Now showing items 1-18 of 18

 • Budování konkurenční výhody českých podniků prostřednictvím kreativní internetové reklamy v rámci jednotného evropského trhu 

  Navrátilová, Ludmila
  Dizertační práce se zaměřuje na oblast kreativní internetové reklamy v kontextu znalosti hodnotových orientací českých spotřebitelů. Interakcí aspektů kreativních kampaní a národní kultury cílové země mohou podniky dosáhnout ...
 • Komunikační mix firmy Danza Brno o.s. 

  Jančová, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je komunikační mix firmy Danza Brno, o. s. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix této firmy. Srovnává teoretická východiska se skutečným stavem ve firmě a specifikuje, které složky komunikačního ...
 • Komunikační mix internetového obchodu 

  Vala, Marek
  Tato práce se zabývá komunikačním mixem internetového obchodu. V první části jsou shrnuty teoretická východiska, které se zabývají touto problematikou. Druhá část je zaměřena na analýzu konkrétního internetového obchodu, ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Kupcová, Hana
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Shockworks, s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která s danou ...
 • Komunikační mix taneční školy 

  Opluštil, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix taneční školy. Zabývá se komunikačními nástroji, které podnik využívá a jejich vylepšením. Obsahem je i vytvoření nových moderních a netradičních komunikačních nástrojů. ...
 • Marketingová komunikace nové sociální sítě 

  Stibůrek, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je vyhodnotit nejlepší nízkonákladovou marketingovou metodu reklamy a navrhnout, jaká metoda je nejlepší pro rozšíření povědomí o nové sociální síti. Při zpracovávání této práce bude probíhat ...
 • Marketingový mix společnosti Vinařství Fuzgrunty 

  Valluch, František
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Vinařství Fuzgrunty. K zjištění stavu společnosti využívá analýzu marketingového mixu, a vnějších i vnitřních analýz společnosti. V návrhové části se ...
 • Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti 

  Šimeček, Oto
  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České ...
 • Návrh komunikačního mixu pivovaru Rychtář 

  Netolická, Petra
  Cílem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace Pivovaru Rychtář, a.s., zhodnocení situace a následný návrh nového komunikačního mixu. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. ...
 • Návrh komunikačního mixu pro event Hip Hop Kemp 

  Škrlant, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix konkrétního festivalu společnosti Festivalpark. První část práce obsahuje vysvětlení teoretických poznatků, které souvisejí s danou problematikou. Druhá část práce je ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti Autopark Brno a.s. 

  Šmerek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá především komunikačním mixem společnosti Autopark Brno a. s., jejímž hlavním zájmem je prodej automobilů značky KIA. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedena teorie týkající se ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku se zaměřením na výrobou výtahů 

  Polišenská, Iva
  Diplomová práce „Návrh komunikačního mixu firmě zabývající se výrobou výtahů“ se zabývá analýzou současného stavu společnosti Zitta výtahy s.r.o., jejího okolí, ve kterém se firma nachází a rozebírá faktory působící na ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Hojecká, Hana
  Bakalářská práce v teoretické části obsahuje základní a zároveň nejdůležitější informace z vybraných dostupných zdrojů na téma marketingová komunikace a komunikační mix. Práce zahrnuje analýzu komunikačního mixu společnosti ...
 • Návrh motivačního systému v malé firmě 

  Rohlena, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout motivační program pro malou stavební společnost, která na trhu působí již 20 let a žádný motivační program nemá. Teoretická část práce se zaměřuje na obecná teoretická východiska v oblasti ...
 • Reklama a její vliv na spotřebitele 

  Daněk, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na pojem reklama, na její historii, dělení reklamy a reklamních médií a také na spotřebitele a jeho spotřební chování a faktory ovlivňující nákupní chování. V praktické části ...
 • Stimulační nástroje v personálním řízení výrobního podniku 

  Navrátilová, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá stimulačními nástroji ve velké výrobní firmě, kterými lze účinně ovlivňovat zaměstnance. První část je zaměřena na teoretickou a metodickou oblast, popisuje význam personalistiky a řízení lidských ...
 • Vplyv národnej kultúry na vnímanie reklamy a marketingu 

  Brziaková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zameriava na vplyv kultúrnych aspektov na marketing a reklamu spoločnosti. Zahŕňa analýzu marketingového mixu spoločnosti IKEA Česká republika s.r.o., so zameraním na celkové vnímanie reklamy domácim i ...
 • Zabezpečení a ochrana dat ve firmě 

  Navrátilová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zabezpečením a ochranou dat ve velké společnosti. Popisuje současný stav ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje možné návrhy bezpečnosti informačního systému firmy a zálohování.