Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza konstrukce s využitím fázovaného výpočtu 

  Čejková, Eva
  Bakalářské práce se zabývá návrhem konstrukce zastřešení, jejím statickým posouzením a analýzou fází výstavby. Jedná se o zastřešení tenisové haly pomocí parabolických příhradových vazníků, které jsou tvořeny z oceli. V ...
 • Analýza odezvy výškové uskladňovací nádrže na statické a dynamické zatížení 

  Strnadlová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukce vodojemu na statická a dynamická zatížení. V úvodu jsou popsány základní konstrukční typy vodojemů, jejich statické řešení a podmínky návrhu. Je proveden ...
 • Analýza zastřešení výrobní haly 

  Jedelský, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou zastřešení výrobní haly a návrhem jiných možných řešení. Model byl vytvořen podle poskytnuté projektové dokumentace a platných norem ČSN EN v programu Dlubal RFEM 5.06. Cílem ...
 • Analýzy konstrukcí se seismickým zatížením v různých programových systémech 

  Navrátilová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním odezvy konstrukcí se seismickým zatížením v programech AxisVM a RFEM. Pro výpočet je použita zjednodušená metoda pomocí příčných sil. Výpočty provedené výše uvedenými výpočtovými ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

  Šulerová, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem odezvy železobetonové konstrukce na účinky seizmického zatížení. Byla provedena časová a spektrální analýza, které jsou uvedeny jako možné způsoby výpočty v normě EN 1998-1:2004. ...
 • Dynamická analýza lehké mostní konstrukce 

  Krzywoň, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá odezvou lehké zavěšené lávky na dynamické buzení chodci a seismickým zatížením. Lávka byla modelována pomocí metody konečných prvků v softwaru Ansys verze 15.0 a zároveň také v softwaru RFEM ...
 • Dynamická analýza mostní konstrukce 

  Kinclová, Radka
  Předmětem této diplomové práce je dynamická analýza zavěšené lávky. K výpočtu je použit programový systém RFEM. V práci je vysvětlen princip návrhu této konstrukce. Dále je provedena analýza stavebních fází. Jsou zde ...
 • Dynamická analýza železniční mostní konstrukce 

  Mojrová, Martina
  Náplní práce je určení modálních charakteristik konstrukce mostu přes řeku Dyji nedaleko Břeclavi, a to v prostředí softwaru ANSYS a softwaru AxisVM. Tyto charakteristiky jsou porovnány s výsledky dynamické zatěžovací ...
 • Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí 

  Kinclová, Radka
  Náplní této práce je nelineární elastická a plastická odezva jednoduchých prutových konstrukcí. Bude zde řešena problematika vzniku plastických kloubů. Dále bude popsán vznik a velikost reziduálních napětí od svařování. K ...
 • Optimalizace parametrů dynamické relaxace při řešení mezních plastických stavů konstrukcí 

  Poláček, Milan
  Účelem této práce je vytvoření výpočetního modelu rámové konstrukce. Zjištění zatížení, při kterých vznikají jednotlivé plastické klouby až do kolapsu konstrukce. Výpočet bude proveden pomocí programu RFEM s přídavným ...
 • Seismická analýza konstrukcí s využitím IRS redukce 

  Svrčina, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním výsledků na výpočtových modelech konstrukcí bez využití a s využitím IRS redukce. Získané výsledky jsou srovnány s jednoduchými prutovými modely daných konstrukcí.
 • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

  Nevřalová, Jana
  Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...
 • Statická a modální analýza konstrukce 

  Krzywoň, Filip
  Tato bakalářská práce porovnává chování výpočtových modelů věžových betonových konstrukcí zatížených seismickým zatížením. Dvě konstrukce byly modelovány různými způsoby v programu Scia Engineer a následně i zjednodušeně ...
 • Statická analýza a optimalizace napjatostního a deformačního stavu zdvihadla 

  Okánik, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh a posouzení zdvihadla dle zadaných podkladů a nový návrh jeho konstrukčního a materiálového řešení. V úvodní kapitole jsou popsány funkce a požadavky na zdvihadlo. Následující kapitola ...
 • Statická analýza detailu kovového spoje 

  Efenberk, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou detailu kovového spoje. Jedná se o šroubový přípoj stropnice na prolamovaný průvlak. K vytvoření modelu byl použit program RFEM od společnosti Dlubal Software s. r. o. Model ...
 • Statická analýza konstrukce pro zpracování odpadu 

  Luliak, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou konstrukce halového typu pro zpracování odpadu. V práci nalezneme návrh a statické posouzení hlavních nosných prvků konstrukce. Jedná se o dvoulodní kombinovanou skeletovou ...
 • Statická analýza sportovní haly 

  Jedlička, Michal
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou sportovní haly v Libině. K vytvoření modelu byl použit program RFEM. Model byl vypracován podle poskytnuté projektové dokumentace a podle platných norem ČSN EN. Hlavním cílem ...
 • Statická analýza zvonové stolice s využitím moderních geodetických metod 

  Mojrová, Martina
  Cílem práce je vytvoření a posouzení statického modelu konstrukce zvonové stolice pomocí nových geodetických metod. Tím se rozumí zpracování dat z lasersceneru, tzv. mračna bodů na geometrický model, jež je možné importovat ...
 • Studie kvality prutových prvků v MKP 

  Martinásková, Magdalena
  Byly vybrány úlohy, u kterých bylo možno očekávat komplikace při modelování nebo výpočtu. Ty byly řešeny pomocí MKP v komerčních softwarech RFEM, Scia, Axis a ANSYS. Řešené úlohy zahrnují geometrické nelinearity, případně ...
 • Účinky větru na příhradové výškové konstrukce 

  Komárková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá účinky zatížení větru na výškové příhradové konstrukci. Cílem je popsat odezvu konstrukce na účinek středního tlaku větru, fluktuací a odtrhávání vírů. Dále je zahrnut vliv účinků námrazy ...