Now showing items 1-20 of 34

 • Druhy poškozování materiálů - II 

  Mašková, Lenka
  Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...
 • Konstrukční návrh adsorbéru 

  Štěpánek, Josef
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce a pevnostní výpočet adsorbéru. Výpočet je proveden podle podle normy ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika adsorbéru. Dále je provedena pevnostní analýza ...
 • Konstrukční návrh kontejneru na uskladňování ropných látek 

  Mifek, Roman
  Předmětem práce je návrh kontejneru na uskladňování ropných látek. První část seznamuje s problematikou kontejnerů na kapalné látky a jejich rozdělením. Další část je zaměřena na kontejnery s hranatou nádobou a možnosti ...
 • Konstrukční návrh pece 

  Stříž, Michal
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou trubkových pecí v procesním průmyslu, především konstrukčním návrhem přestupního potrubí, které je jednou z hlavních částí pece. Dle požadavků je navržené potrubí pevnostně ...
 • Konstrukční návrh výměníku tepla 

  Nováček, Filip
  Cílem této bakalářské práce je provést řešení výměníku tepla, který bude součástí kogeneračního systému bioplynové stanice. Tato práce bude rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá pouze známými průmyslovými typy ...
 • Konstrukční úprava výměníku tepla pro výrobu páry 

  Prášek, Radovan
  Tato práce je zaměřena na řešení problematiky výměníků tepla. Je rozdělena do dvou částí, rešeršní a konstrukční. První část je věnována různým konstrukcím zařízení pro výměnu tepla, základnímu rozdělení a přehledu typů ...
 • Kontrolní výpočet tlakové nádoby 

  Šperka, Václav
  Tlakové nádoby zaujímají díky jejich účelu a využití nezastupitelné místo v různých odvětvích průmyslu. Z hlediska konstrukce a dimenzování je požadována vysoká bezpečnost a spolehlivost tlakových nádob, zejména například ...
 • Nalezení optimální geometrie kryogenní nádoby 

  Létal, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na nalezení optimální konstrukce pro uchycení kryogenní nádoby v rámu ISO kontejneru. Řešení vychází z pevnostních analýz několika navržených variant a jejich následného posouzení. Na základě ...
 • Návrh a optimalizace fluidního roštu z hlediska funkčnosti a ekonomiky výroby 

  Voráč, Petr
  Tato práce se zabývá fluidní vrstvou, jejími druhy a problémy při její tvorbě. Cílem práce bylo vybrat rošt, který je nejvhodnější jak z ekonomického, tak z technologického hlediska. Celkem jsou v práci srovnávány tři různé ...
 • Návrh destilační kolony 

  Matýs, Ondřej
  Destilační kolony jsou velmi důležitými aparáty petrochemického průmyslu a nároky na jejich bezpečnost a životnost jsou neustále zvyšovány. Z toho důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich návrhu, zejména pak ...
 • Návrh geometrie kontejneru pro skladování ropných produktů 

  Bezděk, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovacího kontejneru typu ISO 1CC pro ropné látky. Kontejner je navržen v souladu s normami ISO. Tyto standardy předepisují nebo omezují některé rozměry kontejneru, jiné rozměry jsou ...
 • Návrh horizontální spalovací komory 

  Nesiba, Petr
  Cílem diplomové práce je návrh vodou chlazené horizontální spalovací komory na zkoušení hořáků o maximálním výkonu 2,5 MW. Konstrukce horizontální spalovací komory je provedena s ohledem na zkoušení různých typů hořáků. Z ...
 • Návrh konstrukce trubkového svazku generátoru páry 

  Klíma, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího provedení a nový konstrukční návrh trubkového svazku generátoru páry na základě využití metody konečných prvků v softwaru ANSYS. Dále bude náplní práce zohledňující způsoby ...
 • Návrh konstrukčního řešení autoklávu 

  Poduška, Libor
  Diplomová práce pojednává o základním konstrukčním rozdělení autoklávů všeobecně. Zabývá se návrhem nejoptimálnějšího konstrukčního řešení autoklávu pro stanovené parametry s požadavkem návrhu konstrukce hermeticky ...
 • Návrh pochozích lávek pro čistírnu odpadních vod 

  Denk, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pochozí konstrukce pro obsluhu čistírny odpadních vod ve společnosti Váhala a spol. s.r.o. V první části práce je obecně popsán proces čištění odpadní vody a nejčastěji používané technologie. ...
 • Návrh řešení potrubní sítě procesní jednotky 

  Butek, Petr
  Projekt, vypracovaný v rámci magisterského studia, objasňuje problematiku návrhu potrubního systému procesní jednotky. Návrh průmyslového potrubí často bývá dosti rozsáhlý a komplikovaný úkol, který je ovlivněn řadou faktorů ...
 • Návrh řešení potrubní sítě v energetice 

  Adamec, Martin
  Tato diplomová práce bude zaměřena na návrh a celkovou kontrolu potrubní sítě. V diplomové práci je proveden předběžný výpočet analytickou metodou a je provedeno srovnání s numerickým výpočtem zda-li potrubní větev vyhovuje ...
 • Návrh separátoru 

  Bukal, Oldřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce a pevnostní výpočet separátoru podle ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika návrhu a konstrukce separátorů, v dalších částech je řešen návrh konstrukce a pevnostní ...
 • Návrh skladby a základních technických parametrů sběrného dvora odpadů i jeho provozu pro zvolenou oblast města 

  Procházka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu sběrného dvora pro město Nový Jičín. Součástí návrhu jsou stavební úpravy, zabezpečení proti úniků odpadů, technické vybavení a provoz sběrného dvora. Návrh vychází z Plánu odpadového ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Nováček, Filip
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh uskladňovací nádrže na petrolej. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je práce zaměřena na seznámení se známými typy uskladňovacích nádrží, jejich částmi, ...