Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza chování konstrukce trativodu z hlediska odvodnění 

  Navrátil, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016-01-28)
  Příspěvek popisuje konstrukci zkušebního zařízení, které bylo vytvořeno za účelem zjištění chování a faktorů ovlivňujících trativodní konstrukci z hlediska odvodnění. Dále zjednodušeně popisuje způsob simulace umělého deště ...
 • Analýza šíření trhlin v železničním kole za provozních podmínek 

  Navrátil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá určením směru šíření primární trhliny v kole kolejového vozidla za provozních podmínek. Cílem práce byla napjatostně#deformační analýza s využitím lomové mechaniky k posouzení chování primární ...
 • Aplikace pro vedení čtenářského deníku 

  Navrátil, Petr
  Díky rozvoji informačních technologií je možné přesouvat dříve ryze psané poznámky do elektronické formy. Jedním z příkladů může být čtenářský deník, se kterým většina z nás přišla do styku na základní škole právě v psané ...
 • Čištění bioplynu pomocí metody PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je problematika zušlechťování bioplynu. Jako směs plynů vyprodukovaná během anaerobní digesce, obsahuje energeticky hodnotný metan ale i další látky, které chceme odstranit. Uvedeme motivaci ...
 • Deformačně napěťová analýza prvku stahovacího mechanismu 

  Gergeľ, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením výpočtového modelu a rieši deformačne napäťovú analýzu prvku sťahovacieho mechanizmu okna osobného automobilu. Hlavným cieľom práce je určenie rozloženia napätia a z neho vyplývajúceho ...
 • Deformačně napěťové stavy mostové konstrukce při průjezdu vlakové soupravy 

  Kolárik, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá určením deformačne-napäťových stavov železničného mostu v Komárove pri prejazde vlakovej súpravy. Úloha bola riešená v programe ANSYS metódou konečných prvkov. Do úvahy bol braný nezaťažený ...
 • Deformační analýza přímých nosníků s vlivem posunutí podpor 

  Štourač, Vít
  Tato práce je zaměřena na řešení přímých staticky neurčitě uložených nosníků a vlivu posunutí jejich podpor na výsledné řešení. K řešení bylo použito metod Castiglianovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a nosníku ...
 • Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL 

  Navrátil, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikací pro danou vývojovou desku s mikrokontrolérem ATMEL (ATmega16). Popisuje mikrokontrolér včetně jeho hardwarových částí a popisu řídících registrů. Rozebírá jednotlivé periferie ...
 • Homogenizace pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky 

  Barančík, Milan
  Bakalářská práce se zabývá homogenizací pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky. V programu ANSYS byl vytvořen výpočtový model pěnové struktury a převeden na výpočtový model kontinua s odpovídajícími ...
 • Homogenizace pěnové struktury s uzavřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky 

  Škoviera, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením výpočtového modelu penovej štruktúry na základe Kelvinovej bunky s uzavretou pórovitosťou Prvým cieľom práce je homogenizácia penovej štruktúry pomocou zhodnej deformačnej odozvy u ...
 • Modelování náhodně uspořádané struktury keramické pěny pro MKP simulace 

  Papšík, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu nepravidelné struktury keramické pěny pro účely MKP simulací. Cílem je nahrazení složité struktury otevřené pěny pomocí nosníkových prvků, umožňujících provádět MKP analýzy ...
 • Modelování odezvy zkušebních těles ze stavebních materiálů při lomových experimentech 

  Navrátil, Petr
  Práce se zabývá výpočtovým modelováním wedge splitting testu betonového vzorku pomocí numerické metody konečných prvků. Jsou řešeny různé úrovně výpočtového modelu pro různou hloubku zářezu a umístění vazeb. V závislosti ...
 • Návrh rozšíření výroby nátěrových hmot ve firmě Sherwin - Williams Czech Republic 

  Vávra, Pavel
  Tato diplomová práce má za cíl analýzu výroby nátěrových hmot a navrhnutí jejího rozšíření ve společnosti Sherwin-Williams Czech republic. Nejprve se představují jednotlivé činnosti v podniku a poté je navrženo několik ...
 • Objekt pro sportovní účely 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu pro sportovní účely ve dvou variantách. Objekt je situován v intravilánu města Holešov. Primárně je kladen důraz na splnění účelu konstrukce a jeho ...
 • Optimalizace rozměrů základového rámu formy na velké odlitky 

  Mottl, Jan
  V této diplomové práci je řešen problém optimalizace rozměrů základového rámu formy pro odlitky pomocí MKP a to pro 4 třídy hmotnosti, tj. odlitky hmotnosti 1, 3, 5 a 10t. K vyhodnocování MKP byl použit program Ansys. Jsou ...
 • Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

  Rudel, Václav
  Bakalářská práce se zabývá především optimalizací výrobního procesu. Byl zanalyzován aktuální stav, provedeny kapacitní propočty a z nich poté vypracováno variantní řešení. Varianty byly zhodnoceny po technicko-ekonomické ...
 • Podpora výuky biometrických přístupových systémů 

  Navrátil, Petr
  Tato práce obecně popisuje činnost biometrických přístupových systémů a shrnuje problémy s jejich uplatněním v praxi. Ukazuje také na bezpečnostní rizika těchto systémů. Definuje základní pojmy, se kterými se v této oblasti ...
 • Projekt generelu závodu. 

  Blahák, Emil
  Tématem této bakalářské práce je komplexní generel vybrané firmy z Jihomoravského kraje. V první části se zabývá vývojem výroby v období od vzniku až do současnosti a jsou zde popsány některé nedostatky a problémy nynějšího ...
 • Racionalizace provozu Koukola 

  Nevrkla, Josef
  Bakalářská práce se ve své první části zabývá rozborem podniku. Cílem rozboru je nalezení aktuálních nedostatků. Druhá část je zaměřena na odstranění těchto nedostatků s návrhem variant řešení. Následuje výběr a podrobné ...
 • Racionalizace vnitropodnikové manipulace u firmy Igor Láník - Techservis Boskovice 

  Šamšula, Petr
  Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozborem a technologické dokumentace, manipulace s materiálem, strojů a manipulačních zařízení. Cílem těchto rozborů je vytipování nedostatků současného stavu. V druhé části ...