Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Analýza nelineárních dynamických systémů vykazujících chaotické chovaní s atraktorem typu "dvojitý svitek" 

  Tancjurová, Jana
  Tato práce se zabývá zkoumáním stabilního a chaotického chování nelineárních dynamických systémů. Konkrétně se zaměřuje na Chuův elektrický obvod. K vyšetření stability systému jsou využity Hartman—Grobmanova věta a ...
 • Analýza Rösslerova dynamického systému 

  Nechutová, Vendula
  Tato práce se zabývá analýzou Rösslerova dynamického systému, speciálně diskuzí stability a typu singulárních bodů. Teoretické výpočty doprovází i vizualizační část ilustrující pojmy bifurkace a chaotické chování. Poslední ...
 • Autonomní soustavy diferenciálních rovnic - klasické vs zlomkové 

  Glozigová, Anna
  Hlavním zaměřením této práce je hlubší studium a porovnání dvou oblastí diferenciálních rovnic, kde důraz je kladen na neceločíselné řády, neboť během posledních desítek let se tato oblast nejenže stala populární, ale ...
 • Bifurcations in a chaotic dynamical system 

  Kateregga, George William
  Dynamical systems possess an interesting and complex behaviour that have attracted a number of researchers across different fields, such as Biology, Economics and most importantly in Engineering. The complex and unpredictability ...
 • Diferenciální rovnice se superlinearitami v matematickém modelování procesů v mechanice 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřena na kvalitativní studium a interpretaci diferenciální rovnice se superlinearitami. Především řeší otázku existence rovnovážných bodů a vykreslení fázových portrétů pomocí teorie dynamických systémů, ...
 • Dynamika letu a řízení 

  Šabartová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá odvozením pohybových rovnic pro dynamickou soustavu letadla. Rovnice za předpokladu ustáleného přímočarého letu s malými odchylkami můžeme linearizovat a uplatnit teorii řízení. Výsledkem ...
 • Lerchova věta v teorii časových škál a její důsledky pro zlomkový kalkulus 

  Dolník, Matej
  Hlavním zájmem diplomové práce je studium zobecněné nabla Laplaceové transformace na časových škálach a její jednoznačnosti, včetně důkazu jednoznačnosti a aplikace jednoznačnosti v zlomkovém kalkulu na časových škálach.
 • Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) 

  Ježková, Jitka
  Tato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat ...
 • Metoda časové diskretizace řešení PDR 

  Myška, Michal
  Tato práce se zabývá řešením evolučních parciálních diferenciálních rovnic metodou časové diskretizace, která vychází z Rotheho metody (metody přímek). Práce je rozdělena na tři základní části. V první části je ukázán ...
 • Metody indikace chaosu v nelineárních dynamických systémech 

  Tancjurová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zejména spojitými nelineárními dynamickými systémy, které vykazují chaotické chování. Hlavním cílem je vytvoření algoritmů pro detekci chaosu a jejich následné testování na známých modelech. ...
 • Modelování a simulace v letectví 

  Prešinský, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na určenie polohy lietadla vzhľadom na zemskú súradnicovú sústavu. Bližšie sa venuje najmä reprezentácii pomocou Eulerových uhlov a reprezentácii určenou kvaterniónom. Následne uvádza pohybové ...
 • Modelování přenosu tepla pomocí diferenciálních rovnic 

  Sklenářová, Lenka
  Práce se zabývá základními principy přenosu tepla, odvozením parabolické rovnice vedení tepla jak v tyči, tak i ve vyšších dimenzí, včetně diskuse o okrajových a počátečních podmínkách. Řešením ustálených případů rovnic v ...
 • Návrh a rozbor LQ-regulátoru pro podélný a stranový pohyb letadla 

  Prešinský, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a rozborom lineárne kvadratického regulátora pre pozdĺžny a stranový pohyb lietadla. Regulátor je vytvorený najprv pre lineárnu sústavu, ktorá vznikla zlinearizovaním pôvodného nelineárneho ...
 • Návrh autopilota a letových řídících módů v prostředí Simulink 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj simulačního prostředí v Matlab/Simulink zvoleného letadla ve známém letovém režimu. Pozice a orientace letadla pohybujícího se ve vzduchu je popsána pohybovými rovnicemi se šesti ...
 • Nelineární dynamické systémy a chaos 

  Tesař, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nelineárních dynamických systémech, zejména pak typických průvodních jevech jako jsou bifurkace nebo chaotické chování. Základní teoretické poznatky jsou aplikovány při analýze vybraných ...
 • Newton a numerická matematika 

  Obrátil, Štěpán
  Tématem bakalářské práce jsou Newtonovy metody pro numerické řešení různých problémů. Zejména je vysvětlena problematika řešení nelineárních rovnic, soustav nelineárních rovnic a numerický výpočet integrálů. Je předvedena ...
 • Numerické metody řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu 

  Kyjovský, Adam
  Bakalářská práce se zabývá numerickými metodami řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu. Jsou uvedeny některé základní pojmy zlomkového kalkulu a výsledky teorie zlomkových diferenciálních rovnic, jako jsou ...
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • Periodická okrajová úloha v modelování kmitů nelineárních oscilátorů 

  Kyjovský, Adam
  Diplomová práce se zabývá kvalitativní analýzou nelineární diferenciální rovnice druhého řádu popisující pohyb jedné mechanické soustavy. Pro autonomní rovnice jsou zde uvedeny teoretické základy Hamiltonových systémů a ...