Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza GMR heterostruktur metodou SIMS 

  Mitáš, Martin
  Studium vlivu depozičních parametrů na GMR heterostruktury metodou SIMS.
 • Depozice Ga a GaN ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

  Dvořák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou grafenových vrstev pro depozice ultratenkých vrstev gallia a jeho nitridu. Grafenové substráty jsou připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze ve vysokoteplotním reaktoru ...
 • Elipsometrie tenkých vrstev 

  Novotný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá studiem stárnutí tenkých vrstev Co a Cu na Si substrátu, připravených metodou IBAD. Proces stárnutí vrstev v závislosti na době vystavení vlivu atmosféry za pokojových podmínek je sledován ...
 • Modernizace aparatury IBAD 

  Urbánek, Ivan
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí věnujících se naprašování tenkých vrstev za pomoci iontového svazku. V první části je uveden popis aparatury IBAD na ÚFI FSI VUT Brno a principy depozičního procesu. ...
 • Studium magnetických nanostruktur pro spintroniku 

  Kameš, Jaroslav
  Iontovým naprašováním byly připraveny spin-valve multivrstvy Cu/NiFe/Cu/Co/ (CoOx). Velikost jevu GMR a jeho stabilita v čase byly studovány za pokojové teploty měřením magnetorezistence a magnetooptického Kerrova jevu. ...
 • Studium síly nutné k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/graphenové vrstvy s ohledem na aplikace v oblasti nanosenzorů 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce uvádí metodu silové spektroskopie jako nástroj ke studiu adhezních vlastností materiálů. Pomocí silové spektroskopie byla stanovena síla nutná k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/grafenové vrstvy ...
 • Vliv podleptání plazmonických antén na jejich optickou odezvu 

  Novák, Martin
  V této práci je sledována závislost optické odezvy na podleptání plazmonických antén. Když na optické antény dopadá světlo s rezonanční vlnovou délkou, tak v okolí antény dojde k zesílení elektromagnetického pole. Rezonanční ...