Now showing items 1-20 of 57

 • Faktory úspěchu strategických aliancí v ČR 

  Koleňák, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou spolupráce mezi podniky. Tato problematika je aktuální především z důvodu vysokého stupně konkurence v ekonomice, která se dá označit za globalizovanou. Efektivní a řízená spolupráce ...
 • Fúze dceřiných obchodních společností 

  Kohoutek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Fúze dceřiných obchodních společností“ je návrh způsobu fúzí dceřiných společností v zemědělské divizi reálně existujícího podnikatelského subjektu – společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. První část ...
 • Geometrické transformace obrazu 

  Němeček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá akcelerací geometrických transformací obrazu s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Časově kritické části kódu jsou přesunuty na GPU a vykonány paralelně. Jedním z výsledků je ...
 • Implementace strategického nákupu 

  Beneš, Jaroslav
  Předložená diplomová práce charakterizuje nákupní procesy v podniku. Vymezuje a definuje způsob práce nákupu, jeho podnikové funkce a procesy. Cílem práce je komplexním způsobem seznámit s nákupními procesy vč. všech ...
 • INOVAČNÍ MANAGEMENT A KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

  Heralecký, Tomáš
  Disertační práce se zabývá problematikou inovačního managementu a konkurenceschopností malých a středních podniků. Tato problematika je velice aktuální zejména z důvodu vysokého stupně konkurence v naší ekonomice. Inovace ...
 • Management kadeřnického studia 

  Těžký, Martin
  Diplomová práce rozvíjí téma fungování kadeřnického salonu v Brně. Představuje analýzu řízení salonu a zhodnocení důvodů, proč se neplní hlavních strategické cíle salonu, které majitelka definovala před rekonstrukcí v roce ...
 • Management lázní 

  Špaček, Martin
  Práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí lázní, na základě které jsou navrženy strategie, které by společnost měla implementovat pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Práce dále popisuje možnosti a výhody ...
 • Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií 

  Havlíčková, Eva
  Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální ...
 • Management ukrajinské společnosti ‚TorhPress‘ 

  Kapustyak, Rostislav
  Diplomová práce popisuje situací managementu společnosti na Ukrajině. V teoretické části práce naleznete informaci o typech organizačních struktur společnosti, jejích členění, výhody a nevýhody. Informací jsem získával z ...
 • Model finančních toků v projektu 

  Zvejšková, Michaela
  Disertační práce je zaměřena do oblasti projektového řízení, jejímž cílem je zvolenou metodologií dosáhnout stanoveného hlavního cíle, tj. navrhnout model řízení finančních toků v projektu. Předpokladem splnění hlavního ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Soudek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. Pro tento účel byla vybrána firma SUBFORM. Práce obsahuje teoretické poznatky, analýzu firmy a analýzu trhu. Na základě provedené analýzy je navržena ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Klimková, Iveta
  Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové strategie firmy Estop spol. s r.o. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila vhodná doporučení vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy a ke zvýšení ...
 • Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem ...
 • Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob 

  Kukulová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Novák, Pavel
  ELEKON, s.r.o. je stabilní firmou, podnikající na zralém trhu průmyslových hodin. Obchodní úspěchy v posledních letech nás posunuly do pozice vůdce trhu pro většinu skupin našich výrobků v České republice a na Slovensku. ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Návrh podnikatelského záměru – Turistický a kulturní portál 

  Ferencz, Erik
  Podnikatežský návrh a podnikatežský plán sú dôležitou a neoddelitežnou súčasťou pre manažovanie a plánovanie vývoja podniku, prezentáciu budúcich ciežov a vízie firmy. Moja diplomová práca sa zameriava práve na využitie ...
 • Návrh podnikatelského záměru: Fotovoltaická elektrárna 

  Krutský, Jan
  Diplomová práce je zadaná na téma „Návrh podnikatelského záměru: Fotovoltaická elektrárna“ na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského záměru založený na reálné ...