Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza produkce obecního odpadu 

  Švarc, Vít
  Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a problematiku produkce různých skupin odpadů. Využity jsou reálné údaje o produkci a složení odpadových toků v obci Jihlava. Práce dále hodnotí vliv ...
 • Analýza separovaných složek komunálních odpadů ve vztahu k oběhovému hospodářství 

  Plánková, Tereza
  Bakalářská práce rozebírá současný stav odpadového hospodářství a představuje legislativu týkající se aktuálního stavu a změn v nakládání s odpadem. Zákaz skládkování dále využitelného odpadu od roku 2024 a vytyčené ...
 • Analýza složení komunálních odpadů, jejich původu a určení potenciálu pro změny 

  Kučera, David
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou produkce a složení odpadu v domácnostech. Je zde představena legislativa vztahující se k českému odpadovému hospodářství, komunální odpady a způsoby jejich zpracování. Další ...
 • Dopravní modely a jejich aplikace 

  Žlebek, Petr
  Práce se zabývá využitím optimalizace v oblasti dopravních modelů. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti teorie grafů, matematického programování, dopravních úloh a genetického algoritmu. Tyto ...
 • Heuristics for Waste Collection Arc Routing Problem 

  Nevrlý, Vlastimír; Šomplák, Radovan; Popela, Pavel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  Waste management is still an expanding eld which needs to be constantly enhanced so that waste transportation and treatment is as eective as possible. An important part of this process is a waste collection at the municipal ...
 • Komplexní modely svozu odpadů 

  Nevrlý, Vlastimír
  Předmětem dizertační práce je řešení logistických systémů v kontextu odpadového hospodářství. Práce začíná rozsáhlou rešerší v oblasti modelování různých situací z dopravního řetězce odpadu. Jsou zde představeny různé typy ...
 • Matematické modely v logistice 

  Nevrlý, Vlastimír
  Cílem práce je modelovat dopravní sítě s charakterem podobným reálným sítím a analyzovat závislost výpočtové náročnosti na velikosti sítě pomocí testovacích výpočtů na původním optimalizačním modelu pro podporu koncepčních ...
 • Modely a metody pro svozové úlohy 

  Nevrlý, Vlastimír
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro svozové úlohy a způsoby jejich řešení. Jsou zde probrány a implementovány deterministické a heuristické přístupy, které se pro tyto úlohy využívají. Velký ...
 • Vstupní data pro optimalizaci svozových tras komunálních odpadů 

  Kulich, Marek
  Cieľom práce je popísať systémy zberu separovaných odpadov ako aj monitorovanie zberu, ktoré zahŕňa identifikáciu nádob, senzory aprenos dát. Dáta sú následne sumarizované a analyzované pre vstup do optimalizačného softwaru, ...