Now showing items 1-20 of 28

 • Čerpadla umělé ledviny 

  Březina, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou čerpadel umělé ledviny a to výhradně čerpadel mimotělního krevního oběhu. Porovnává dostupné technické, ekonomické a hemolyzační parametry různých výrobců čerpadel v současné době. ...
 • Diagonální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem 

  Para, Marcel
  Bakalárska práca rieši problém ponorného, diagonálneho čerpadla s hydrostatickým pohonom. Popisuje základné princípy hydrauliky a hryrdaulických prvkov. V bakalárskej práci sa zisťuje možnosť zapojenia hydrostatického ...
 • Experimentální zařízení v oblasti studia kontaktní únavové životnosti 

  Popelka, Ondřej
  Práce podává přehled o experimentálních zařízeních, určených ke studiu kontaktní únavové životnosti strojních prvků. Popisuje základní zařízení s disky i s valivými elementy. Specifikem těchto zařízení je jejich užití při ...
 • Hydromobil - návrh hydraulické části a převodu 

  Mikula, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí vozidla, které je poháněno tlakovou kapalinou, kde je systém pohonu založen na mechanicko – hydraulické rekuperaci kinetické energie při brždění vozidla. Využívá se zde pouze ...
 • Konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem 

  Plachý, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je návrh, konstrukční zpracování a výroba patentované bowlingové koule s vnořovacím úchopem. Úvod práce pojednává o daném problému a nastiňuje jeho řešení. V další části jsou popsány různé ...
 • Mechanickohydraulický model rekuperace energie vozidel 

  Pisklák, Jan
  Tato bakalářská práce rešeršně zpracovává matematicko-fyzikálního model rekuperace kinetické energie vozidla, kterým se zabýval A. Pourmovahed a kolektiv. Využívá metodu determinovaných tepelných časových konstant. Navazuje ...
 • Metody analýzy spolehlivostních dat z provozu a zkoušek letadel 

  Novák, Josef
  Doktorská práce se zabývá možnými způsoby analýzy spolehlivostních dat z provozu a zkoušek letadel. Požadavky amerického leteckého předpisu FAR 23 a evropského ekvivalentu CS 23 na certifikaci hydraulických soustav jsou ...
 • Měřicí systém pro analýzu tlakových poměrů v ostřikovém mazacím přístroji 

  Popelka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a konstrukčním uspořádáním měřicího systému pro analýzu tlakových a průtokových poměrů v mazacím systému a to zejména senzory tlaku a průtoku. Senzory byly vybrány podle vhodnosti ...
 • Modelování hydraulických převodů pomocí vybraných současných simulačních systémů 

  Štefánek, Tomáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá modelovaním hydraulických prevodov pomocou simulačných systémov, ako napr. DYNAST a MATLAB. Prevážna časť práce obsahuje prehžad rôznych modifikácií hydraulických prevodov + ich ...
 • Modely rekuperace kinetické energie vozidel 

  Fic, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá rozborem dosavadního poznání v oblasti modelů rekuperace kinetické energie motorových vozidel. Tento rozbor je zaměřen na modely hydraulických rekuperačních systémů. V této práci jsou představeny ...
 • Obojživelný terénní automobil s hydraulickým pohonem 

  Nožka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studií řešitelnosti terénního obojživelného vozidla s hydrostatickým pohonem. První část této práce se věnuje základním pojmům z teorie obojživelných vozidel a hydraulických pohonů vozidel. ...
 • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

  Smíšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...
 • Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů 

  Vepřek, Jiří
  Tato disertační práce popisuje výsledky vývoje dvou softwarových programů pro návrh progresivních rozdělovačů a progresivních mazacích systémů. V prvním z těchto programů je implementován genetický algoritmus a ve druhém ...
 • Prvky experimentálního zařízení k výzkumu rekuperace energie vozidel 

  Vašíček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na volbu hydraulických komponent experimentálního stendu pro výzkum hydrostatické rekuperace brzdné energie těžkých vozidel pro stavebnictví, hromadnou dopravu či komunální služby. Středem ...
 • Přesné polohování pneumatických pohonů 

  Volf, Marek
  Práce se v úvodu zabývá stručným přehledem současné úlohy pneumatických pohonů. Dále je provedena rešerše v oblasti modelování a řízení pneumatických pohonů. Je zde uveden základní přehled termodynamických zákonu. Ty jsou ...
 • Převodovka přímočarého pneumotoru 

  Bedeč, Csaba
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem mechanismu pro převádění přímočarého pohybu na rotační kývavý pohyb užitý jako pohon dveří v autobusech. V první části je obsažen rozbor a aplikace použitelných druhů ...
 • Rekuperace energie při brzdění a rozjezdu vozidel 

  Vodák, Martin
  Cílem této práce bylo vytvořit literární rešerši v oblasti rekuperace kinetické energie při brzdění a následném rozjezdu vozidel. První část je věnována rozdělení a vhodnost použití metod rekuperace energie. Druhá část ...
 • Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů 

  Korsa, Filip
  Kvalitní simulace hydraulického mechanismu vede k úspoře času a dalších nákladů spojených se změnou nevhodně navrženého obvodu. Cílem diplomové práce je revitalizace zkušebního testeru pro simulaci hydraulických obvodů za ...
 • Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních ...
 • Stanovení účinnosti rekuperačního hydrostatického pohonu 

  Kobza, Michal
  V první části diplomové práce je stanoveno kritérium účinnosti jednotlivých pracovních režimů experimentálního stendu při rekuperaci energie a následně vyhodnoceny záznamy jednotlivých měření. Vypočítány jsou také úspory ...