Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza nelineárních dynamických systémů vykazujících chaotické chovaní s atraktorem typu "dvojitý svitek" 

  Tancjurová, Jana
  Tato práce se zabývá zkoumáním stabilního a chaotického chování nelineárních dynamických systémů. Konkrétně se zaměřuje na Chuův elektrický obvod. K vyšetření stability systému jsou využity Hartman—Grobmanova věta a ...
 • Dynamika letu a řízení 

  Šabartová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá odvozením pohybových rovnic pro dynamickou soustavu letadla. Rovnice za předpokladu ustáleného přímočarého letu s malými odchylkami můžeme linearizovat a uplatnit teorii řízení. Výsledkem ...
 • Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) 

  Ježková, Jitka
  Tato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat ...
 • Modelování přenosu tepla pomocí diferenciálních rovnic 

  Sklenářová, Lenka
  Práce se zabývá základními principy přenosu tepla, odvozením parabolické rovnice vedení tepla jak v tyči, tak i ve vyšších dimenzí, včetně diskuse o okrajových a počátečních podmínkách. Řešením ustálených případů rovnic v ...
 • Návrh a rozbor LQ-regulátoru pro podélný a stranový pohyb letadla 

  Prešinský, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a rozborom lineárne kvadratického regulátora pre pozdĺžny a stranový pohyb lietadla. Regulátor je vytvorený najprv pre lineárnu sústavu, ktorá vznikla zlinearizovaním pôvodného nelineárneho ...
 • Nelineární dynamické systémy a chaos 

  Tesař, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nelineárních dynamických systémech, zejména pak typických průvodních jevech jako jsou bifurkace nebo chaotické chování. Základní teoretické poznatky jsou aplikovány při analýze vybraných ...
 • Newton a numerická matematika 

  Obrátil, Štěpán
  Tématem bakalářské práce jsou Newtonovy metody pro numerické řešení různých problémů. Zejména je vysvětlena problematika řešení nelineárních rovnic, soustav nelineárních rovnic a numerický výpočet integrálů. Je předvedena ...
 • Numerické metody řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu 

  Kyjovský, Adam
  Bakalářská práce se zabývá numerickými metodami řešení diferenciálních rovnic neceločíselného řádu. Jsou uvedeny některé základní pojmy zlomkového kalkulu a výsledky teorie zlomkových diferenciálních rovnic, jako jsou ...
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • Runge-Kuttovy metody 

  Kroulíková, Tereza
  Tato práce se zabývá Runge--Kuttovými metodami pro počáteční problém. Práce začíná analýzou Eulerovy metody a odvozením podmínek řádu. Jsou představeny modifikované metody. Pro dvě z nich je určen jejich řád teoreticky a ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Brožová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Brožová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...
 • Řešení parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou 

  Barvenčík, Oldřich
  Práce je prehledovým textem, který se zabývá rešením parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou, tj. metodou, kdy rešení (pocátecne) okrajové úlohy hledáme ve tvaru nekonecné Fourierovy rady. Klícovým krokem ...
 • Spojité a diskrétní řízení vozidla. 

  Najvarová, Lucie
  Kontrola řízení vozidla se stala významným problémem v automatizačních aplikacích v automobilovém průmyslu. Ta se stala reálnou díky zavedení různých "by-wire" subsystémů, jako je např. "steer-by-wire," "break-by-wire," ...
 • Stability and asymptotic properties of a linear fractional difference equation 

  Čermák, Jan; Kisela, Tomáš; Nechvátal, Luděk (Springer Nature, 2012-07-23)
  This paper discusses qualitative properties of the two-term linear fractional difference equation with respect to its stability and asymptotics. Some consequences to the theory of Volterra difference equations are presented ...
 • Telegrafní rovnice 

  Továrek, Tomáš
  Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního ...
 • Využití zlomkového kalkulu v teorii řízení 

  Kiša, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickou teorií zlomkového kalkulu a jeho aplikacemi v oblasti teorie řízení. V první části jsou uvedeny základy řízení lineárních časově invariantních systémů, a jsou dále diskutovány ...
 • Základy zlomkového kalkulu na časových škálách 

  Dolník, Matej
  Bakalářská práce pojednává o zlomkovém kalkule na časových škálach, přesněji - zavádí zlomkový kalkulus na časových škálach a taktéž vyšetřuje jednoznačnost axiomatické definice zavádějící mocninné funkce. Po zavedení ...