Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Automobilové soutěže a používaná technika včetně seriálu WRC 

  Novák, Pavel
  Obsahem bakalářské práce je přehled současného stavu techniky používané v automobilových soutěžích se zaměřením na seriál WRC. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny soudobé automobilové soutěže a ...
 • Elektronická jednotka pro řízení pohonu kostelních zvonů 

  Bureš, Petr
  Diplomová práce se zabývá rozborem indukčních motorů. Je zde popsáno jejich složení, princip, metody spouštění, řízení a brzdění. Na základě tohoto rozboru byl stanoven vhodný způsob řízení motoru použitelný pro řídící ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce zhodnocuje ekonomickou situaci společnosti Svoboda a syn, s.r.o. s využitím vybraných metod finanční analýzy. Vstupní data pro finanční analýzu vychází z oficiálních účetních výkazů společnosti. Teoretická ...
 • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v práškových materiálech 

  Hanusová, Petra
  Mechanické zpracování materiálů v tuhém stavu je jedním z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších postupů vůbec. Stejně tak jako chemické zpracování tuhých látek je široce rozšířené. Proto spojení těchto dvou způsobů do ...
 • Investiční rozhodování 

  Novák, Pavel
  Cílem mojí bakalářské práce na téma „Investiční rozhodování“ je ekonomické vyhodnocení plánovaného investičního projektu společnosti DEROS a.s., kterým je pořízení automatizované linky pájení. Teoretická část práce je ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí meteorologické stanice. Meteorologická stanice je navržena a zkonstruována tak, aby byla schopna měřit základní meteorologické veličiny (teplotu, vlhkost vzduchu, tlak ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Novák, Pavel
  ELEKON, s.r.o. je stabilní firmou, podnikající na zralém trhu průmyslových hodin. Obchodní úspěchy v posledních letech nás posunuly do pozice vůdce trhu pro většinu skupin našich výrobků v České republice a na Slovensku. ...
 • Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla 

  Novák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout brzdné zařízení s velkou opakovatelností a reprodukovatelností, které má sloužit k analýze systému měření. Práci jsem vypracoval ve spolupráci s firmou TRW-DAS Dačice a.s. Na začátku jsem ...
 • Návrhy na řešení krizových situací směnového dozorčího ČD, a.s. 

  Řehořek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá odhalováním a řešením krizových situací, které nastávají při výkonu zaměstnání směnového dozorčího ČD, a.s. Uvádí čtenáře do konkrétních situací, které při výkonu zaměstnání směnového dozorčího ...
 • Polyfunkční centrum občanských aktivit 

  Novák, Pavel
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce areálu vojenských autodílen budovaných v polovině 20. století. Areál se nachází v Brně v blízkosti Mírového náměstí, Lerchova 915/62, Brno-Stránice, 602 00 Brno. Plocha pozemku ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení podnikových procesů ve výrobněobchodní společnosti za vyuţití podpory v informačním systému. Výsledkem práce je návrh změn řízení stávajících procesů a výběr podnikového ...
 • Šnekový dopravník drceného kameniva 

  Novák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu šnekového dopravníku pro dopravu drceného kameniva. Sestává z technické zprávy obsahující zejména koncepční návrh celého zařízení, výpočet hlavních rozměrů, návrh funkčního pohonu ...
 • Úzkopásmový PLC modem 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na využití technologie PLC. Cílem je sestavení zařízení, které bude komunikovat v oblasti úzkopásmového přenosového frekvenčního pásma. Přenos komunikace mezi plc prvky probíhá skrze nn síťové rozvody. ...
 • Vyhledávání objektů v obraze na základě předlohy 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v obraze na základě předlohy. Hlavním přínosem práce je nová metoda extrakce příznaků histogramu orientovaných gradientů používající sadu komparátorů pro extrakci dat. V práci jsou ...
 • Vývoj cell-sorter systému s využitím optické pinzety a mikrofluidních čipů 

  Novák, Pavel
  V této diplomové práci se zabývám návrhem a konstrukcí přístrojové základny, která využívá polohovatelného fokusovaného laserového svazku (tzv. optické pinzety) k manipulaci s živými buňkami, aniž by došlo k jejich poškození.
 • Zpracování zvukových signálů v reálném čase na vestavném počítači 

  Novák, Pavel
  Práce se zabývá operačními systémy pro vestavné počítače, hlavně pak operačním systémem Windows Embedded Standard 7. Část práce je zaměřena na vytvoření co nejkompaktnější instalace, část je pak zaměřena na instalaci ...
 • Zvyšování výkonu sériových spalovacích motorů 

  Novák, Pavel
  V této práci je uveden přehled technických řešení pro zvyšování výkonu u sériových spalovacích motorů. Práce je zaměřena zejména na technická řešení pro zážehové a vznětové motory. První dvě kapitoly pojednávají o způsobu ...