Now showing items 1-15 of 15

 • Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu k dalšímu využití. Úvod je věnován technologiím na úpravu bioplynu a současné situaci nakládání s bioplynem v České republice. Stěžejní kapitolou je ...
 • Efektivita evolučních algoritmů 

  Němec, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá evolučními algoritmy. Jejím úkolem je vybrat vhodný evoluční algoritmus, který bude rešit vhodný problém. V tomto případě se jedná o genetický algoritmus, který bude řešit problém obchodního ...
 • Experimentální navrhování asfaltových směsí 

  Němec, Jan
  Diplomová práce se zabývá experimentálními návrhy asfaltových směsí. První část je věnována návrhu nízkohlučných asfaltových směsí. V teoretické části je popsána problematika hluku a metody měření hladiny hluku. Jsou zde ...
 • Mikrogenerátor 

  Pospíšil, Kamil
  Tato diplomová práce nastiňuje problematiku metody konečných prvků (FEM) počítačové podpory v elektrotechnické praxi. Zabývá se zde řešením při výpočtech elektrického a magnetického pole. Tento úkol lze řešit pomocí moderního ...
 • Modifikace provozních podmínek stroje ALIMAK - SCANDO 

  Němec, Jan
  Cílem této diplomové práce, na téma modifikace provozních podmínek, je provést analýzu stávajících a modifikovaných podmínek stroje a provést jejich vzájemné srovnání. Tato práce obsahuje pevostní výpočet rámu, výpočet ...
 • Návrh databáze svazků stroje 

  Suchomel, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu na vytvoření databáze svazků stroje s textovým výstupem do modelovacího programu pro dotčený subjekt. Databáze pracuje na základě konkrétních požadavků dané firmy. Práce obsahuje vlastní ...
 • Návrh jednoválcového vznětového motoru 

  Němec, Jan
  Zabývá se konstrukcí celého spalovacího motoru, provedení klikové hřídele, pístu, ojnice, lehce nastiňuje centrální mazání, chlazení, vstřikovací čerpadlo, dopravní čerpadlo a zubového čerpadlo, filtrovaní paliva, vstřikování ...
 • Návrh konfigurace napájecí sítě rozsáhlého strojírenského podniku 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky návrhu konfigurace napájecí sítě průmyslového podniku. Mezi hlavní úkoly návrhu patří zvolit vhodné schéma konfigurace, jmenovité napětí, způsob kompenzace, způsob potlačení ...
 • Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Němec, Jan
  Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou asfaltové směsi typu ACO 11+ a jejím využitím do konstrukce vozovek. Byly vypracovány zkoušky vstupních materiálů. Vstupními materiály je kamenivo a pojivo. Na základě výsledků ...
 • Pásový dopravník pro dopravu stavební drti 

  Němec, Jan
  Cílem této bakalářské práce na téma pásový dopravník je navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavební drti na osovou vzdálenost 48 m s převýšením 6 m.Požadovaný výkon je 170t/hoh. Tato práce ...
 • Polyfunkční dům, Morašovice 

  Němec, Jan
  V řešeném projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby polyfunkčního domu, Morašovice. Tento projekt je řešen na úrovni prováděcího projektu. Objekt je navržen třípodlažní, částečně podsklepený s využitým ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Němec, Jan
  Připojení nových zdrojů elektrické energie do sítě je důležité pro stávající síť z důvodu její zatížitelnosti a dimenzování. Je třeba zhodnotit, zda možnost připojení nového zdroje do sítě je reálná a neohrožující plynulý ...
 • Směrování v IP sítích s využitím sociálních sítí 

  Němec, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice směrování dat v mobilních sítích. První část práce se zabývá přetěžováním mobilních sítí a popisem DTN a oportunistických sítí. V další části se práce zabývá popisem protokolů, ...
 • Studie Stirlingova motoru 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením stirlingova motoru s beta modifikací za zvýšením termické účinnosti regenerátoru. V této práci je snahou o navrhnutí regenerátoru, respektive navrhnutí cest pracovního media přes ...
 • Způsoby předúpravy kalu k dalšímu využití 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby předúpravy (dezintegrace) kalu, která nabízí možnost lepšího provozu čistírny odpadních vod. Úvod se věnuje rozdělení odpadních vod a kalů a následně pak jejich charakteristikám. Dále je popsán ...