Now showing items 1-20 of 41

 • Aplikace finanční podpory EU 

  Klusáková, Ivona
  Cílem bakalářské práce je vytvoření kulturního projektu pro příspěvkovou organizaci. Seznamuje s teoretickými poznatky z oblasti projektového managementu a neziskového sektoru. V praktické části se zaměřuje na postup ...
 • Efektivní správa firemních vozidel 

  Šudák, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou správy osobních, užitkových a nákladních automobilů ve vlastnictví firem. Jejím účelem je, u vybraných podnikatelských subjektů, ale i z obecného hlediska, odhalit možné chyby v ...
 • Faktory úspěchu strategických aliancí v ČR 

  Koleňák, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou spolupráce mezi podniky. Tato problematika je aktuální především z důvodu vysokého stupně konkurence v ekonomice, která se dá označit za globalizovanou. Efektivní a řízená spolupráce ...
 • Fúze dceřiných obchodních společností 

  Kohoutek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Fúze dceřiných obchodních společností“ je návrh způsobu fúzí dceřiných společností v zemědělské divizi reálně existujícího podnikatelského subjektu – společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. První část ...
 • Geometrické transformace obrazu 

  Němeček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá akcelerací geometrických transformací obrazu s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Časově kritické části kódu jsou přesunuty na GPU a vykonány paralelně. Jedním z výsledků je ...
 • Implementace strategického nákupu 

  Beneš, Jaroslav
  Předložená diplomová práce charakterizuje nákupní procesy v podniku. Vymezuje a definuje způsob práce nákupu, jeho podnikové funkce a procesy. Cílem práce je komplexním způsobem seznámit s nákupními procesy vč. všech ...
 • Management kadeřnického studia 

  Těžký, Martin
  Diplomová práce rozvíjí téma fungování kadeřnického salonu v Brně. Představuje analýzu řízení salonu a zhodnocení důvodů, proč se neplní hlavních strategické cíle salonu, které majitelka definovala před rekonstrukcí v roce ...
 • Management lázní 

  Špaček, Martin
  Práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí lázní, na základě které jsou navrženy strategie, které by společnost měla implementovat pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Práce dále popisuje možnosti a výhody ...
 • Model finančních toků v projektu 

  Zvejšková, Michaela
  Disertační práce je zaměřena do oblasti projektového řízení, jejímž cílem je zvolenou metodologií dosáhnout stanoveného hlavního cíle, tj. navrhnout model řízení finančních toků v projektu. Předpokladem splnění hlavního ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Klimková, Iveta
  Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové strategie firmy Estop spol. s r.o. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila vhodná doporučení vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy a ke zvýšení ...
 • Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem ...
 • Návrh na změnu organizačního řádu společnosti Backer Elektro CZ, a.s. 

  Plíšková, Pavla
  Bakalářská práce analyzuje současný stav organizačního řádu společnosti Backer Elektro CZ. Zaměřuje se především na organizační strukturu. Popisuje ji a poukazuje na určité nedostatky. Obsahuje návrhy možných řešení ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Novák, Pavel
  ELEKON, s.r.o. je stabilní firmou, podnikající na zralém trhu průmyslových hodin. Obchodní úspěchy v posledních letech nás posunuly do pozice vůdce trhu pro většinu skupin našich výrobků v České republice a na Slovensku. ...
 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Návrh podnikatelského záměru – Turistický a kulturní portál 

  Ferencz, Erik
  Podnikatežský návrh a podnikatežský plán sú dôležitou a neoddelitežnou súčasťou pre manažovanie a plánovanie vývoja podniku, prezentáciu budúcich ciežov a vízie firmy. Moja diplomová práca sa zameriava práve na využitie ...
 • Návrh podnikatelského záměru: Fotovoltaická elektrárna 

  Krutský, Jan
  Diplomová práce je zadaná na téma „Návrh podnikatelského záměru: Fotovoltaická elektrárna“ na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského záměru založený na reálné ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Pytlíková, Lucie
  Cílem mé diplomové práce je návrh vhodných stimulačních nástrojů pro konkrétní firmu. V této práci provedu analýzu stávajícího stavu ve firmě a identifikaci potřeb zaměstnanců. Součástí je také analýza nesouladu mezi ...
 • Návrh zlepšení kulturního projektu 

  Klusáková, Ivona
  Diplomová práce je zaměřena na provedení změn ve fungování kulturního projektu pořádaného pod záštitou příspěvkové organizace. Cílem práce je provést změny, které vylepší ekonomickou situaci projektu, zvýší zájem ze strany ...
 • Podnikatelský plán 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení specializovaného fitness studia pro ženy. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, jestli navrhované studio bude ...