Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace SLAM algoritmů pro vozidlo s čtyřmi řízenými koly 

  Najman, Jan
  Tato práce se zabývá aplikací SLAM algoritmů na experimentální čtyřkolové vozidlo Car4. V první části práce je uveden princip fungování SLAM včetně popisu rozšířeného Kalmanova filtru, který je jednou z jeho hlavních ...
 • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

  Tran, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...
 • Energy management pro robotické vozidlo Car4 

  Dobossy, Barnabás
  Táto práca sa zaoberá s návrhom a implementáciou meracej jednotky na odhad zostávajúcej kapacity batérie na experimentálnom vozidle Car4. V prvej časti práce je popísané prečo je monitorovanie batérií taká podstatná a ...
 • GPS tracker s online vizualizací dat 

  Itmaizi, Mahmoud J. B.
  Cílem této práce je navrhnout zařízení GPS schopné získávat GPS data a odesílat je přes mobilní síť použitím GPRS do webové aplikace, která se má uložit a zobrazit na mapě. Navržené zařízení umožňuje úpravu a změnu nastavení. ...
 • Kolaborativní robot s integrovaným kamerovým systémem 

  Doseděl, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá kolaborativním robotem TM 5-900 s integrovanou kamerou od firmy Techman. Zjišťuje způsoby, jakými ho lze programovat, možnosti jeho využití, testuje zpracování obrazu za pomoci integrované ...
 • Návrh konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou 

  Špila, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a realizací řízení nestabilního robota, balancujícího na sférické základně, známého také pod názvem ballbot. Předpokládá se kompletní návrh konstrukce, výběr pohonných ...
 • Návrh řešení komunikačního rozhraní ve WBAN systémech 

  Kandera, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá technickou realizáciou WBAN zariadenia, ktoré je schopné súbežne komunikovať prostredníctvom dvoch bezdrôtových komunikačných protokolov. Rešerš dostupných riešení je dostupná s hodnotením ...
 • Návrh řídícího systému robotu SCARA 

  Formánek, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá SCARA robotom od spoločnosti Yanome umiestnenom v mechatronickom laboratóriu. Teoretická časť popisuje tohto robota vrátane kinematiky, platformu Raspberry Pi, ktorá bola použitá pre riadenie a ...
 • Návrh sady mechatronických modelů v Simscape 

  Al-Dailami, Zaid Abdulqudos Abbas
  Tato práce se zabývá především vývojem databáze modelů mechatronik v nástroji Simscape. Je rozdělena do tří hlavních částí a to následně: První část popisuje nástroj Simscape a jeho možnosti . Práce poskytuje návrh, jak ...
 • Návrh systému pro lokalizaci zdroje zvuku 

  Havelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi lokalizace zdroje zvuku. Na začátku jsou obecně zmíněna možná hardwarová i softwarová řešení, z nichž jsou vybrané dvě použitelné metody a vhodné komponenty testovacího zařízení. ...
 • Nízkonákladový snímač vzdálenosti pro mobilní robot založený na snímači SRF05 

  Majerčík, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním vlastností a charakteristík ultrazvukových snímačov SRF05. Ide o hľadanie faktorov, ktoré skresľujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú správne fungovanie týchto senzorov. V prvom rade ...
 • Nízkopříkonový modul s termokamerou 

  Horák, Daniel
  Táto bakalárska práca je zameraná na bezkontaktné meranie teploty pomocou vybranej termokamery a bezstratovú kompresiu obrazu získaného touto kamerou. V rešeršnej časti sú popísané teoretické princípy pre lepšie pochopenie ...
 • Redesign konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou 

  Novák, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá redesignem nestabilního robota se sférickou základnou, zkráceně nazývaného Ballbot. Cílem práce je zanalyzovat existující konstrukční prvky robota, dostupnou senzoriku, řídící a výkonovou ...
 • Rozšíření laboratorního výukového kitu PIC Edu Kit o sadu bezdrátových senzorů 

  Hanuš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření laboratorního výukového modelu PIC Edu Kit. A to o sadu bezdrátových senzorů. Tyto senzory mají za úkol měřit teplotu a přetvoření. Měření teploty bylo realizováno ...
 • Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo 

  Najman, Jan
  Tato práce částečně navazuje na projekt dálkově ovládaného vozidla Car4, který byl součástí několika bakalářských a diplomových prací v mechatronické laboratoři FSI VUT v Brně. Cílem této práce je vývoj antikolizního systému ...
 • Řízení humanoidního robota 

  Pozdíšek, David
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného komerčně dostupného malého humanoidního robota, jeho zprovozněním a testováním obsažené senzoriky. Cílem práce je vytvoření ovládacího programu pomocí MATLABu, následných ukázkových ...
 • Řízení laboratorního modelu inverzního kyvadla 

  Zapletal, Vít
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci Bradáč, M.: Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo". Zabývá se analýzou závad a konstrukčních nedostatků inverzního kyvadla a následně jejich řešením. Déle text ...
 • Senzorika a řízení pohybu pro humanoidního robota 

  Chlaň, Jakub
  Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom a skonštruovaním jednoduchého humanoid-ného robota s dvoma končatinami upevnenými na trupe. Práca bola riešená ako tímový projekt dvoch autorov. Preto je podrobnejšie popísaná ...
 • Skener čárových kódů napojený na serverovou databázi 

  Hrůzek, Jan
  Tato práce se zabývá skenováním čárových kódů na platformě Raspberry Pi a následnou prací se serverovým databázovým systémem. Je zde podrobně rozebrán princip fungování skenerů a databázových systému a jejich následný výběr ...
 • Vizualizace hloubkové mapy za pomoci senzoru Kinect 

  Gajdoš, Adam
  Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na možnosti využitia zariadenia Microsoft Kinect v rôznych sférach a odvetviach priemyslu. Praktická časť sa zaoberá spracovávaním údajov získaných z hĺbkového senzora zariadenia ...