Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza koaxiálních a jednovodičových nehomogenních struktur v časové oblasti 

  Štverka, Dalibor
  Práce se zabývá vedenými impulzními elektromagnetickými (EM) vlnami po vodiči. Zásadním přínosem práce je originální konstrukce izolační průchodky pro dosažení maxima přijaté vlny (echa) díky využití numerických simulací, ...
 • Automatizace měření EM pole měřičem Narda NBM-550 

  Kopecký, Petr
  Práce se zabývá měřením elektromagnetických polí pomocí měřiče NARDA NBM-550. Cílem práce je seznámit se s možnostmi měření pole tímto přístrojem, prostudovat možnosti komunikace s počítačem, vytvořit ovládací program a ...
 • Automatizace měření impedancí 

  Jurica, Dušan
  Náplní této bakalářské práce je zmapování metod používaných při měření impedance zátěží používaných ve VF technice a následné využití těchto metod k vývoji programu, který poslouží pro výpočet hodnoty impedance zátěže a ...
 • Blízké pole dipólových antén 

  Beran, Vlastimil
  Práce se zabývá zářením dipólových antén v blízké zóně. V práci je srovnáno více metod pro výpočet rozložení pole symetrického dipólu. Cílem je vytvoření programu pro simulaci rozložení složek intenzit pole dipólu a dipólové ...
 • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

  Predajňa, Martin
  Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
 • Měření intenzity pole 

  Novák, Tomáš
  V této práci podrobně rozebereme problematiku měření intenzity pole a to hlavně v krátkovlnném pásmu přijímaných kmitočtů. Pro měření intenzity elektrického pole je nutné použít vhodnou anténu, která svými vlastnostmi a ...
 • Měření rozložení pole v blízké zóně 

  Macháček, Ivan
  Tato práce se věnuje měření antén v blízké zóně. Cílem práce bylo připravit měřicí pracoviště a provést ověřovací měření elektrické intenzity včetně fáze na válcové ploše. Naměřená data byla srovnána s teoretickými předpoklady ...
 • Měření směrových charakteristik antén 

  Divín, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tématem měření antén ve vzdálené zóně. Zvláště pak automatizaci tohoto měření, snímači z optické myši, magnetický n-kodér jako snímač polohy a ovládací jednotku tohoto pracoviště, která umí ...
 • Měření směrových charakteristik antén 

  Drdla, Karel
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření směrových charakteristik antén, které obsahuje měřící přístroj R&S ESCS 30. Konečným výsledkem je pak Software Pro Měření anténních parametrů označený ...
 • Měření vlastností stíněných komor EMC 

  Švec, Marek
  Diplomová práca pojednáva o všeobecných aspektoch a možnom riešení merania efektívnosti tienenia tienených krytov a komôr pre potreby elektromagnetickej kompatibility EMC na základe dostupných noriem a štandardov. ...
 • Měřicí anténa pro pásmo 1 - 6 GHz 

  Slažanský, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na návrh antény pro měřicí účely v pásmu 1-6 GHz. Zabývá se typy logaritmicko periodických antén, přičemž podrobněji jsou rozpracovány logaritmicko periodické dipólové antény (LPDA). Je popsána ...
 • Mikroskopie magnetických sil v proměnném magnetickém poli 

  Turčan, Igor
  Bakalářská práce pojednává o mikroskopii magnetických sil permalloyových disků v externím magnetickém poli. Práce se zabývá přípravou modulu externího magnetického pole, měřicích sond, vzorků a jejich pozorováním. Byly ...
 • Návrh a optimalizace piezoaktuátorů 

  Jajtner, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu, vývoji a optimalizaci lineárního piezoaktuátoru typu impact-drive určeného k aplikaci v rastrovacím tunelovacím mikroskopu kde bude pracovat jako mechanický manipulátor měřící jehly, ...
 • Návrh logaritmicko-periodické antény 

  Kliha, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
 • Návrh optoelektronického snímače polohy 

  Straka, Radomír
  Cílem této práce je navrhnout optoelektronický snímač polohy, který by určoval aktuální polohu měřicí linky. Tuto polohu je potřeba určovat velice přesně. Nejdříve je práce směrována na seznámení se snímači polohy, které ...
 • Počítačový návrh digitálního radioreléového spoje 

  Havel, Ladislav
  Pozemní digitální radioreléové spoje se používají k přenosu digitálních informací mezi pevnými nepohyblivými stanicemi s přímou radiovou viditelností. Každý takovýto spoj má různé charakteristiky a určující parametry pro ...
 • Rekonstrukce blízkého pole antén 

  Puskely, Jan
  Cílem disertační práce je navrhnout efektivně pracující algoritmus, který na základě bezfázového měření v blízkém poli antény bude schopen zrekonstruovat komplexní blízké pole antény resp. vyzařovací diagram antény ve ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Novák, Tomáš
  V této práci bude probrána problematika měření rozložení proudu podél anténního vodiče za pomoci sondy (vazební smyčky), která je připojená k selektivnímu mikrovoltmetru a na něm bude indikována úroveň signálu (napětí). ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Dvořák, Zdeněk
  Bakalářská práce Rozložení proudu na lineárních anténách se zabývá měření rozložení proudu na anténním vodiči. Blíže je rozebrán princip měření pomocí měřící smyčky. V té se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, ...
 • Selektivní hydrogenace grafenu připraveného metodou chemické depozice z plynné fáze 

  Kovařík, Štěpán
  Kontrolované otevírání pásu zakázaných energií v grafenu je jednou z dovedností nutných pro aplikaci grafenu v elektronice. Jednou z možností jak otevřít pás zakázaných energií je hydrogenace grafenu. V této práci se ...