Now showing items 1-20 of 79

 • Analýza vybraných nutričních parametrů v nových odrůdách angreštů 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce se zabývá novými odrůdami angreštu. V teoretické části je angrešt charakterizován z biologického hlediska, co do obsahu zdraví prospěšných látek a z hlediska potravinářské technologie. Dále se teoretická ...
 • Bytová výstavba jako developerský projekt 

  Škarka, Jan
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB. Popisuje řízení tohoto projektu od zakoupení pozemků až po prodej nemovitostí klientům. Zároveň je ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Hnojník 

  Nováková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Hnojník. Práce je rozdělena na více částí. První část je zaměřena obecně na hydraulickou analýzu, možnostmi využití matematického modelování a ...
 • Knihovna a archiv v objektech Dolu Hlubina v Ostravě 

  Nováková, Jana
  Urbanistické souvislosti Řešený objekt Nových koupelen, spisovny a jídelny dolu Hlubina je součástí průmyslového areálu bývalých Vítkovických železáren v Ostravě Vítkovicích. Komplex dolu, společně s areálem vysokých pecí ...
 • Management kvality stavebního díla 

  Černý, Jaroslav
  Diplomová práce popisuje základní pojmy a principy plánování kvality projektu výstavby. Teoretická část popisuje obecné řízení kvality a řízení kvality ve stavebním podniku. V praktické části je navržen kontrolní a zkušební ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem mé diplomové práce je popis procesu veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. V teoretické části uvádím základní pojmy a postupy, s nimiž se můžeme při zadávání, průběhu a ukončení ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Haase, Jan
  Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Dvořák, Ondřej
  Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Nečková, Hana
  Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají zajistit hospodárné provádění stavebních a montážních prací a uspokojit sociální a hygienické potřeby pracovníků. Hlavním cílem této bakalářské ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Moudrá, Michaela
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji funkci a členění zařízení staveniště, jednotlivé objekty a mechanismy potřebné pro výstavbu. Další kapitoly zahrnou plánování, ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Vybíhalová, Michaela
  Cílem práce je využití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část popisuje funkci, členění a plánování zařízení ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Chalabala, Martin
  Práce popisuje funkci a členění zařízení staveniště, požadavky na jeho plánování, realizaci a provoz, jelikož bez podrobného rozebrání těchto hledisek není možné navrhnout funkční zařízení staveniště. Cílem této bakalářské ...
 • Organizace a příprava stavební zakázky 

  Vaculík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je popsání průběhu přípravy a organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Nejprve je problematika vysvětlena teoreticky a poté prakticky zpracována na zvolené zakázce. Řešenou stavební ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Kutěj, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je popis průběhu organizace zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V bakalářské práci se prolíná teoretická část s praktickou částí, kdy nejprve je problematika ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Čuba, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je na konkrétní zakázce popsat organizaci zakázky ve stavebním podniku. Tedy ukázat danou zakázku v jejích klíčových částech a popsat jednotlivé fáze organizace zakázky ve firmě. Teoretická ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Krivdová, Magdaléna
  Předmětem této bakalářské práce je popis organizace a průběhu zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V práci je zkombinována teoretická část s praktickou a to tak, že nejdříve je vysvětlena ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Resl, Jan
  Předmětem bakalářské práce je popsat organizaci stavební zakázky. Ukázat stavební zakázku v klíčových úsecích a jednotlivé fáze průchodu zakázky společností, na praktických příkladech. V prvních dvou kapitolách je nastíněna ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Štrbavý, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Boudná, Helena
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Škarka, Jan
  Bakalářská práce ukazuje a vysvětluje základní pojmy, které se používají v oblasti systému plánování projektu výstavby. Úkolem této bakalářské práce je seznámení s konkrétními způsoby a postupy plánování průběhu projektu ...