Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Elektronická jednotka pro řízení pohonu kostelních zvonů 

  Bureš, Petr
  Diplomová práce se zabývá rozborem indukčních motorů. Je zde popsáno jejich složení, princip, metody spouštění, řízení a brzdění. Na základě tohoto rozboru byl stanoven vhodný způsob řízení motoru použitelný pro řídící ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce zhodnocuje ekonomickou situaci společnosti Svoboda a syn, s.r.o. s využitím vybraných metod finanční analýzy. Vstupní data pro finanční analýzu vychází z oficiálních účetních výkazů společnosti. Teoretická ...
 • Informační systém pro finanční poradce 

  Sonták, Miloš
  Práce popisuje současný stav finančních poradců na trhu a jejich procesy s ohledem na českou legislativu. Cílem je zmapovat jejich procesy a na základě konzultací vytvořit nový informační systém, který by měl zlepšit práci ...
 • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v práškových materiálech 

  Hanusová, Petra
  Mechanické zpracování materiálů v tuhém stavu je jedním z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších postupů vůbec. Stejně tak jako chemické zpracování tuhých látek je široce rozšířené. Proto spojení těchto dvou způsobů do ...
 • Investiční rozhodování 

  Novák, Pavel
  Cílem mojí bakalářské práce na téma „Investiční rozhodování“ je ekonomické vyhodnocení plánovaného investičního projektu společnosti DEROS a.s., kterým je pořízení automatizované linky pájení. Teoretická část práce je ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí meteorologické stanice. Meteorologická stanice je navržena a zkonstruována tak, aby byla schopna měřit základní meteorologické veličiny (teplotu, vlhkost vzduchu, tlak ...
 • Návrh a konstrukce pokročilého LED osvětlovacího systému pro akvárium 

  Novák, Pavel
  První část této práce je věnována představení světla a základních veličin popisujících světlo a jeho vlastnosti. Tyto veličiny jsou poté využity k popisu světelných zdrojů, kterými se práce zabývá v následující části. ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Novák, Pavel
  ELEKON, s.r.o. je stabilní firmou, podnikající na zralém trhu průmyslových hodin. Obchodní úspěchy v posledních letech nás posunuly do pozice vůdce trhu pro většinu skupin našich výrobků v České republice a na Slovensku. ...
 • Návrh řídicího algoritmu pro stabilizaci letadla 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce „Návrh řídícího algoritmu pro stabilizaci letadla“ předkládá základní informace o aerodynamice letadel, potřebné k vytvoření nelineárního matematického modelu letadla a pohonné jednotky. Dále práce obsahuje ...
 • Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla 

  Novák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout brzdné zařízení s velkou opakovatelností a reprodukovatelností, které má sloužit k analýze systému měření. Práci jsem vypracoval ve spolupráci s firmou TRW-DAS Dačice a.s. Na začátku jsem ...
 • Návrhy na řešení krizových situací směnového dozorčího ČD, a.s. 

  Řehořek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá odhalováním a řešením krizových situací, které nastávají při výkonu zaměstnání směnového dozorčího ČD, a.s. Uvádí čtenáře do konkrétních situací, které při výkonu zaměstnání směnového dozorčího ...
 • Optimalizace procesu řízení nápravných a preventivních opatření 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu řízení nápravných a preventivních opatření ve společnosti OTIS Escalators s.r.o., a to v souladu s kriteriálními normami ČSN EN ISO 9001:2000, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS ...
 • Polyfunkční centrum občanských aktivit 

  Novák, Pavel
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce areálu vojenských autodílen budovaných v polovině 20. století. Areál se nachází v Brně v blízkosti Mírového náměstí, Lerchova 915/62, Brno-Stránice, 602 00 Brno. Plocha pozemku ...
 • Posouzení a návrh změn úvěrového řízení v informačním systému podniku 

  Novák, Pavel
  Tato práce pojednává o způsobu řešení problematiky úvěrového řízení v informačním systému ve firmě za použití teoretických znalostí získaných odborníky v dané oblasti. Navržené řešení je aplikací softwaru renomovaného ...
 • Scintilační a ionizační detektor sekundárních elektronů pro REM pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku 

  Novák, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) a používanými detektory sekundárních elektronů. Základním zaměřením práce je objasnění funkce používaných detektorů ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení podnikových procesů ve výrobněobchodní společnosti za vyuţití podpory v informačním systému. Výsledkem práce je návrh změn řízení stávajících procesů a výběr podnikového ...
 • Šnekový dopravník drceného kameniva 

  Novák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu šnekového dopravníku pro dopravu drceného kameniva. Sestává z technické zprávy obsahující zejména koncepční návrh celého zařízení, výpočet hlavních rozměrů, návrh funkčního pohonu ...
 • Úzkopásmový PLC modem 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na využití technologie PLC. Cílem je sestavení zařízení, které bude komunikovat v oblasti úzkopásmového přenosového frekvenčního pásma. Přenos komunikace mezi plc prvky probíhá skrze nn síťové rozvody. ...
 • Úzkopásmový PLC modem 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na využití technologie PLC. Cílem je sestavení zařízení, které bude komunikovat v oblasti úzkopásmového přenosového frekvenčního pásma. Přenos komunikace mezi plc prvky probíhá skrze nn síťové rozvody. ...