Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost 

  Novák, Jan
  Dizertační práce se zabývá analýzou návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivem na nehodovost. Cílem analýzy byla identifikace významných prvků okružních křižovatek, které mají vliv na nehodovost. Pro naplnění ...
 • Bezdrátová čtečka čárových kódů 

  Novák, Jan
  Práce se zabývá problematikou čárových kódů a bezdrátového přenosu. Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat bezdrátovou čtečku čárových kódů. Pro komunikaci jsou využity OEM moduly Aurel Wireless, pracující v pásmu SRD ...
 • Bytový dům Jihlava-technologická etapa hrubé stavby 

  Novák, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v Jihlavě. Podrobněji zpracovávám technologické předpisy pro zdění a montáž prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, ...
 • Centrála pro dálkové měření teploty 

  Novák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a senzorů teploty s cílem navrhnout a implementovat systém sestávající z hlavního řídícího modulu a několika senzorových modulů tak, aby pracoval v ...
 • Doplnění PPBP pro účely PÚ 

  Novák, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je provedení revize bodů podrobného polohového bodového pole a návrh nových bodů pro jeho doplnění včetně vlastní realizace v terénu. Nové body byly určeny klasickými geodetickými metodami ...
 • Dopravní řešení v oblasti Kníničská - Bystrcká 

  Strmiska, Tomáš
  Předmětem tématu je vytvoření a porovnání variant řešení dopravní situace na křižovatce v Brně-Komíně. Situaci na dynamicky řízené světelné křižovatce, de facto dvou křižovatkách v těsné blízkosti, komplikuje tramvajový ...
 • Dostavba a modernizace polikliniky Žamberk 

  Novák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracování projektové dokumentace pro provedení dostavby a modernizace polikliniky Žamberk. Konkrétně se jedná o rozšíření ambulantní psychiatrie o její lůžkovou část. Řešený objekt ...
 • Kanalizace a ČOV Křelov,Břuchotín-stavebně technologický projekt 

  Novák, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je provedení spodní hrubé stavby čistírny odpadních vod Křelov - Břuchotín. Podrobněji jsem se zaměřil především na realizaci kruhových nádrží čistírny odpadních vod. K těmto nádržím zpracovávám ...
 • Malá vodni elektrárna 

  Novák, Jan
  V bakalářské práci je popsán vývoj a současný stav malých vodních elektráren v České republice. Jsou v ní shrnuty další možnosti využití zbývajících vhodných lokalit pro výstavbu nebo obnovu. Dále se práce zabývá malou ...
 • Měření dynamických charakteristik zpětných armatur 

  Novák, Jan
  Diplomová práce nabízí přehled dosud známých používaných zpětných armatur. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, využití a problematika tzv. „práskání“ vycházející z hydraulického rázu. V této práci jsou měřeny a porovnány ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Novák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na shromáždění dostupných informacích ohledně vytápění rodinného domu. Stručné popsání výhod i nevýhod dosavadní a moderní technologie s ohledem na pořizovací cenu, efektivitu, ekologii a ...
 • Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku 

  Pechová, Helena
  Tato bakalářská práce na téma „Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku“ obsahuje v teoretické části vysvětlení pojmů monitorování, pohybová aktivita či přístroj krokoměr, a detailně ...
 • MÚK na R52 - Moravany 

  Lička, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá napojením ulice Vídeňské na budoucí obytné zástavby ležící mezi Přízřenicemi a Modřicemi. Tato práce je zpracována na úrovni technické studie. Předmětem této práce je návrh mimoúrovňové křižovatky ...
 • Náhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektu 

  Novák, Jan
  Cílem této diplomové práce je zpracování návrhu pro rekonstrukci centrální výtopny průmyslového areálu. V rešeršní části je stručně popsán vývoj teplárenství, rozdělení kotlů a podmínky pro výběr vhodného zdroje tepla pro ...
 • Parkování P+R v Brně 

  Janyška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá organizací parkování ve městě Brně se zaměřením na záchytná parkoviště typu Park and Ride. Teoretická část obsahuje informace o brněnské infrastruktuře a o integrované a multimodální dopravě. ...
 • Podnikatelská etika jako součást pojišťovací praxe 

  Vránová, Eva
  Hlavním cílem diplomové práce je analýza činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů z hlediska dodržovaní zásad podnikatelské etiky v pojišťovací praxi. S využitím dotazníků budou zjištěny postoje klientů pojišťovacích ...
 • Příprava vysokohodnotných síranových pojiv beztlakovou metodou 

  Urban, Karel
  Ústav technologie stavebních hmot a dílců při VUT FAST v Brně se již několik let zabývá výzkumem beztlakové výroby vysokohodnotných síranových pojiv a zároveň též vývojem dehydratačního zařízení. Tato práce navazuje na ...
 • Rodinný dům s garáží 

  Novák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Horní Brusnici. Objekt se nachází na parcele č. 1738/4 v katastrálním území Horní Brusnice (okres ...
 • Standardy výcviku obsluhy rozvoden a transformoven 

  Nerušil, Ondřej
  Při sbírání zkušeností a zvyšování odborné úrovně byl jsem seznámen s odborným pracovníkem podniku Semperflex Optimit s.r.o . Po konzultaci s odborným pracovníkem jsem byl seznámen s výrobním programem podniku, rozdělením ...
 • Výstavba a provoz sportovního areálu pro jízdu v terénu na MTB typu single trek. 

  Novák, Jan
  Bakalářská práce se věnuje projektu výstavby sportovního areálu jízdy na horských kolech v terénu pro širokou veřejnost. První část práce se zabývá obecným rozdělením pohybových aktivit a jejím zdravotním přínosem. Dále ...