Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza GMR heterostruktur metodou SIMS 

  Mitáš, Martin
  Studium vlivu depozičních parametrů na GMR heterostruktury metodou SIMS.
 • Bezkontaktní měření teploty pomocí luminiscenčních materiálů 

  Jedlička, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá bezkontaktním měřením teploty pomocí luminiscenčních materiálů. V teoretické části práce byly na základě rešerše literatury vybrány luminiscenční materiály s ohledem na citlivost a pracovní ...
 • Characterization of GaAs Solar Cells under Supercontinuum Long-Time Illumination 

  Papež, Nikola; Dallaev, Rashid; Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Škarvada, Pavel; Ţălu, Ştefan; Ramazanov, Shikhgasan; Nebojsa, Alois (MDPI, 2021-01-19)
  This work is dedicated to the description of the degradation of GaAs solar cells under continuous laser irradiation. Constant and strong exposure of the solar cell was performed over two months. Time-dependent electrical ...
 • Depozice CaF2 ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

  Caesar, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje přípravě a analýze ultratenkých vrstev CaF2 (fluoridu vápenatého). CaF2 byl deponován napařováním v podmínkách UHV za teploty substrátu v rozsahu 20 °C až 400 °C. Depozice probíhala na Si(111) ...
 • Depozice Ga a GaN ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

  Dvořák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou grafenových vrstev pro depozice ultratenkých vrstev gallia a jeho nitridu. Grafenové substráty jsou připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze ve vysokoteplotním reaktoru ...
 • Elipsometrie tenkých vrstev 

  Novotný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá studiem stárnutí tenkých vrstev Co a Cu na Si substrátu, připravených metodou IBAD. Proces stárnutí vrstev v závislosti na době vystavení vlivu atmosféry za pokojových podmínek je sledován ...
 • Modernizace aparatury IBAD 

  Urbánek, Ivan
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí věnujících se naprašování tenkých vrstev za pomoci iontového svazku. V první části je uveden popis aparatury IBAD na ÚFI FSI VUT Brno a principy depozičního procesu. ...
 • Přepínání chirality vortexů v magnetostaticky svázaných permalloyových nanodiscích 

  Balajka, Jan
  Diplomová práce se zabývá přepínáním cirkulace vortexů v magnetických nanodiscích. V práci jsou uvedeny výsledky mikromagnetických simulací hysterezních smyček disků s různými stupni asymetrie. Je zde diskutován vliv ...
 • Studium magnetických nanostruktur pro spintroniku 

  Kameš, Jaroslav
  Iontovým naprašováním byly připraveny spin-valve multivrstvy Cu/NiFe/Cu/Co/ (CoOx). Velikost jevu GMR a jeho stabilita v čase byly studovány za pokojové teploty měřením magnetorezistence a magnetooptického Kerrova jevu. ...
 • Studium síly nutné k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/graphenové vrstvy s ohledem na aplikace v oblasti nanosenzorů 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce uvádí metodu silové spektroskopie jako nástroj ke studiu adhezních vlastností materiálů. Pomocí silové spektroskopie byla stanovena síla nutná k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/grafenové vrstvy ...
 • Vliv podleptání plazmonických antén na jejich optickou odezvu 

  Novák, Martin
  V této práci je sledována závislost optické odezvy na podleptání plazmonických antén. Když na optické antény dopadá světlo s rezonanční vlnovou délkou, tak v okolí antény dojde k zesílení elektromagnetického pole. Rezonanční ...