Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Analýza nelineárních dynamických systémů vykazujících chaotické chovaní s atraktorem typu "dvojitý svitek" 

  Tancjurová, Jana
  Tato práce se zabývá zkoumáním stabilního a chaotického chování nelineárních dynamických systémů. Konkrétně se zaměřuje na Chuův elektrický obvod. K vyšetření stability systému jsou využity Hartman—Grobmanova věta a ...
 • Analýza Rösslerova dynamického systému 

  Nechutová, Vendula
  Tato práce se zabývá analýzou Rösslerova dynamického systému, speciálně diskuzí stability a typu singulárních bodů. Teoretické výpočty doprovází i vizualizační část ilustrující pojmy bifurkace a chaotické chování. Poslední ...
 • Bifurcations in a chaotic dynamical system 

  Kateregga, George William
  Dynamical systems possess an interesting and complex behaviour that have attracted a number of researchers across different fields, such as Biology, Economics and most importantly in Engineering. The complex and unpredictability ...
 • Diferenciální rovnice se superlinearitami v matematickém modelování procesů v mechanice 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřena na kvalitativní studium a interpretaci diferenciální rovnice se superlinearitami. Především řeší otázku existence rovnovážných bodů a vykreslení fázových portrétů pomocí teorie dynamických systémů, ...
 • Dynamika letu a řízení 

  Šabartová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá odvozením pohybových rovnic pro dynamickou soustavu letadla. Rovnice za předpokladu ustáleného přímočarého letu s malými odchylkami můžeme linearizovat a uplatnit teorii řízení. Výsledkem ...
 • Lerchova věta v teorii časových škál a její důsledky pro zlomkový kalkulus 

  Dolník, Matej
  Hlavním zájmem diplomové práce je studium zobecněné nabla Laplaceové transformace na časových škálach a její jednoznačnosti, včetně důkazu jednoznačnosti a aplikace jednoznačnosti v zlomkovém kalkulu na časových škálach.
 • Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) 

  Ježková, Jitka
  Tato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat ...
 • Metoda časové diskretizace řešení PDR 

  Myška, Michal
  Tato práce se zabývá řešením evolučních parciálních diferenciálních rovnic metodou časové diskretizace, která vychází z Rotheho metody (metody přímek). Práce je rozdělena na tři základní části. V první části je ukázán ...
 • Metody indikace chaosu v nelineárních dynamických systémech 

  Tancjurová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zejména spojitými nelineárními dynamickými systémy, které vykazují chaotické chování. Hlavním cílem je vytvoření algoritmů pro detekci chaosu a jejich následné testování na známých modelech. ...
 • Modelování a simulace v letectví 

  Prešinský, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na určenie polohy lietadla vzhľadom na zemskú súradnicovú sústavu. Bližšie sa venuje najmä reprezentácii pomocou Eulerových uhlov a reprezentácii určenou kvaterniónom. Následne uvádza pohybové ...
 • Modelování přenosu tepla pomocí diferenciálních rovnic 

  Sklenářová, Lenka
  Práce se zabývá základními principy přenosu tepla, odvozením parabolické rovnice vedení tepla jak v tyči, tak i ve vyšších dimenzí, včetně diskuse o okrajových a počátečních podmínkách. Řešením ustálených případů rovnic v ...
 • Návrh a rozbor LQ-regulátoru pro podélný a stranový pohyb letadla 

  Prešinský, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a rozborom lineárne kvadratického regulátora pre pozdĺžny a stranový pohyb lietadla. Regulátor je vytvorený najprv pre lineárnu sústavu, ktorá vznikla zlinearizovaním pôvodného nelineárneho ...
 • Nelineární dynamické systémy a chaos 

  Tesař, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nelineárních dynamických systémech, zejména pak typických průvodních jevech jako jsou bifurkace nebo chaotické chování. Základní teoretické poznatky jsou aplikovány při analýze vybraných ...
 • Newton a numerická matematika 

  Obrátil, Štěpán
  Tématem bakalářské práce jsou Newtonovy metody pro numerické řešení různých problémů. Zejména je vysvětlena problematika řešení nelineárních rovnic, soustav nelineárních rovnic a numerický výpočet integrálů. Je předvedena ...
 • Numerické metody řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu 

  Kyjovský, Adam
  Bakalářská práce se zabývá numerickými metodami řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu. Jsou uvedeny některé základní pojmy zlomkového kalkulu a výsledky teorie zlomkových diferenciálních rovnic, jako jsou ...
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • Runge-Kuttovy metody 

  Kroulíková, Tereza
  Tato práce se zabývá Runge--Kuttovými metodami pro počáteční problém. Práce začíná analýzou Eulerovy metody a odvozením podmínek řádu. Jsou představeny modifikované metody. Pro dvě z nich je určen jejich řád teoreticky a ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...