Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza transportních vlastností grafenových nanostruktur 

  Novák, Martin
  V této práci jsou analyzovány transportní vlastnosti grafenu. Ty jsou velmi závislé na dopování nosiči náboje. Počet nosičů náboje může být ovlivněn elektrickým polem, substrátem či povrchovou úpravou. Připravovány byly ...
 • Autobusové nádraží ve variantě ŽUB A-Řeka 

  Pelc, Norbert
  Diplomová práce se zabývá návrhem autobusového nádraží ve variantě Železničního uzlu Brno A – Řeka. Cílem diplomové práce byl variantní návrh uspořádání autobusového nádraží v prostoru pod mostní konstrukcí železničního ...
 • Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění 

  Novák, Martin
  V této bakalářské práci je řešeno provedení obvodového pláště bytového domu Šemberova. Jedná se o zhotovení provětrávané fasády. Stavebně technologický projekt v bakalářské práci obsahuje pro dané technologické etapy zejména ...
 • Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro elektrické sítě 

  Novák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi akumulace elektrické energie pomocí elektrických vozidel a jejich využití k regulačním potřebám elektrické sítě. V úvodu této práce je popsán současný stav elektromobility ve světě ...
 • Framework na testování DNS serverů 

  Novák, Martin
  Tato práce se zabývá úpravami frameworku určeného pro testování DNS serverů. Framework je vyvíjen sdružením NIC.CZ a slouží především pro testování jejich DNS serveru Knot DNS. Cílem této práce jsou úpravy frameworku, které ...
 • Geometrie pohybu vozidla a rozměry parkovacích ploch 

  Výstup, Jan
  Tato bakalářská práce řeší problematiku matematického odvození vlečných křivek na základě geometrických vlastností vozidla uvedených výrobcem. Takto zjištěná data porovnává s hodnotami naměřenými při reálném pohybu vozidla. ...
 • Heřminovy, Zátor - přeložka I/45 

  Jurák, Miroslav
  Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Jureček, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku. Metodikou zpracování jsou finanční ukazatele a jejich soustavy. První část práce rozebírá metody z hlediska teorie. Ve druhé části je analyzovaný ...
 • KONTROLA POVRCHOVÝCH VAD BROUŠENÝCH POVRCHŮ 

  Novák, Martin
  Diplomová práce je zaměřená na rozbor stávajících metod použitelných pro detekci povrchových vad broušených povrchů. Rovněž navrhuje a prakticky ověřuje nové metody detekce povrchových vad broušených povrchů.
 • Křižovatka Úvoz x Údolní 

  Pagač, Aleš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh úpravy křižovatky ulic Úvoz x Údolní ve městě Brně. Cílem je zlepšení přestupních vazeb MHD a pohyb chodců. Navržený koncept by neměl výrazně zhoršit průjezdnost motorové dopravy. ...
 • Mikrosimulační model křižovatky I/41 a I/42 

  Kaňok, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá modelováním a porovnáním dopravního řešení za pomocí mikrosimulačního modelování dopravního proudu. Dopravní data byla zpracována v programu Aimsun a bylo vytvořeno několik variant návrhu, které ...
 • Modelování dopravy v dálničních uzavírkách 

  Novák, Martin
  Cílem práce je zvýšení plynulosti dálniční dopravy v místech s dočasným omezením. Dopravní data zjištěná z radarů byla zpracována pomocí mikrosimulačního modelu v softwaru S-Paramics. Výsledkem je zpracování, zkalibrování ...
 • Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110 

  Novák, Martin
  Práce předkládá návrh nového konceptu hydraulického okruhu pojezdu tahačového vibračního válce ASC 110. Jako hlavní parametr pro návrh hydraulického okruhu byla zvolena maximální teoretická stoupavost stroje. Po zvolení ...
 • Oprava místních komunikací a chodníků v obci Staré Hradiště 

  Novák, Martin
  Předmětem bakalářské práce je oprava místních komunikací a chodníků v obci Staré Hradiště v Pardubickém kraji. Důvodem je vysoká rychlost projíždějících vozidel, nadměrný hluk a špatné odvodnění stávajících komunikací. ...
 • Podnikatelský záměr pro založení maloobchodní prodejny 

  Jureček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru založení maloobchodní prodejny CUKROVINKY C-A-J v Ústí nad Orlicí. V této práci analyzuji okolní prostředí firmy a současnou situaci na trhu, na který ...
 • Popis charakteristik dopravního proudu 

  Novák, Martin
  Práce je zaměřena na sledování chování dopravního proudu a ověření či vyvrácení tradičních tzv. fundamentálních vztahů. Konkrétně jde o analýzu dat ze starších měření, z vlastního měření na silnici I/43 a z matematických ...
 • Přestupní uzel Brno-Černovice, nádraží 

  Polanský, Štěpán
  Přestupní uzel Brno – Černovice, nádraží je stavbou, která je vyvolána realizací nového hlavního nádraží v Brně. Při vzniku nového Černovického vlakového nádraží je třeba vyřešit jeho návaznost na MHD. Tímto se zabývá tato ...
 • Reprezentace obsahu síťového provozu v XML 

  Novák, Martin
  Tato práce se zabývá reprezentací zachyceného síťového provozu v XML a jejím uložením do databázového systému Oracle za použití XML schémat. V úvodu práce jsou vysvětleny základy počítačových sítí, správy sítě a síťových ...
 • Retrofit parní turbiny 250 MW na biomasu 

  Novák, Martin
  V této diplomové práci je popsána modernizace čtyřtělesové turbíny Rateau – Schneider, při současném snížení výkonu z 250 MW na 160 MW. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První část se zabývá návrhem bilančního ...
 • Rozšiřitelný systém pro automatizaci domácností 

  Novák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem systému, jehož cílem je v projektu inteligentní domácnosti BeeeOn umožnit automatizované zpracování dat získávaných z domácností. Práce popisuje architekturu projektu, do ...