Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza mazaného kontaktu poddajných těles 

  Dočkal, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky hodnocení tloušťky filmu maziva v poddajných kontaktech. S ohledem na charakteristiky těchto kontakt- ních dvojic, jako je například variabilita tlouštěk filmu, vysoká drsnost ...
 • Analýza mazání TEP kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie 

  Tkadlec, Tadeáš
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání totální endoprotézy kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie, přičemž se jedná o vůbec první práci zaměřenou na takzvané měkké kloubní páry. Experimenty byly ...
 • Atomic force microscopy analysis of nanoparticles in non-ideal conditions 

  Klapetek, Petr; Valtr, Miroslav; Nečas, David; Salyk, Ota; Dzik, Petr (Springer Open, 2011-08-30)
  Nanoparticles are often measured using atomic force microscopy or other scanning probe microscopy methods. For isolated nanoparticles on flat substrates, this is a relatively easy task. However, in real situations, we often ...
 • Biotribologie kloubní chrupavky 

  Furmann, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biotribológiou kĺbnej chrupky. V prvej časti sa zaoberá analýzou jednotlivých stavebných zložiek chrupky. Ďalšia časť je venovaná definovaniu tribologických vlastností chrupky s ohľadom na ...
 • Deformačně napěťová analýza stehenní kosti s využitím dat z počítačové tomografie 

  Nečas, David
  Oblast klinické biomechaniky je v současné době velmi rychle se rozvíjející inženýrskou disciplínou. Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou krčku stehenní kosti. Velká pozornost je přitom věnována tvorbě ...
 • The Effect of Kinematic Conditions and Synovial Fluid Composition on the Frictional Behaviour of Materials for Artificial Joints 

  Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-05-10)
  The paper introduces an experimental investigation of frictional behaviour of materials used for joint replacements. The measurements were performed using a ball-on-disc tribometer, while four material combinations were ...
 • The effect of synovial fluid composition, speed and load on frictional behaviour of articular cartilage 

  Furmann, Denis; Nečas, David; Rebenda, David; Čípek, Pavel; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2020-03-15)
  Articular cartilage ensures smooth motion of natural synovial joints operating at very low friction. However, number of patients suffering from joint diseases, usually associated with cartilage degradation, continuously ...
 • The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements 

  Nečas, David
  Dizertační práce se zabývá mechanismy mazání v náhradách kyčelního kloubu. Byla provedena systematická studie formování proteinového filmu při zahrnutí různých materiálů a provozních podmínek. Hlavní pozornost je přitom ...
 • Experimentální analýza utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu 

  Švachová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá experimentálnou analýzou utvárania mazacieho filmu v náhradách bedrového kĺbu. Hlavným cieľom je objasniť vplyv strednej rýchlosti, preklzového pomeru a materiálu femorálnej hlavice na hrúbku ...
 • Experimentální studium součinitele tření v náhradách kyčelního kloubu 

  Tkadlec, Tadeáš
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním studiem součinitele tření v náhradách kyčelního kloubu. Měření byla realizována na zařízení Mini Traction Machine v konfiguraci ball-on-disc. Cílem přitom bylo stanovit vliv ...
 • Experimentální zařízení pro studium filmu maziva v poddajném kontaktu břitového těsnění s využitím fluorescnece 

  Michalec, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom zariadenia, ktoré slúži k pozorovaniu hrúbky filmu maziva v líniovom poddajnom kontakte britového tesnenia. Problémom je, že pri použití súčastí z bežne používaných materiálov ...
 • Konstrukce adaptivního stírače kapaliny 

  Novotný, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem adaptivního stírače kapaliny, který je doplňkem laboratorního zařízení. Laboratorní zařízení slouží ke studiu tloušťky mazací vrstvy a třecí síly v kontaktu. Účelem ...
 • Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení 

  Polnický, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je provést konstrukční návrh a zhotovení výkresové dokumentace přípravku pro vyvození malých zatížení. Mechanismus se v případě realizace stane součástí laboratorního tribometru konfigurace ball-on-disk ...
 • Konstrukce simulátoru oka a kontaktní čočky 

  Špaček, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulátoru pro výzkum kontaktu oka a kontaktní čočky. Výsledkem je konstrukční řešení modulu tribometru v konfiguraci pin-on-ring, který umožňuje přímé pozorování kontaktu. V rámci ...
 • Konstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků 

  Matečka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků. V první části je popsána technologie broušení, řezné podmínky pro vnější obvodové broušení rotačních ploch, kinematické a dynamické ...
 • Maziva stvořená přírodou 

  Drobilič, Ivo
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o látkách, které fungují jako mazací média ve svém přirozeném prostředí. První část práce se zabývá mazivy v lidském těle. Podrobně jsou tak popsány látky jako například voda, krev, ...
 • Metodická příručka a digitalizace zubového čerpadla 

  Ševčík, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit metodickou příručku pro práci se zubovým čerpadlem typu U10. V první částí je předložen rozbor jednotlivých komponent čerpadla společně s popisem jeho hlavních charakteristik. ...
 • MKP simulace elastohydrodynamického kontaktu 

  Brhlík, Rostislav
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací metody konečných prvků při simulacích elastohydrodynamického (EHD) mazání. Pro výpočet je použit komerčně dostupný software COMSOL, přičemž jsou detailně analyzovány dva rozdílné ...
 • Přehled nekonvenčních koncepcí letounů 

  Nečas, David
  Bakalářská práce je zaměřena na civilní letouny nekonvenčních koncepcí, které se dostaly do sériové výroby. Práce bude členěna dle kategorií letounů, přičemž v každé kategorii, s výjimkou velkých dopravních letadel, bude ...
 • Rešeršní studie náhrad kyčelního kloubu z hlediska opotřebení 

  Vaverka, Pavel
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled vlivu materiálu, průměrové vůle a průměru komponenty na opotřebení totální náhrady kyčelního kloubu. V první část se zabývá vývojem kyčelních implantátů. V další části jsou popsány ...