelného zpracování ocelí, litin, neželezných kovů a jejich slitin. Jsou uvedeny ...
 • Teorie front a virtuální továrna za pomoci matematického modelu 

  Myška, Martin
  Tato práce se zabyvá simulačním přístupem pro modelováním vyrobní linky, jejíž topologie vychází z reálné vyrobní linky firmy BOSCH DISEL s.r.o. – Jihlava. Problematika simulací je řešena v programu Matlab-Simulink-SimEvents. ...
 • Vliv chemického složení, licí teploty a použité dezoxidace na technologické vlastnosti austenitických chromniklových ocelí 

  Myška, Martin
  Diplomová práce se zabývá austenitickou korozivzdornou ocelí ČSN 42 2930, ASTM A351 CF8 a hodnotí její mechanické a technologické vlastnosti. První část práce je zaměřena na vlastnosti austenitických ocelí, popisuje proces ...
 • Vyzdívání indukčních pecí 

  Kopečný, Vendelín
  Tato bakalářská práce se zabývá výduskami elektrických indukčních pecí. První část popisuje jejich zhotovení, uvedení do provozu i následné vybourávání. Dále je v práci popsáno použití zadusávacích kelímků. Materiály výdusek ...
 • Výroba a vlastnosti žáruvzdorných slitin 

  Majchrák, Aleš
  Tato bakalářská práce pojednává o žáruvzdorných slitinách, konkrétně o superslitinách a vysoce entropických slitinách. V teoretické části je provedeno rozdělení těchto slitin na základě chemického složení, popis jejich ...
 • Výroba odlitku hlavy válce pro renovaci motoru Jawa 50 

  Pastyřík, Petr
  Tato práce se zabývá výrobou odlitku hlavy válce pro renovaci motoru Jawa 50. Na základě literární studie vhodných slévárenských technologií a využití 3D tisku ve slévárenství byla navržena technologie výroby odlitku a ...
 • Výroba odlitku páčkové pojistky pro hadicovou spojku 

  Tvrdoň, Tomáš
  První část této bakalářské práce je teoretická a je zaměřena na výrobu odlitků pomocí netrvalých forem. Najdeme zde základní členění forem a následně jsou popsány pískové a keramické formy. Druhá, praktická část, přibližuje ...
 • Výroba repliky filmové figurky 

  Petřík, Michal
  Tato práce je zaměřena na přehled historie uměleckého odlévání formou chronologického průřezu jednotlivými uměleckými epochami lidstva, kde se vyskytovalo umělecké odlévání. Dále je tato práce doplněna stručným přehledem ...
 • Výroba repliky litinového hmoždíře 

  Myška, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletní technologií výroby repliky hmoždíře. V první části je popsán historický vývoj hmoždíře v Čechách a ve světě. V druhé části je popsán technologický proces výroby modelů a způsobů ...
 • Výroba turbínového kola metodou přesného lití 

  Fendrich, Tomáš
  Tato bakalářská práce je věnována výrobě turbínových kol metodou přesného lití. Jsou v ní uvedeny základní principy přesného lití, dále popis výroby forem na voskové modely, volba voskových směsí, používané materiály při ...
 • Výroba, použití a vlastnosti duplexních austeniticko-feritických ocelí 

  Klapetek, Václav
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá korozivzdornými duplexními austeniticko-feritickými ocelemi. V první kapitole jsou po uvedení do problematiky blíže popsány mechanické a technologické vlastnosti, mikrostruktura a ...
 • Výroba, použití a vlastnosti duplexních austeniticko-feritických ocelí 

  Cunda, Ondřej
  Bakalářská práce je literární rešerší zaměřenou na duplexní austeniticko-feritické oceli. V práci je popsána struktura, chemické složení, výroba, mechanické, fyzikální a technologické vlastnosti. Součástí práce je přehled ...
 • Výroba, struktura, vlastnosti a použití martenzitických korozivzdorných ocelí 

  Zíka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby, vlastnostmi a strukturou martenzitických korozivzdorných ocelí. Dále jsou v práci popsány způsoby tepelného zpracování, které výrazně zlepšuje vlastnosti ocelí, a použití ...