Now showing items 1-20 of 77

 • ANALÝZA NÁVRHOVÝCH PARAMETRŮ PŘEDPJATÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ OPTIMALIZAČNÍCH ALGORITMŮ 

  Dlouhý, Lukáš
  V posledních letech je stále více kladen důraz na úspory a ekologická hlediska ve stavebnictví. Celkové množství vyprodukovaného betonu na zemi je obrovské (odhadem 1010 tun za rok). Možnost snížení jeho výroby pouze o ...
 • Experimentální a numerická analýza reologických procesů v průběhu zrání betonu. 

  Zvolánek, Lukáš
  Disertační práce je zaměřena na studium objemových změn konstrukčního betonu zapříčiněných jeho smršťováním a na vyhodnocení odolnosti betonu proti vzniku smršťovacích trhlin. Vlastnímu zpracování disertační práce předcházela ...
 • Návrh nového informačního systému ve firmě 

  Kunc, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je zpracování návrhu implementace informačního systému do existujícího podniku, v němž jsou definovány jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro které je vypracováván. V teoretické části ...
 • Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty 

  Hron, Lukáš
  Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost výstavby, ale často přímo ...
 • Podnikatelský plán 

  Mai, Huy Hoang
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové restaurace. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části je provedena literární rešerše a jsou zde ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Konvičný, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu, konkrétně prodeje mobilních telefonů a jejich příslušenství. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a odráží informace ...
 • Podnikatelský plán na založení nové firmy 

  Zbytková, Šárka
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nového podniku působícího v oboru gastronomie, který se bude specializovat na catering, kuchařské kurzy a výrobu cukrářských výrobků. V návrhu řešení ...
 • Podnikatelský plán pro založení bezpečnostní společnosti 

  Jiroutová, Kateřina
  Diplomová práce je věnována návrhu podnikatelského plánu na založení bezpečnostní agentury. V první části jsou zpracovány teoretické poznatky, které jsou aplikovány v dalších částech práce. Analytická část obsahuje analýzy ...
 • Podnikatelský plán pro založení hotelu pro psy 

  Vojtovičová, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení hotelu pro psy v Brně. První část práce obsahuje teoretické poznatky o podnikání, podnikatelském plánu a jeho struktuře. Zároveň také teoretické ...
 • Podnikatelský plán pro založení internetového obchodu 

  Král, Václav
  Diplomová práce je zpracovaná pro účely založení internetového obchodu, který bude nabízet včelí produkty a výrobky spojené s včelařskou činností. Práce je rozdělena celkově do tří hlavních částí. První část je teoretická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bětík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro výstavbu administrativní budovy. První část tvoří teoretická východiska ke zpracování podnikatelského záměru. V další části je analyzována současná situace ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kučera, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude využit pro zhotovení investičního projektu pro společnost SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spjatou s podnikatelským plánem a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žabenský, Zbyněk
  Tato práce obsahuje studii podnikatelského záměru na zvýšení kapacity výroby prostřednictvím zlepšení celkové efektivnosti zařízení linky povrchové montáže elektronických součástek. Obsahuje technický popis, procesní popis ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kloc, Arne
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu realizace podnikatelského záměru založení společnosti zabývající se vytvářením výkonných herních počítačových sestav na míru, se zaměřením na počítačové sestavy s vodním ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bohadlová, Pavlína
  Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení soukromé mateřské školy v Broumově. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pešina, František
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na založení společnosti, která bude nabízet služby vedení účetnictví, daňového poradenství a mzdové agendy. Podnikatelský plán zohledňuje teoretická východiska a problematiku ...
 • Podnikatelský záměr - na založení wellness hotelu 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení wellness hotelu. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá praktická, část práce je zaměřena na návrh ...
 • Podnikatelský záměr - návrh na rozšíření elektronického obchodu 

  Segeťová, Hana
  Tématem bakalářské práce je podnikatelský záměr společnosti, konkrétně se zde bude řešit návrh na zlepšení stávajícího elektronického obchodu a rozšíření tržního podílu s pomocí současných marketingových nástrojů. Poskytnuté ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření cestovní agentury 

  Jiříková, Iva
  Diplomová práce „Podnikatelský záměr – rozšíření cestovní agentury“, je zaměřená na sestavení podnikatelského plánu, dle kterého bude v budoucnu možné rozšířit již fungující cestovní agenturu o další předmět podnikání. V ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Bábíková, Markéta
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na rozšíření služeb podniku provozující restauraci. Analytická a návrhová část tematicky vychází z části teoretické, jejíž součástí je popis sestavení podnikatelského plánu ...